visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

75 — i a més a més...

Hi ha dos mots en anglès que sovint es confonen: beside, una preposició que se sol traduir en català per al costat de, i besides, que vol dir a part de quan fa de preposició i a més (o a més a més) quan fa d'adverbi i es tracta de donar raons o explicacions. Vegem ara un parell d'exemples de l'ús de beside com a preposició:

1) I was standing beside Marta.
Estava al costat de la Marta.

2) The church is located right beside the river.
L'església es troba just al costat del riu.

3) Come sit beside me.
Vine i seu al meu costat.

En sentit figurat, la preposició beside pot voler dir comparat amb. Exemple:

4) I may not be very smart, but beside you I'm a genius.
Pot ser que jo no sigui gaire intel·ligent, però comparat amb tu sóc un geni.

Notem també l'expressió be beside oneself (estar fora de si).

Vegem ara uns exemples en què la preposició besides vol dir a part de o a més de:

5) Do you have any other interests besides computers and chess?
Tens altres interessos a part dels ordinadors i dels escacs?

6) What do you need besides the tools and the winch?
Què necessites a part de les eines i el cabrestant?

7) Besides having to make a living, I also need time to spend with my family.
A més d'haver de guanyar-me la vida, necessito també temps per a passar amb la meva família.

Com ja hem observat més amunt, l'ús de l'adverbi besides (a més) es limita a casos en què hom dóna raons o explicacions; no es fa servir simplement perquè una cosa succeeix a una altra. Vegem ara un parell d'exemples contrastats:

8a) You wouldn't like ranch life. Besides, the winters are cold there.
No t'agradaria la vida d'un ranxo. A més, a l'hivern fa molt fred.
b) Catalonia is blessed with a dry, mild climate. What's more (no Besides), the people are friendly and hard-working.
Catalunya té l'avantatge d'un clima sec i temperat. És més, la gent és amable i treballadora.

9a) Tom is too sick to play and besides, Jim has looked really good in practice.
En Tom està massa malalt per a jugar i, a més, en Jim ha jugat molt bé en els assaigs.
b) The passage was dark and gloomy; what's more (no besides), there were spiders hanging from the beams.
Els passadís era fosc i tètric; és més, hi havia aranyes repenjant-se en les bigues.

Més exemples:

10) You'll never convince them to help you. Besides, it's already too late.
No els convenceràs mai perquè t'ajudin. A més, ja és massa tard.

11) I'm sick of going to Sitges. Besides, the traffic this weekend is going to be terrible.
Estic tip d'anar a Sitges. A més, aquest cap de setmana el trànsit serà terrible.

EXERCICIS 75

1) A part de la Joanna, hi haurà també les germanes Blanco.
2) Durant hores seia al costat de la Pepeta, però ella parlava tota l'estona amb en Marc.
3) Hauries d'ajudar-nos a muntar el forn; a més, ens ho vas prometre!

<- Lliçó 74 | Índex | Lliçó 76 ->
visca.com | Anglès difícil