visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

58 — Quant t'has gastat?

Quan el verb català gastar-se vol dir despendre diners, es tradueix en anglès per spend spent spent. Val a dir que aquest verb irregular anglès també tradueix el verb passar quan aquest significa transcórrer, el temps. Exemples:

1) No em vull gastar gaires diners.
I don't want to spend much money.

2) Quant t'has gastat?
How much have you spent?

3) Vam passar tres dies a Vilanova.
We spent three days in Vilanova.

En canvi, quan gastar significa consumir o (fer) desaparèixer amb l'ús, es tradueix en anglès de maneres diverses:

— Es tradueix per use up o consume quan es tracta de l'exhauriment de provisions o d'aliments:

4) El món gasta cada vegada més petroli.
The world is (using up / consuming) more and more oil.

5) El condicionament d'aire gasta molta energia.
Air conditioning (uses up / consumes) a lot of energy.

— Es tradueix per wear away quan es tracta de l'erosió en general:

6) Aquestes roques han estat gastades pel vent.
These rocks have been worn away by the wind.

7) La pintura original es transparenta on el blanc s'ha gastat.
The original paint is showing through where the white has worn away.

— Es tradueix per wear down quan es tracta de l'erosió en direcció vertical; també vol dir esgotar quan es refereix a persones:

8) Un símptoma del trastorn TMJ són les dents desgastades per l'escarritx constant.
A symptom of TMJ disorder is teeth that are worn down from constant grinding.

9) El pas del bestiar ha desgastat el camí.
The passage of livestock has worn down the road.

10) El seu nyic-nyic m'esgota.
Her nagging wears me down.

— Es tradueix per wear out quan el desgast és complet o quan el resultat és que l'objecte no es pot fer servir; també vol dir esgotar quan es refereix a persones:

11) Hauràs de comprar unes sabates noves perquè aquestes són gastades.
You'll have to buy some new shoes because these are worn out.

12) Quan els pistons es gastin, el motor començarà a cremar oli.
When the pistons wear out, the motor will begin to burn oil.

13) He caminat tot el dia i estic completament esgotat!
I've been walking all day and I'm completely worn out!

EXERCICIS 58

1) Aquesta impresora gasta gaire tinta?
2) La Generalitat [Catalan government] s'ha gastat molts diners en la restauració de l'ermita.
3) El pneumàtic s'ha desgastat del tot.

<- Lliçó 57 | Índex | Lliçó 59 ->
visca.com | Anglès difícil