visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

16 — El verb borrow vol dir agafar en préstec

L'anglès té dues maneres de traduir expressions que tracten de préstecs com, per exemple, M'ha deixat el seu bolígraf. La primera i la més òbvia és de traduir el verb deixar per lend lent lent: He has lent me his pen. Observem que la sintaxi és igual que la del català: el prestador fa de subjecte i el qui rep el préstec fa de complement. La segona és ben diferent: el qui rep el préstec fa de subjecte, el prestador té forma genitiva i el verb és borrow: I have borrowed his pen. Aquesta frase es traduiria literalment en català per Li he agafat (de préstec) el bolígraf. En altres contextos, el verb borrow es pot traduir per demanar préstec; ex.: If we want to buy a new car we'll have to borrow (Si volem comprar un cotxe nou haurem de demanar préstec). En aquest cas també podríem haver dit ... we'll have to ask for a loan. Exemples:

1) Can I borrow your pen?
Em pots deixar el bolígraf?

2) He borrowed my car.
Em va agafar el cotxe (amb el meu permís).

3) You shouldn't borrow things without asking.
No hauries d'agafar coses (amb la intenció de tornar-les) sense demanar.

4) She used to borrow (money) from all her friends.
Abans demanava préstecs de tots els amics.

5) How much (money) do you want to borrow?
Quant (Quants diners) voleu que us deixem?

6) In those days, their company had to borrow heavily.
En aquesta època, la seva empresa va haver de demanar uns préstecs molt grans.

Finalment, observem que en contextos més formals el verb borrow es pot traduir per manllevar; exemple:

7) English borrows many words from French.
L'anglès manlleva moltes paraules del francès.

EXERCICIS 16

1) Quants diners et van deixar? (Feu servir el verb borrow.)
2) Haurem de demanar un préstec. (Feu servir el verb borrow.)
3) Em pots deixar una mica de sal? (Feu servir el verb borrow.)

<- Lliçó 15 | Índex | Lliçó 17 ->
visca.com | Anglès difícil