visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

7 — De qui són?

El mot interrogatiu whose és el cas genitiu del pronom who (qui); s'usa gairebé sempre com a adjectiu —precedeix el mot de què es demana el posseïdor— i es tradueix en català pel gir genitiu «de qui» —és a dir, es tracta d'un adjectiu traduït per «preposició+pronom»—, cosa que pot causar confusions. Exemples:

1) De qui és aquest got?
Whose glass is this?

2) De qui és el cotxe?
Whose car is it?

3) De qui eren els ossos?
Whose bones were they?

Observem que la sintaxi anglesa de frases que utilitzen whose és la mateixa que la de les que utilitzen which (quin, quina), mentre que la sintaxi catalana canvia completament:

4a) Which keys are these?
Quines claus són aquestes?
b) Whose keys are these?
De qui són aquestes claus?

5a) Which dog bit her?
Quin gos l'ha mossegat?
b) Whose dog bit her?
De qui és el gos que l'ha mossegat?

Es pot fer servir whose com a pronom quan se sobreentén de què es parla. Exemples:

6) That's an impressive house; whose is it?
És una casa impressionant; de qui és?

7) (parlant de gats) Whose are they?
De qui són?

Finalment, cal no confondre l'ús genitiu del gir de qui amb altres usos; comparem:

8a) De qui és aquest llibre? (qui és el posseïdor?)
Whose book is this?
b) De qui parleu? (complement d'assumpte)
Who are you talking about?
c) De qui l'has tret? (complement d'origen)
Who did you get it from?

EXERCICIS 7

1) De qui era l'anell?
2) De qui és el cavall que va guanyar la cursa?
3) De qui són aquells camps?

<- Lliçó 6 | Índex | Lliçó 8 ->
visca.com | Anglès difícil