visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

65 — Què podem fer?

La traducció en anglès del verb poder pot causar dubtes, ja que es tradueix a vegades per dos auxiliars modals, can i could, i a vegades per la locució be able to. L'ús dels uns o de l'altre depèn del temps del verb: traduïm el present per can, el condicional i l'imperfet per could, i tot altre temps —i les formes d'infinitiu, de gerundi i de participi— per be able to. Vegem ara una taula que mostra exemples de la traducció de poder en sis temps:

TEMPS CATALÀ ANGLÈS
PRESENT puc fer-ho I can do it
FUTUR podré fer-ho I will be able to do it
CONDICIONAL podria fer-ho I could do it o
I would be able to do it
PRET. PERIFRÀSTIC vaig poder fer-ho I was able to do it
PRET. INDEFINIT he pogut fer-ho I have been able to do it
IMPERFET podia fer-ho I could do it

Observacions:

— Si en català és indiferent l'ús del present o del futur, en anglès se sol fer servir can; altrament cal usar will be able to (o going to be able to). Exemples:

1) Et podré pagar demà (oració equivalent a Et puc pagar demà).
I can pay you tomorrow.

2) Podràs conduir quan tinguis divuit anys (més usual que Pots conduir quan tinguis...).
You'll be able to drive when you're eighteen.

— Generalment podem traduir negacions en temps de pretèrit perifràstic per couldn't. Exemples contrastats:

3a) El conductor va poder salvar-se.
The driver was able to (no: The driver could) save himself.
b) El conductor no va poder salvar-se.
The driver wasn't able to (o també The driver couldn't) save himself.

Més exemples:
5) Encara no he pogut acabar.
I haven't been able to finish yet.

6) ¿Em podeu agafar això, si us plau?
Can you hold this for me please?

7) En Carles m'ha demanat si ens podries ajudar.
Carles asked me if you could help us.

8) Et podries haver fer mal.
You could have hurt yourself / You could have gotten hurt.

9) Què podem fer?
What can we do?

10) No podia moure's.
He couldn't move.

EXERCICIS 65

1) Has de poder expressar-te i aprendre noves maneres de treballar.
2) Hauries de poder veure la diferència entre les dues [the two] fotos.
3) Abans podíem marxar a les sis.
4) Volen poder disparar contra [at] el coiots sense cap llicència.
5) Aviat podràs comprar un cotxe.
6) L'experiència va ser bona, perquè els infants van poder tocar els animals.

<- Lliçó 64 | Índex | Lliçó 66 ->
visca.com | Anglès difícil