visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

46 — Hem de dir la veritat?

En el tema anterior observàrem que el verb anglès tell told told exigeix gairebé sempre un complement indirecte; això és lògic si considerem que el sentit principal de tell és informar o donar instruccions, conceptes que impliquen que hi hagi un receptor. Ara bé, hi ha unes excepcions importants, casos en què la presència del complement indirecte és opcional i l'ús del verb say said said seria incorrecte. Heus ací set d'aquestes excepcions:

tell a liedir una mentida

tell the truthdir la veritat

1) Per què hauria de dir la veritat si em pot ser beneficiós dir una mentida?
Why should I tell the truth if I benefit by telling a lie?

2) Hem de dir la veritat?
Do we have to tell the truth?

tell a storyexplicar un conte

tell a jokeexplicar un acudit

3) A l'avi li agrada explicar contes i al pare li agrada explicar acudits.
Grandfather likes to tell stories and Dad likes to tell jokes.

tell a secretrevelar un secret

4) No et fiïs d'ell; revela secrets.
Don't trust him; he tells secrets.

tell time o tell the timellegir les busques d'un rellotge

5) En Ramonet ja sap llegir les busques del rellotge?
Does Ramonet know how to tell time yet?

tell somebody's fortunedir la bonaventura a algú

6) Algú t'ha dit mai la bonaventura?
Has anybody ever told your fortune?

Observem també que, quan el complement directe del verb tell va acompanyat del pronom feble ho, aquest pronom no sol traduir-se. Exemple:

7) Ahir m'ho van dir.
They told me yesterday (més usual que They told it to me...).

Finalment, hi ha un canvi de sintaxi quan el verb dir vol dir instruir o donar ordres i el complement directe és una subordinada: on el català usa el gir «subj. + dir + compl. indir. + que + subjuntiu», l'anglès vol «subj. + tell + nom + infinitiu to». Exemples:

8) El metge em va dir que deixés de fumar.
The doctor told me to quit (o to give up) smoking.

9) Els advocats van dir als testimonis que no parlessin del judici.
The lawyers told the witnesses not to talk about the case.

EXERCICIS 46

1) Quant fa que t'ho van dir?
2) Ens van dir que ens quedéssim al cotxe.
3) No diguis mai mentides.

<- Lliçó 45 | Índex | Lliçó 47 ->
visca.com | Anglès difícil