visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

42 — Què més vols?

L'anglès compta amb un adverbi, else, que no correspon a cap mot en català. Es col·loca després de pronoms indefinits o de paraules interrogatives amb els sentits d'altre o més. Exemples:

1) Algú altre haurà d'acabar aquesta feina.
Someone else will have to finish this job.

2) Tots els altres són a dalt.
Everybody else is upstairs.

3) Volia dir una altra cosa. Tinc una cosa més per dir.
I wanted to say something else. I have something else (o something more) to say.

4) Vau veure ningú/algú més? Ningú més no volia parlar.
Did you see anybody else? Nobody else wanted to talk.

5) Qui més ho sap? Què més t'ha dit?
Who else knows? What else did he tell you?

6) Res més? No vull res més. Res més no m'importa.
Anything else? I don't want anything else. Nothing else matters to me.

Observem que else té una forma genitiva, else's. Exemples:

7) Els cotxes de tots els altres estan aparcats més avall.
Everyone else's cars are parked further down.

8) Dec beure (Dec estar bevent) el cafè d'un altre.
I must be drinking somebody else's coffee.

Finalment, observem que es pot traduir en anglès de dues maneres l'expressió Què més vols? En el sentit literal es tradueix per What else do you want? i en el sentit irònic —volent dir No penses que en tens prou? es tradueix per What more do you want?

EXERCICIS 42

1) És culpa de tots els altres!
2) Devia ser un altre.
3) No tinc res més a fer.

<- Lliçó 41 | Índex | Lliçó 43 ->
visca.com | Anglès difícil