visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

34 — Ballem?

Hi ha cinc tipus d'expressions en anglès que podem anomenar imperatius: dos en la segona persona (you) i tres en la primera persona del plural (we). Observem que aquest és gairebé l'únic cas en anglès on no hi ha un subjecte.

1 Parla/Parleu/Parli/Parlin més a poc a poc. Speak more slowly.
2 No parlis/parleu/parli/parlin tant. Don't talk so much.
3 Ballem! Let's dance!
4 No ballem ara. Let's not dance now.
5 Ballem? Shall we dance?

Observacions:

— Recordem que els pronoms catalans tu, vosaltres, vós, vostè i vostès es tradueixen tots per you. Per tant, en els exemples 1 i 2, l'anglès té una sola forma on el català en té quatre.

— El mot let's és una contracció del gir let us (deixa'ns), el qual solament s'usa en contextos formals; ex.: Let us pray (Preguem).

— Observem que l'expressió Ballem? té més la naturalesa d'un suggeriment que no pas d'una ordre. Es pot fer servir una expressió semblant en la primera persona singular: Obro la finestra? (Shall I open the window?).

EXERCICIS 34

1) Parlem d'insectes.
2) Corre!
3) Canviem de parella? (dit ballant)

<- Lliçó 33 | Índex | Lliçó 35 ->
visca.com | Anglès difícil