visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

64 — Altra vegada!

El substantiu català vegada forma part d'un gran nombre de locucions, en la majoria de les quals es tradueix en anglès pel mot time o una variant d'aquest. En donarem ara uns quants exemples:

1) Hi he anat tres/moltes vegades.
I've gone there three/many times.

2) Cada vegada que ho provo caic.
Every time (Whenever) I try it I fall.

3) Tothom parlava a la vegada (alhora).
Everybody was talking at the same time.

4) De vegades tinc mal d'esquena.
Sometimes I have backache.

5) Quantes vegades t'ha demanat que t'hi casis?
How many times has he asked you to marry him?

6) Una altra vegada fes-m'ho saber.
Next time let me know.

Quan es tracta d'una repetició, una cosa que es torna a fer, el gir una altra vegada es tradueix per again. Exemple:

7) Fes-ho una altra vegada!
Do it again!

Observem que l'anglès sol traduir una vegada per once (pronunciat /wʌns/) i dues vegades per twice. A més, la locució una vegada per sempre es tradueix per once and for all i l'exclamació Altra vegada!, quan és pronunciada amb to de veu de lamentació, es tradueix per Not again! Exemples:

8) Fins ara hem guanyat només una vegada.
So far we've only won once.

9) T'ho he de dir dues vegades tot?
Do I have to tell you everything twice?

10) No m'ho vaig fer dir dues vegades.
I didn't have to tell him twice (lit.: He didn't make me tell him twice).

11) T'ho dic una vegada per sempre: No molestis les vespes!
I'm telling you once and for all: Don't bother the wasps!

Esmentem també les expressions cada vegada més (more and more) i cada vegada menys (fewer and fewer o less and less); exemples:

12) Avui dia cada vegada més gent inverteix els diners en béns immobles.
Nowadays more and more people are investing in real estate.

13) Hi ha cada vegada menys empreses de mitjans de comunicació.
There are fewer and fewer news media companies.

14) Trobo que he de fer servir el diccionari cada vegada menys.
I find I'm having to use the dictionary less and less.

Finalment observem que, quan el gir cada vegada més modifica un adjectiu o adverbi —exs.: cada vegada més fosc, cada vegada més maca— l'anglès fa servir el gir «forma comparativa and forma comparativa» (darker and darker), o «more and more + adj./adv.» (more and more beautiful). Exemples:

15) El noi es fa cada vegada més alt.
The boy is getting taller and taller.

16) Per l'octubre, el sol es pon cada vegada més d'hora.
In October, the sun sets earlier and earlier.

17) Aquest projecte es fa cada vegada més complicada.
This project is getting more and more complicated.

EXERCICIS 64

1) Només hi he estat una vegada.
2) Està fent cada vegada més fred.
3) Els telèfons mòbils pesen cada vegada menys.

<- Lliçó 63 | Índex | Lliçó 65 ->
visca.com | Anglès difícil