visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

81 — No s'ha de fer!

La negació de l'expressió d'obligació catalana haver de pot tenir tres sentits: 1) la prohibició, 2) el que es considera imprescindible i 3) la manca d'obligació. En aquest tema estudiarem els primers dos sentits i, en el proper, el tercer.

Tant si es tracta d'una prohibició com d'una cosa que algú considera imprescindible, l'anglès fa servir el gir «must not + simple infinitive». Exemples:

1) (prohibició) No has de jugar amb els llumins!
You must not (mustn't) play with matches!

2) (prohibició) No has de beure aquesta aigua; no és potable.
You mustn't drink this water; it isn't potable.

3) (el que és imprescindible) No has d'arribar-hi tard!
You musn't get there late!

4) (el que és imprescindible) No has de donar-te la culpa!
You mustn't blame yourself!

També podem expressar una prohibició suau o bé un consell amb el condicional d'haver de —que l'anglès tradueix per shouldn't— i una prohibició impersonal amb la «reflexivo-passiva», que es tradueix en anglès pel gir be not supposed to. Heus ací una taula on es veuen clarament aquests matisos:

MATÍS CATALÀ ANGLÈS
prohibició forta; prepotent No has de fer-ho. You mustn't do it.
prohibició suau; consell No hauries de fer-ho. You shouldn't do it.
prohibició impersonal No s'ha de fer. You aren't supposed to do it.

Observacions:

— La forma mustn't sol destacar l'autoritat o el desig del qui parla; també es fa servir per a recomanacions fortes, sobretot entre persones que es coneixen; no s'usa tant entre desconeguts, ja que en alguns casos podria tenir un to de prepotència.

— La forma shouldn't expressa l'opinió o el consell del qui parla; també expressa prohibicions quan el qui parla no vol semblar prepotent.

— El gir not supposed to és impersonal; implica que la prohibició ve d'una autoritat sobre la qual el qui parla no té cap control, com ara de les lleis o dels costums de la societat en general.

Més exemples:

5) Si veus un ós, no has d'acostar-t'hi ni empipar-lo de cap manera.
If you see a bear, you mustn't approach it or annoy it in any way.

6) No us hauríeu de perdre aquesta pel·lícula; és molt bona.
You shouldn't miss this film; it's great.

7) Em sembla que no s'han de posar els espaguetis a l'aigua fins que bulli.
I think you're not supposed to put the spaghetti in the water until it boils.

8a) L'agent m'ha dit que no hem d'aparcar aquí.
The policeman told me we mustn't park here.
b) No hauries d'aparcar aquí; podria ser que et multessin.
You shouldn't park here; you might get a fine.
c) Em sembla que no s'ha d'aparcar aquí.
I think you're not supposed to park here.

EXERCICIS 81

1) No heu d'entrar a la mina sense guia; és perillós.
2) No t'hauries d'aprofitar de la teva germana.
3) No s'ha de deixar al sol.

<- Lliçó 80 | Índex | Lliçó 82 ->
visca.com | Anglès difícil