visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

44 — La trepa dels vuit

Ahir vam observar que en anglès, els complements indirectes se solen col·locar després del verb i davant el complement directe (ex.: He brought me a book Em va portar un llibre), exceptuant el cas en què el complement directe sigui it o them, que l'ordre dels elements passa a ser: «compl. dir. + prep. + compl. indir.» (ex.: He brought it to me Me'l va portar). Doncs bé, avui parlarem d'un grup de vuit verbs, que podem anomenar «la trepa dels vuit», que exigeixen sempre la preposició to davant el complement indirecte i, per tant, solen fer servir el mateix ordre que acabem d'esmentar. Aquests verbs són:

dedicatededicar
describedescriure
explainexplicar
introducepresentar
recommendrecomanar
returntornar (una cosa)
say, said, saiddir
suggestsuggerir

Exemples:

1) Ens va descriure el país.
He described the country to us (no: He described us the country).
2) T'explicaré el procés.
I'll explain the process to you (no: I'll explain you the process).
3) Què us ha dit?
What did he say to you? (no: What did he say you?).
4) Ens recomanà un bon restaurant.
He recommended a good restaurant to us (no: He recommended us a good restaurant).

Observem que, encara que no se sol utilitzar l'ordre «prep. + compl. indir. + compl. dir.» —és a dir, normalment no es diu He described to us the country, I'll explain to you the process, etc.—, sí que cal usar aquest ordre quan el complement directe és molt llarg o complex. Exemples:

5) Encara no ens ha explicat l'ús dels complements indirectes amb verbs de règim preposicional.
He hasn't explained to us yet the use of indirect objects with preposicional verbs.

6) Li vam suggerir que marxés d'hora.
We suggested to him that he leave early.

7) M'ha dit: —Ruc!
She said to me, "Ass!"

EXERCICIS 44

1) Descriu-me'ls.
2) Em pots explicar la diferència entre el català i el valencià?
3) Què et va suggerir (ell)?

<- Lliçó 43 | Índex | Lliçó 45 ->
visca.com | Anglès difícil