visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

63 — Diners per pintar la casa o per a pintar-la?

En l'article anterior vam veure un cas en què el coneixement del castellà ens ha ajudat una mica a orientar-nos a l'hora de traduir en anglès el verb portar. Avui oferirem una regla pràctica basada en l'idioma de Cervantes sobre un altre punt lèxic que sol ser un xic dificultós, aquesta vegada a causa de la pronunciació.

En alguns dialectes del català, sobretot l'oriental, no es distingeix la pronunciació de les preposicions per i per a. Per tant, en una oració com El sopar va ser fet (per als / pels) homes, no sabem si el sopar va ser fet perquè els homes se'l mengin (per als homes) o si són els homes que van fer el sopar (pels homes). En canvi, en castellà la diferència queda clara: en el primer cas el sopar va ser fet «para los hombres» i, en el segon, «por los hombres». En anglès tampoc no hi ha ambigüitat: en el primer cas, The dinner was made for the men i, en el segon, The dinner was made by the men.

Ara bé, la distribució de les preposicions per i per a davant d'infinitiu ofereix més dificultat, ja que en català és un xic complex. Afortunadament, aprofitant les diferències que en la llengua veïna són explícites, podem oferir la regla pràctica següent:

Pel que fa a la traducció del gir «per / per a + infinitiu», quan el castellà fa servir «para», l'anglès tradueix el gir pel to infinitive, sense preposició. En canvi, quan el castellà usa «por», l'anglès el tradueix pel gir «for+gerundi».

Exemples:

1) Vaig a Girona per («para») veure el meu oncle.
I go to Girona to see my uncle.

2) Tens alguna cosa per a («para») beure?
Do you have anything to drink?

3) Fem servir aquestes eines per a («para») posar a punt el motor del cotxe.
We use these tools to tune the car.

4) Ets massa intel·ligent per a («para») treballar aquí.
You're too intelligent to work here.

5) Per a («para») guanyar, s'ha de saber perdre.
To win, one must know how to lose.

6) Em van multar per («por») aparcar en un pas de vianants.
They fined me for parking in a crosswalk.

7) Em dónes diners per a («para») pintar la casa o per («por») pintar la casa?
Are you giving me money to paint the house or for painting the house?

EXERCICIS 63

1) Per ser massa bo l'han ficat a la presó.
2) Una immobiliària [real estate agency] va demandar els veïns per penjar pancartes de protesta.
3) Em vaig acostar a l'escenari per sentir-lo millor.
4) No tinc temps per res.
5) Tens prou temps per a escriure-ho tot?

<- Lliçó 62 | Índex | Lliçó 64 ->
visca.com | Anglès difícil