visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

102 — Res de l'altre món

La locució all right (també escrita alright) té diversos sentits; vegem-ne ara vuit dels més importants:

satisfactori, bé

1) Is everything all right?
Tot està bé (satisfactori)?

2) They aren't rich, but they're doing all right.
No són rics, però van fent.

bé, però res de l'altre món

3) At first it was all right, but now I've gotten tired of it.
Al principi estava bé, però ara me n'he cansat.

4) "How are your classes going?" "All right, nothing to write home about."
— Com van les classes? — Bé, res de l'altre món.

bé de salut

5) She was ill for a week, but she's all right now.
Va estar malalta durant una setmana, però ara està bé.

sense problemes

6) Could you find their house all right?
Has pogut trobar casa seva sense problemes?

sa i estalvi, fora de perill

7) John and Mary had an accident, but they're both all right.
En John i la Mary va tenir un accident, però tots dos estan sans i estalvis.

visca!, que bé! (amb èmfasi en el mot right)
8) "I got the job!" "All right!"
— He aconseguit la feina! — Visca!

d'acord, ja està bé!

9) All right, then we'll meet next Wednesday.
D'acord, doncs quedem dimecres vinent.

10) All right, that's enough noise!
Ja està bé, prou borrombori!

sens dubte (i tant!)

11) "Are you sure it was Marc?" "It was him, all right."
Estàs segur que era en Marc? I tant, que era ell!

EXERCICIS 102

1) Anava fent fins que em vaig casar.
2) D'acord, doncs, no els en direm res llevat que ens ho demanin.
3) Acaba de tenir un infart cerebral, però ara està bé.

<- Lliçó 101 | Índex | Lliçó 103 ->
visca.com | Anglès difícil