visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

5 — Qui va seguir els turistes?

Quan un pronom interrogatiu català fa de subjecte d'una oració —o quan un adjectiu interrogatiu modifica el subjecte— la construcció de la traducció en anglès és igual que la d'una afirmació: «SUBJ. + VERB». La inversió del subjecte i l'auxiliar no es fa. Exemples:

1) Qui va venir? (sintaxi igual a En Joan va venir)
Who came? (Joan came.)
2) Què va passar?
What happened? (no: What did it happen?).

3) Quina clau obre aquesta porta?
Which key opens this door? (no: Which key does it open...?).

Ara bé, el fet que el pronom interrogatiu faci de subjecte a vegades causa confusions quan el complement directe és personal. Per exemple, comparem aquestes dues frases:

4a) (A) qui van seguir els turistes?
Who did the tourists follow?
b) Qui va seguir els turistes?
Who followed the tourists?

En l'exemple 4a, el mot turistes fa de subjecte i el mot interrogatiu who representa el complement directe, és a dir, la persona seguida. Per tant, la construcció de la interrogació en anglès és la típica:

MOT INTERROGATIU (compl. dir.) AUXILIAR SUBJECT VERB
Who did the tourists follow?

En canvi, en l'ex. 4b, el pronom interrogatiu qui fa de subjecte i els turistes representen el complement directe; per tant, la construcció és el següent:

MOT INTERROGATIU (subj.) VERB COMPL. DIR.
Who followed the tourists?

Més exemples:

5a) (A) qui ajudes?
Who do you help?
b) Qui t'ajuda?
Who helps you?

6a) (A) qui ha vist?
Who has he seen?
b) Qui l'ha vist?
Who has seen him?

7a) Què va causar, la fuita de gas?
What did the gas leak cause?
b) Què va causar la fuita de gas?
What caused the gas leak?

8a) Quina jaqueta vols?
Which jacket do you want?
b) Quina jaqueta és teva?
Which jacket is yours?

EXERCICIS 5

1) Qui hi havia?
2) Qui t'ha fet mal?
3) A qui vas triar?

<- Lliçó 4 | Índex | Lliçó 6 ->
visca.com | Anglès difícil