visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

56 — Què importa tot això?

Quan significa ésser d'importància per a algú, el verb català importar es tradueix en anglès per be important si el sentit és afirmatiu i per matter quan el sentit és no afirmatiu (quan es tracta de negacions o d'interrogacions). Exemples:

1) M'importa molt que m'entenguis bé.
It's very important for me that you understand me well.

2) No importa amb quin advocat contractis, perdràs el procés.
It doesn't matter what lawyer you hire, you're going to lose the case.

3) Què importa tot això?
What does all this matter?

A més, en sentits no afirmatius, quan en català hi ha un complement indirecte —és a dir, quan s'esmenta la persona a qui podria importar la cosa—, en anglès aquesta persona fa de subjecte dels verbs mind o care. Encara que aquests dos verbs són bàsicament sinònims, el sentit de mind tira més cap al sentit de molestar, mentre que el sentit de care —que, per cert, exigeix la preposició about davant el complement— és més a prop de la indiferència. Exemples contrastats:

4) No m'importa la seva política.
  a) (No em molesta...) I don't mind his politics.
  b) (Sóc indiferent a...) I don't care about his politics.

5) No li importa el que fa la seva dona.
  a) (No li molesta...) He doesn't mind what his wife does.
  b) (Li és indiferent...) He doesn't care what his wife does.

Observem que oracions que expressen la indiferència absoluta no són aptes per al verb mind:

6) No m'importen els diners.
I don't care about money (no: I don't mind money).
7) —Vindrà en Rafel? —No ho sé i no m'importa!
"Is Rafel coming?" "I don't know and I don't care!" (no: ... and I don't mind).

Per altra banda, el gir «importar+infinitiu» se sol traduir per «mind+gerundi». Observem que not care + to infinitive vol dir no voler. Contrastem I don't mind going (No m'importa anar-hi) amb I don't care to go (No vull anar-hi). Exemples:

8) No m'importa esperar-me aquí.
I don't mind waiting here (millor que: I don't care about waiting here).
9) No ens importava haver de pagar més.
We didn't mind having to pay more (millor que: We didn't care about having...).

Però també hi ha moltes expressions en què la diferència entre els sentits d'aquests dos verbs anglesos queda gairebé nul·la:

10) T'importaria si hi anéssim demà?
Would you mind (o Would you care) if we went there tomorrow?

11) No li importa a ningú.
Nobody cares/minds.

EXERCICIS 56

1) Us importa tancar la porta?
2) No m'importa quant cobren; no tenen dret (tenir dret = have a right) de cobrar-nos res!
3) No els va importar haver de compartir l'habitació amb dues persones més (més = other).
4) Va dir que no importava qui tingués els diners.

<- Lliçó 55 | Índex | Lliçó 57 ->
visca.com | Anglès difícil