visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

20 — Per fi arribem al final!

Els adjectius catalans últim i darrer se solen traduir en anglès per last quan destaquen l'element final d'una sèrie. En canvi, es tradueixen per latest quan volen dir el més recent. Exemples:

1) l'última estació del tren, l'última síl·laba d'un mot, la darrera persona de la fila
the last train station, the last syllable of a word, the last person in line

2) el seu últim/darrer llibre, les darreres/últimes notícies
his/her/their latest book, the latest news

El mot català final es tradueix de tres maneres en anglès:

— com a adjectiu: final
— com a nom: end
— significant desenllaç d'una obra literària, teatral: ending

Exemples:

3) la solució final, els exàmens finals, l'autoritat final
the final solution, final exams, the final authority

4) el final del carrer, el final del llibre, el final del segle
the end of the street, the end of the book, the end of the century

5) El final ha estat sorprenent. Al públic li agraden els finals feliços.
The ending was surprising. The public like happy endings.

Observem també que, quan la locució adverbial catalana al final precedeix l'última d'una sèrie d'accions, és a dir, quan té el mateix sentit del gir «acabar+gerundi», es tradueix en anglès pel verb adverbial end up.

6) Després de tantes molèsties, al final ens vam quedar a casa (... vam acabar quedant-nos a casa).
After so many nuisances, we ended up staying home.

7) Al final va trobar una feina (Va acabar trobant una feina...) ensenyant l'anglès a la Xina.
She ended up finding a job teaching English in China.

Cal no confondre aquesta última expressió amb a la fi o per fi quan aquestes indiquen que una cosa té lloc després d'una espera llarga, cas en el qual es tradueix en anglès per finally o at last. Exemples:

8) A la fi ha vist que no tenia raó.
He finally saw that he was mistaken (... that he wasn't right).

9) Per fi arribem al final!
At last we've come to the end!

Val a dir també que la locució a fi de (o a fi que) es tradueix en anglès per in order to, tot i que, en la majoria dels contextos, aquesta s'escurça en to. Exemples:

10) Ho va fer tot a fi de guanyar diners.
He did it all (in order) to make money.

11) Tocava el piano a fi de distreure's.
He was playing the piano (in order) to amuse himself.

Per acabar, notem que la locució a fi de bé es tradueix per with good intentions. Exemple:

12) Es fa el que es pot, i tot a fi de bé.
We do what we can, with good intentions.

EXERCICIS 20

1) Al final em vaig enamorar d'ella [fes servir el verb 'end up'].
2) Com era el final [el desenllaç]?
3) Al final no sabíem què fer [fes servir el verb 'end up'].
4) Has vist l'últim episodi de Vent del Pla?
5) Al final del carrer s'ha de girar a l'esquerra.
6) Per fi hi som!

<- Lliçó 19 | Índex | Lliçó 21 ->
visca.com | Anglès difícil