visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

103 — Pel que fa a pel que fa a, què hem de fer?

La locució preposicional catalana pel que fa a i la seva sinònima quant a expressen relacions entre una cosa i una altra. En anglès, aquestes proposicions es tradueixen de diverses maneres, segons el context en què es troben. N'agruparem les traduccions en tres grups, però cal tenir en compte que són a vegades intercanviables i que no hi ha regles definitives que en controlin l'ús; sovint són qüestions d'estil o de gust. De tota manera, amb aquest resum esperem que l'alumne tingui com a mínim una noció bàsica del seu ús.

L'expressió que es fa servir més sovint per a traduir pel que fa a o quant a és when it comes to. Cal dir, però, que aquesta expressió col·loquial només es fa servir per a parlar de generalitzacions; quan es tracta d'un cas concret, l'anglès empra l'expressió «as far as (something/someone) + be (conjugat) + concerned» (o el seu sinònim «as far as (something/someone) + go (conjugat)»). Vegem ara un parell d'exemples contrastats:

1a) [referència general] Pel que fa als cotxes, hauries de parlar amb en Marcel.
When it comes to cars, you should talk with Marcel.
b) [referència específica] Pel que fa als cotxes, els pilots catalans no van tenir gaire sort.
As far as cars were concerned, the Catalan drivers didn't have much luck.

2a) [referència general] Pel que fa a la caça i la pesca, penso que en sé tant com qualsevol altre.
When it comes to hunting and fishing, I think I know as much as anyone else.
b) [referència específica] Pel que fa a la caça i la pesca, la temporada ha començat molt bé.
As far as hunting and fishing are concerned, the season has begun very well.

Més exemples:

3) Pel que fa als nens, aquests mestres són els experts.
When it comes to kids, these teachers are the experts.

4) Quant a armament i tropes, els dos bàndols estan igualats.
As far as arms and troops are concerned, both sides are even.

5) Pel que fa a ballar, ningú no és tan divertida com la Laia.
When it comes to dancing, nobody is as much fun as Laia.

6) Pel que fa a les autoritats, la manifestació era completament il·legal.
As far as the authorities were concerned, the demonstration was completely illegal.

7) Quant als metges, els honoraris que els paguen les empreses farmacèutiques no són impropis.
As far as doctors are concerned, the fees that pharmaceutical companies pay them aren't improper.

8) Pel que fa a això, no crec que hàgim de pagar més que els altres.
As far as that goes, I don't think we'll have to pay more than the others.

El segon cas que hem d'estudiar és quan els girs pel que fa a i quant a modifiquen algun element previ o en limiten l'abast. En aquests casos se solen traduir en anglès pel mot concerning, però si l'element previ és un adjectiu cal fer servir l'expressió «as far as (something/someone) is concerned». Exemples:

9) Són regles que cal observar pel que fa al procediment correcte.
They are rules concerning proper procedure that have to be followed.

10) Ja t'has posat en regla quant al visat?
Have you made legal arrangements concerning your visa yet?

11) A vegades trobo dificultats pel que fa a la llengua.
Sometimes I have problems concerning the language.

12) Són els més importants pel que fa a les dimensions.
They are the most important as far as size is concerned.

13) Aquest estiu també es difícil pel que fa als incendis forestals.
This summer is also difficult as far as forest fires are concerned.

Finalment esmentem el gir as for, que tradueix pel que fa a i quant a en contextos oposats: després d'haver parlat d'una cosa es fa servir as for per a introduir-ne una altra. Dóna un toc d'informalitat a l'oració i s'usa també en l'expressió introductòria As for me (Per a mi, Pel que fa a mi). Exemples:

14) Del pare, no en vull parlar; pel que fa al fill, és una persona molt amable.
I don't wish to speak about the father; as for the son, he's quite a nice fellow.

15) Els diners robats no es poden recuperar; quant a les joies, però, hi ha esperança.
The stolen money can't be recovered; as for the jewels, however, there is hope.

16) Pel que fa a mi, vaig decidir fa temps que no vull tenir-hi res a veure.
As for me, I decided long ago that I don't want to have anything to do with it.

17) Pel que fa a pel que fa a, què hem de fer?
As for pel que fa a, what are we supposed to do?

EXERCICIS 103

1) Hem trobat problemes pel que fa a la qualitat de l'aigua.
2) Els pisos són caríssims i, pel que fa a les cases, val més que ni hi pensis!
3) Ara em sento més còmoda amb l'anglès, pel que fa a saber-lo parlar.
4) Quant a la puntuació, tothom a vegades té dubtes.

<- Lliçó 102 | Índex | Lliçó 104 ->
visca.com | Anglès difícil