visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

57 — Tots els vells

Hi ha dos grups de mots en anglès que a vegades es confonen a causa de la pronunciació. Potser hauríem d'haver dit a causa de la mala pronunciació perquè són les errades de pronúncia que creen les dificultats. Estudiem ara aquests dos grups i a veure si en podem treure l'aigua clara.

El primer grup consta dels mots anglesos terminats en -all, -alt i -ald. Exemples: all (tot), ball (pilota), call (trucar), fall (caure), hall (rebedor), mall (centre comercial), small (petit), stall (quadra), tall (alt) i wall (paret). Observem que la a de tots aquests mots es pronuncia /ò/. (En l'anglès britànic es pronuncia /ɔː/.) Per tant, les parelles call (angl.) i col (cat.) i ball (angl.) i bol (cat.) es pronuncien igual. Recordem que la ll anglesa es pronuncia exactament igual que la l sola; en anglès no existeixen les consonants geminades.

El segon grup consisteix en paraules terminades en -old com bold (atrevit), cold (fred), fold (doblegar), gold (or), hold (agafar [subjectar]), mold (motlle), old (vell), scold (renyar), sold (venut) i told (dit). La o de tots aquests mots es pronuncia /ó/, no pas /ò/ com es podria esperar, i així el mot old, per exemple, es pronuncia /óld/. Ara bé, en català la d final de mot es pronuncia /t/ (exs.: acord, fred, nord, etc.) i tal pronúncia és generalment tolerable en anglès (bold = /bólt/, cold = /cólt/, etc.), però cal vigilar de no emmudir aquesta d final perquè les pronúncies /ból/ i /cól/, per exemple, corresponen als mots bowl (bol) i coal (carbó), respectivament. Per tant, pel que fa a la pronunciació d'aquest grup, cal tancar la o i pronunciar clarament la d final de mot (encara que es pronunciï /t/).

Per acabar, esmentem els mots bald (calb), halt (parada), malt (malt), salt (sal), fault (falta), i vault (volta, salt), en els quals la lletra a i el dígraf au sonen /ò/ —/bòld/, /hòlt/, /fòlt/, etc.— i les paraules droll (divertit), poll (enquesta), roll (panet), scroll (rotllo), stroll (passejar-se) i toll (peatge), on la o es pronuncia sempre tancada —/dról/, /pól/, etc.

Versió MP3
/òl(d|t)/ /ól(d|t)/   /òl(d|t)/ /ól(d|t)/
all tot old vell   malt malt mo(u)ld motlle
ball pilota bowl bol   pall embafar pole pal
bald calb bold atrevit       poll enquesta
    bolt pern       role paper
brawl aldarull           roll panet
call trucar coal carbó       sole sola/llenguado
    cold fred       soul ànima
    colt poltre       scroll rotllo
crawl gatejar       salt sal sold venut
doll nina dole almoina   small petit    
    droll humorós   stall quadra stole robat
fall caure foal pollí       stroll passejar
fault falta fold plegar   tall alt -a toll peatge
gall bilis goal objectiu       told dit
    gold or   wall paret, mur    
hall rebedor hole forat   vault volta, celler volt volt
halt parada hold agafar       whole sencer
mall centre comercial mole talp          
EXERCICIS 57
1) Agafo ("Subjecto") una pilota vella i calba.
2) Va caure el panet fred?
3) Va vendre un rotllo petit i vell.

<- Lliçó 56 | Índex | Lliçó 58 ->visca.com | Anglès difícil