visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

108 — Per què tens tanta pressa?

En l'article anterior hem observat que hi ha dos mots anglesos que tradueixen l'adjectiu/adverbi tant (i variants) quan aquest vol dir en gran quantitat o grau: so i such. Dels dos, so és el més important i així formularem la nostra regla d'ús en termes d'aquest mot:

Quan vol dir en gran quantitat o grau, tant (i variants) es tradueix en anglès per so excepte quan modifica el gir «adjective/article + nom», cas en què es tradueix per such.

Recordem també que, quan modifica noms plurals, tants -es es tradueix en anglès per so many i, quan modifica noms singulars i verbs, tant -a es tradueix per so much. Exemples:

1a) Els ulls de la Sara són tan bonics que m'hi perdo.
Sara's eyes are so beautiful (no: ...such beautiful) that I get lost in them.
b) La Sara té els ulls tan bonics!
Sara has such beautiful (no: so beautiful) eyes!

2a) No sabia que era tan famosa.
I never knew that she was so famous (no: such famous).
b) Deu ser difícil estar casat amb una dona tan famosa.
It must be difficult being married to such a famous (no: ...so a famous) woman.

Més exemples:

3) Per què tens tanta pressa?
Why are you in such a hurry?

4) Feia tan bon temps que vam optar per caminar.
It was such a nice day that we decided to walk.

Observem també que el mot such pot modificar certs noms graduables, és a dir, noms dels quals pot haver-hi un grau més o menys important, com ara paciència, felicitat, coratge, etc. En aquests casos, such és sinònim de so much. Exemples:

5) Per què hi havia tanta confusió?
Why was there (such / so much) confusion?

6) El vent bufava amb tanta violència que va arrencar el roure.
The wind was blowing with (such / so much) violence that it tore up the oak tree.

Ara bé, cal recordar que such també vol dir d'aquesta mena, d'aquella mena, semblant i, per tant, certes frases poden oferir ambigüitats; exemples:

7) I have never seen anyone with such luck!
No he vist mai ningú amb (tanta sort / una sort semblant)!

8) Until now they haven't been able to enjoy such freedom.
Fins ara no han pogut gaudir (de tanta / d'aquesta mena de) llibertat.

Per acabar, esmentem que such també té un sentit emfàtic. Exemple:

9) No siguis tant ruc!
Don't be such a fool!

EXERCICIS 108

1) Tinc tanta gana que podria menjar mig bou.
2) Com és que els deixes associar amb gent tan menyspreable?
3) Un home tan sensible és bastant difícil de trobar.

<- Lliçó 107 | Índex | Lliçó 109 ->
visca.com | Anglès difícil