visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

6 — Quina xerinola!

El mot interrogatiu català quin es pot traduir en anglès per which o what; la diferència és que s'usa which quan hi ha una selecció reduïda d'opcions, quan el qui parla considera que sap quines són les respostes possibles, mentre que s'usa what quan tal selecció és més oberta, quan les respostes possibles són desconegudes. Comparem:

1a) Quina hora és? (selecció il·limitada).
What time is it?
b) Fan la pel·lícula a les 7:30, a les 9:45 i a mitjanit; a quina hora hi vols anar?
The movie shows at 7:30, 9:45 and midnight; which time do you want to go?

2) Quina clau obre aquesta porta (d'aquestes que tinc aquí a la mà)?
Which key opens this door?

3) Quins problemes heu tingut fins ara (podrien ser diversos)?
What problems have you had so far?

4) A quina taula puc votar?
Which table can I vote at?

5) A quina edat convé començar l'anglès?
What age is the best to begin learning English?

Finalment, quan el mot quin es fa servir en frases exclamatives es tradueix en anglès per what o, si el complement és comptable, pel gir what a. Exemples:

6) Quines penques! Quina sort!
What nerve! What luck!

7) Quin home! Quina pena! Quina xerinola!
What a man! What a pity! What a hullabaloo!

EXERCICIS 6

1) Quines idees han suggerit?
2) Quin embolic!
3) Quina bossa vols?

<- Lliçó 5 | Índex | Lliçó 7 ->
visca.com | Anglès difícil