visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

107 — as such o such as?

L'adjectiu i adverbi anglès such té dos significats principals: Quan vol dir d'aquesta o d'aquella mena o bé de mena semblant, se sol traduir en català per tal, semblant o així, i quan significa en gran quantitat o grau es tradueix per tant (i variants). En aquest article veurem uns quants exemples del primer cas i, després, exemples dels girs as such i such as. Ara bé, l'adjectiu i adverbi anglès so també vol dir tant, però so i such es fan servir sempre en contextos diferents i cal no confondre'ls. En el proper article estudiarem la distribució de so i such quan tradueixen tant (i variants).

Exemples en què l'adjectiu i adverbi anglès such significa d'aquesta o d'aquella mena, de mena semblant:

1) You had better avoid such topics.
Val més que evitis tals subjectes.

2) The number of such cases is growing every year.
El nombre de tals casos (de casos semblants) creix cada any.

3) His poor wife simply had to get accustomed to hearing such remarks.
La seva pobra dona simplement havia d'acostumar-se a sentir tals comentaris.

4) Have you ever seen such a thing?
Has vist mai res (una cosa) semblant?

5) Really, Steven, such behavior is beneath you.
Apa, Steven, un comportament així no és digne de tu.

6) No one I know would do such a thing.
Ningú que jo conegui no faria una cosa així.

El gir anglès such as denota una exemplificació i es tradueix en català per com o com ara. Observem que la preposició like és sinònim de such as i que dóna al discurs un aire més informal. Exemples:

7) Legumes, such as (o like) beans and lentils, don't contain cholesterol.
Els llegums, com les mongetes i les llenties, no contenen colesterol.

8) Many topics, such as masoquism and sadism, make an appearance in the novel.
Molts temes, com són el masoquisme i el sadisme, inter-venen en la novel·la.

Finalment, observem que, quan el gir anglès as such vol dir en qualitat d'això, es tradueix en català per com a tal. En canvi, si vol dir en el sentit exacte d'això es tradueix per pròpiament dit. Exemples:

9) Rabbits are rodents and as such they must chew to wear down their ever growing teeth.
Els conills són rosegadors i com a tals han de rosegar per a desgastar les dents que constantment creixen.

10) We are a free people and as such demand our rights.
Som un poble lliure i com a tal exigim els nostres drets.

11) We don't have a garden as such, but we do have dozens of plants in pots.
No tenim jardí pròpiament dit, però sí que tenim dotzenes de plantes en testos.

12) The program doesn't have a help menu as such, but there is online documentation.
El programa no té cap menú d'ajuda pròpiament dit, però hi ha documentació en línia.

EXERCICIS 107

1) No havíem tracta mai d'un afer de tanta importància.
2) Tals comentaris (Comentaris semblants d'aquests) li van costar l'elecció.
3) El judaisme era el primer monoteisme reconegut com a tal.

<- Lliçó 106 | Índex | Lliçó 108 ->
visca.com | Anglès difícil