visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

43 — Encara els dec més articles!

El complement indirecte sol ser el destinatari o el beneficiari del complement directe del verb. Així en les frases Vaig donar un regal a la Maria i Vaig comprar unes sabates per a les meves germanes, els complements indirectes són Maria i les meves germanes. Aquestes construccions normalment s'expressen en anglès col·locant el complement indirecte després del verb: I gave Maria a present; I bought my sisters some shoes. La construcció no canvia quan se substitueixen pronoms pels complements indirectes: I gave her a present (Li vaig donar un regal); I bought them some shoes (Els vaig donar unes sabates). Observem que són correctes, però menys usuals, les proposicions I gave a present to Maria (o to her) i I bought some shoes for my sisters (o for them).

Ara bé, no podem fer servir aquesta mateixa construcció quan el comple-ment directe és it o them; és a dir, si volem dir L'hi vaig donar o Els les vaig comprar cal canviar l'ordre i intercalar una preposició: I gave it to her (no: I gave her it) i I bought them for them (no: I bought them them). Més exemples:

1) Ens van vendre un terreny. Quan us el van vendre?
They sold us a lot. When did they sell it to you?

2) Encara els dec més articles. Quant temps fa que els els deus?
I still owe them more articles. How long have you owed them to them?

3) Em vol fer un anell. Per què te'l vol fer?
He wants to make me a ring. Why does he want to make it for you?

4) M'ha donat els llibres; me'ls ha donats.
He gave me the books; he gave them to me.

EXERCICIS 43

1) Els vam enviar tots els documents. Quan els els vau enviar?
2) M'han portat el vi fa una hora. Qui te l'ha portat?
3) Quan li portaràs els diners (a ell)? Ja els hi he portat!
4) Quants diners li deus (a ell)?

<- Lliçó 42 | Índex | Lliçó 44 ->
visca.com | Anglès difícil