visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

14 — Encara no hi estic acostumat, però m'hi acostumaré

Un punt que sovint causa confusions és que hi ha també, a part del modal used to (vegeu els dos articles anteriors), les locucions angleses be used to i get used to. El primer equival a estar acostumat a —p.e., Estic acostumat a la calor = I am used to the heat— i el segon, acostumar-se a. (La traducció literal de la locució get used to és esdevenir acostumat a: M'estic acostumant a la calor = I am getting used to the heat. Observem que, quan el complement de la preposició to (a) és un verb, l'anglès fa servir un gerundi on el català usa un infinitiu. Exemples:

1) I'm used to these kinds of problems.
Estic acostumat a aquest tipus de problemes.

2) We're used to getting up early.
Estem acostumats a llevar-nos d'hora.

3) He wasn't used to driving at night.
No estava acostumat a conduir de nit.

4) I can't get used to the rain.
No puc acostumar-me a la pluja.

5) He's getting used to not having lunch until three.
S'està acostumant a no dinar fins a les tres.

6) I'm still not used to it, but I'll get used to it.
Encara no hi estic acostumat, però m'hi acostumaré.

Així, doncs, cal vigilar a no confondre el modal used to amb les locucions be used to i get used to.

Per embolicar una mica més la troca, vegem ara tres girs catalans que tenen el mateix sentit:
Acostumo a arribar-hi d'hora; Solc arribar-hi d'hora; Normalment hi arribo d'hora.

Les primeres dues oracions no són traduïbles en anglès; l'única manera que té l'idioma anglosaxó d'expressar aquesta noció és amb els adverbis usually, generally o, menys sovint, normally:

I usually/generally get there early.

Més exemples:

7) Solem llegir el diari amb el qual estem més d'acord.
We usually read the newspaper we agree with most.

8) Els peixos de l'escull acostumen a ser petits.
Reef fish are generally small.

EXERCICIS 14

1) Ja t'has acostumat a llevar-te d'hora?
2) Estem acostumats a la calor.
3) En Joan va haver d'acostumar-s'hi.

<- Lliçó 13 | Índex | Lliçó 15 ->
visca.com | Anglès difícil