visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

28 — Durant dos mesos, durant l'estiu

La preposició catalana durant es tradueix en anglès de dues maneres:

— Si respon a la pregunta quant temps? —és a dir, quina quantitat de temps?— es tradueix per for. Exemples:

1) Va parlar durant una hora.
He spoke for an hour.

2) Carcassona va ser, durant molt temps, ciutat episcopal.
Carcassonne was an episcopal city for a long time.

3) Va treballar aquí durant dos mesos.
He worked here for three months.

— En canvi, si respon a la pregunta quin període? es tradueix per during. Exemples:

4) Van servir més de dos mil plats d'arròs durant la celebració.
They served more than two thousand platefuls of rice during the celebration.

5) L'atur va baixar a Catalunya durant el mes d'abril.
Unemployment decreased in Catalonia during the month of April.

6) Va treballar aquí durant l'estiu.
He worked here during the summer.

Com que la diferència entre girs com durant dos mesos i durant l'estiu pot semblar una mica subtil, podem oferir la regla pràctica següent:

Si es pot substituir el mot durant per des de fa sense crear una expressió agramatical, es tradueix en anglès per for; altrament es tradueix per during.

Aplicant aquesta regla pràctica a les nostres frases d'exemple més amunt, veiem que en els exemples 1-3 podem dir des de fa una hora, des de fa molt temps i des de fa dos mesos; per tant, traduïm durant per for. En canvi, no podem dir des de fa la celebració, des de fa el mes d'abril ni des de fa l'estiu; així, en aquests casos, durant es tradueix per during.

EXERCICIS 28

1) No volia dir res (jo) durant la reunió.
2) Després de no veure'l durant un mes, el vaig trobar canviat.
3) Van viure a l'estranger durant cinquanta anys.
4) Les dones no haurien de fumar durant l'embaràs.

<- Lliçó 27 | Índex | Lliçó 29 ->
visca.com | Anglès difícil