visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

24 — Què esperes?

El verb esperar es tradueix per tres verbs diferents en anglès; quan vol dir restar en un lloc, l'equivalència en anglès és wait, verb que exigeix la preposició for davant el complement. Exemples:

1) Esperem l'Eva des de fa una hora.
We've been waiting for Eva for an hour.

2) Espera't! Espera'm!
Wait! Wait for me!

3) Què esperes? Espero per a fer servir el telèfon.
What are you waiting for? I'm waiting to use the phone.

Ara bé, els sentits dels altres dos verbs que tradueixen esperar són molt afins: el primer, hope, vol dir tenir l'esperança que es realitzarà alguna cosa i el segon, expect, significa creure que una cosa s'ha de realitzar. Veurem ara com es pot traduir de dues maneres la mateixa frase catalana, depenent del sentit que es vol expressar (el verb hope exigeix la preposició for davant un nom):

4) L'equip espera bons resultats.
  a) té l'esperança que els aconseguirà: The team is hoping for a good outcome.
  b) està confiat que els aconseguirà: The team is expecting a good outcome.
5) Què esperes? (a més, vegeu, més amunt, l'ex. 3)
  a) quina esperança té? What are you hoping for?
  b) què creu que ha de passar? What are you expecting?

6) Espero arribar a casa abans de les deu.
  a) tinc l'esperança que arribi a aquesta hora: I hope to get home before ten.
  b) estic confiat que arribi a aquesta hora: I expect to get home before ten.

Quan el complement directe del verb esperar és una subordinada hi ha tres interpretacions possibles en anglès, que expressen el desig, la confiançai l'exigència. En aquest últim cas, observem que la sintaxi de la frase és «expect + complement personal + to infinitive». Exemples:

7) Espero que els meus alumnes siguin puntuals.
  a) tinc aquesta esperança: I hope (that) my students will be on time.
  b) estic confiat que seran puntuals: I expect (that) my students will be on time.
  c) exigeixo que siguin puntuals: I expect my students to be on time.

8) Esperem que els nens es comportin bé.
  a) tenim aquesta esperança: We hope (that) the children will behave themselves.
  b) estem confiats que...: We expect (that) the children will behave themselves.
  c) exigim que...: We expect the children to behave themselves.

EXERCICIS 24

1) Espero que no plogui (ho desitjo).
2) Ja els hem esperat massa!
3) Espero tenir més temps (estic confiat).
4) La Marta espera aprovar l'examen (ho desitja).
5) Espero que vinguin a la festa (dues maneres: ho desitjo i estic confiat).
6) Esperava que m'ajudessis (ho exigia).

<- Lliçó 23 | Índex | Lliçó 25 ->
visca.com | Anglès difícil