visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

45 — Explica'm què li vas dir

Els verbs catalans explicar i dir es tradueixen en anglès per tres verbs diferents: explain, tell told told i say said said (observem que said es pronuncia /sèd/, no pas /seid/). En aquest tema i en el següent estudiarem la distribució d'aquests tres verbs anglesos, ja que el tema és un xic complex.

Quan el verb català explicar vol dir fer aclariments o interpretar es tradueix en anglès per explain; en canvi, quan vol dir contar o bé donar a conèixer un fet es tradueix per tell o, si no hi ha complement indirecte, say. Exemples (recordem que el verb explain és de la «trepa dels vuit»: exigeix sempre la preposició to davant el complement indirecte):

1) Ens va explicar el problema.
He explained the problem to us.

2) Ens va explicar per què la lluna sembla més gran quan és a l'horitzó que quan és sobre al cap.
He explained to us why the moon seems larger on the horizon than overhead.

3) Em van explicar que havien hagut de dormir en una tenda.
They told me that they had had to sleep in a tent.

4) Explica'm què li vas dir.
Tell me what you told him.

5) Van explicar que necessiten més temps.
They said that they need more time.

També es fa servir explicar com a sinònim de parlar de, cas en què es tradueix en anglès per talk about, si no hi ha complement indirecte, o pel gir «tell + persona + about» si n'hi ha. Exemples:

6) No em ve de gust explicar la meva vida públicament.
I don't feel like talking about my life in public.

7) Vull explicar-te les meves vacances.
I want to tell you about my vacation.

El verb dir es tradueix en anglès tant per tell told told com per say said said però aquests no són precisament equivalents. Per exemple, com ja hem mencionat més amunt, quan no hi ha un complement indirecte —és a dir, quan no s'esmenta la persona amb qui es comunica— se sol utilitzar say i no tell (en el tema següent parlarem de les excepcions). En canvi, quan el comple-ment indirecte és present es fa servir tell quan es vol destacar la informació o les instruccions que es donen, mentre que s'utilitza say quan es volen destacar les paraules mateixes, sobretot en discurs directe (ex. 8). Exemples contrastats:

8a) Va dir moltes coses.
He said (no: He told) many things.
b) Em va dir moltes coses.
He told me many things (millor que He said many things to me).
9a) L'alcalde va dir que s'acabaria el projecte pel maig.
The mayor said (no: The mayor told) that the project would be finished in May.
b) L'alcalde va dir als periodistes que s'acabaria el projecte pel maig.
The mayor told the reporters that the project would be finished in May.

10a) Què va dir?
What did he say? (no: What did he tell?).
b) Què us va dir?
What did he tell you? (Quina informació o instrucció us va donar?)
What did he say to you? (Quines paraules us va adreçar?)

11a) Em va dir: —T'estimo!
She said to me, "I love you".
b) Em va dir que m'estimava.
She told me that she loved me.

EXERCICIS 45

1) Van dir que no sabien què fer.
2) Intenten explicar els misteris de la ciència.
3) La Sara va dir a en Ramon que no s'hi volia casar.

<- Lliçó 44 | Índex | Lliçó 46 ->
visca.com | Anglès difícil