visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

19 — S'ha acabat

Quan el verb català acabar és transitiu —quan significa portar a fi o terminar— se sol traduir en anglès per finish. En canvi, quan és intransitiu —quan vol dir tenir fi— es tradueix més habitualment per end. Exemples:

1) Encara no he acabat els deures.
I haven't finished my homework yet.

2) El conte acaba aquí.
The story ends here.

Observem que el gir «acabar + de + infinitiu» es tradueix en anglès per dues construccions ben diferents: quan denota una acció completada en un temps molt pròxim al present, es tradueix a l'anglès en temps de present perfect amb l'adverbi just intercalat després de l'auxiliar. Exemples:

3) Acaben d'entrar
They have just come in.
4) Acabo de veure'ls.
I've just seen them.

En canvi, quan vol dir portar a fi una acció es tradueix pel gir «finish + gerundi»; exemples:
5) Han acabat de mirar la televisió
They have finished watching TV.

6) Encara no ha acabat de fer el sopar.
He hasn't finished making dinner yet.

Esmentem també els dos girs «be through» i «be over»; el primer s'usa per a indicar que una persona ha acabat una acció —he/she is through (ha acabat)—i el segon per a indicar que una activitat ha tingut fi: it is over (s'ha acabat). Més exemples:

7) Hauríem d'acabar d'aquí a una hora.
We should be through in about an hour.

8) Has acabat amb aquest diccionari?
Are you through with this dictionary?

9) S'ha acabat el partit?
Is the game over?

10) La reunió ha acabat fa una hora.
The meeting was over an hour ago o The meeting has been over for an hour.

Finalment, observem que, quan la locució «acabar-se + substantiu» vol dir que s'ha exhaurit una cosa, es tradueix en anglès pel gir «substantiu + run out»; quan hi ha un complement indirecte en català, aquesta persona fa de subjecte en anglès: «subjecte + run out of + substantiu». Exemples:

11a) S'ha acabat el vi; s'han acabat les cebes.
The wine has run out; the onions have run out.
b) Se'ns ha acabat el vi; se li han acabat les cebes.
We've run out of wine; he has run out of onions.

12) Se m'està acabant la paciència.
I'm running out of patience.

EXERCICIS 19

1) Quan acabareu? (Feu servir els adverbis through o over.)
2) Quan la tempesta es va acabar vam obrir les finestres.
3) S'ha acabat el programa. (Feu servir els adverbis through o over.)
4) Van marxar però no havien acabat la seva feina.
5) Acabem de tenir un ensurt molt fort.
6) Encara no he acabat de llegir el diari.

<- Lliçó 18 | Índex | Lliçó 20 ->
visca.com | Anglès difícil