visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

25 — Tant de bo que així fos!

La locució catalana tant de bo expressa el desig que una cosa s'esdevingui o, per extensió, el greu que sap que una cosa no pugui ser. En el primer cas, quan es tracta del que hom desitjaria, el gir «tant de bo que + substantiu + temps subjuntiu» es tradueix en anglès pel gir:

subjecte + wish + substantiu + would + simple infinitive

Exemples:

1) Tant de bo (Desitjaria) que deixessin de fumar!
I wish they would quit smoking!

2) Tant de bo (Desitjaria) que plogués tota la nit.
I wish it would rain all night.

Aquestes expressions també poden expressar l'enuig:

3) Tant de bo (Desitjaria) que aquells homes paressin de garlar!
I wish those men would stop jabbering!

Pel que fa al segon cas, quan es lamenta un fet, el mateix gir català es tradueix en anglès de dues maneres:

subj. + wish + nom + [simple past o past continuous o past perfect]

if only + subj. + [simple past o past continuous o past perfect]

Exemples:

4) Tant de bo que fossis més jove.
I wish you were younger o If only you were younger.

5) Tant de bo que vinguessin amb nosaltres.
I wish they were coming with us o If only they were coming with us.

6) Tant de bo que no hagués menjat tant.
I wish I hadn't eaten so much o If only I hadn't eaten so much.

Observem que hi ha dues maneres de traduir la frase catalana Tant de bo que (ell) conduís més a poc a poc: Si el sentit és Desitjaria que tingués la voluntat de conduir més a poc a poc, es tradueix amb la forma would: I wish he would drive more slowly. Això implica que encara hi ha la possibilitat que condueixi més a poc a poc. En canvi, es tradueix pel simple pastI wish he drove more slowly (o If only he drove more slowly)— si simplement lamentem el fet que condueixi tan ràpidament i que no tenim l'esperança que això canviï. Més exemples:

7) Tant de bo que m'ajudessis més.
(que n'ets capaç) I wish you would help me more.

8) Tant de bo que s'afanyessin i arribessin.
(tinc ganes que arribin) I wish they would hurry up and get here.

9) Tant de bo que no begués tant.
I wish (If only) he didn't drink so much (lamento el fet que begui tant).
I wish he wouldn't drink so much (desitjaria que tingués la voluntat de no beure tant).

Observem que en els exemples següents es tracta en tot cas d'una impossibilitat i així només es pot fer servir el simple past:

10) Tant de bo que ell fos una dona.
I wish (If only) he were a woman.

11) Tant de bo (que així fos)!
I wish (If only) it were so!

12) Tant de bo que ens quedéssim en un hotel.
I wish (If only) we were staying in a hotel.

13) Tant de bo que hagués plogut.
I wish (If only) it had rained.

14) Tant de bo que pogués volar!
I wish (If only) I could fly!

EXERCICIS 25

1) Tant de bo que ho hagués sabut (jo)!
2) Tant de bo que actuessin aquí més sovint (dues maneres).
3) Tant de bo que la primavera durés tot l'any!

<- Lliçó 24 | Índex | Lliçó 26 ->
visca.com | Anglès difícil