visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

82 — No havia de saber-ne res

Per parlar de la manca d'obligació o de necessitat —que s'expressa en català amb el gir no haver de o la negació del verb caldre— en anglès podem fer servir sempre la negació de la perífrasi have to. Observem que, en els temps de simple present i simple past cal utilitzar els auxiliars do, does i did. Exemples:

1) No cal que cridis. Et sento perfectament.
You don't have to shout (no: You haven't to shout). I can hear you perfectly.

2) No vam haver de pagar per a entrar-hi.
We didn't have to pay (no: We hadn't to pay) to get in.

3) No ens hem hagut d'enfrontar amb problemes de salut.
We haven't had to deal with health problems.

4) Quan ens vinguis a visitar no hauràs de portar res.
When you come to visit us you won't have to bring anything.

5) Si ho sabés no hauria de demanar-t'ho.
If I knew it I wouldn't have to ask you.

6) No s'ha de fer fins a dimarts.
It doesn't have to be done until Tuesday.

En tots aquests exemples és també possible substituir el verb have per need —p.e., You don't need to shout, We didn't need to pay, etc.—, encara que l'ús de have és més freqüent. A més, cal esmentar la contracció needn't, que es fa servir només en el present (ex.: You needn't shout) i el gir «needn't have + participi», que expressa sempre la idea que algú ha fet una cosa que no era necessària. Vegem ara un parell d'exemples contrastats:

6a) We didn't have/need to wait; there was no line.
No vam haver d'esperar; no hi havia cua.
b) We needn't have waited; the man we wanted to see had already gone home.
No calia que esperéssim; l'home que volíem veure ja se n'havia anat a casa.

7a) My parents didn't have/need to prepare the food; the caterers took care of everything.
Els meus pares no van haver de preparar el menjar; els del servei d'àpats es van encarregar de tot.
b) My parents needn't have prepared the food; no one was able to come because of the snowstorm.
No calia que els meus pares preparessin el menjar; ningú no va poder venir a causa de la tempesta de neu.

8a) They didn't have/need to make the beds because there was maid service.
No van haver de fer els llits perquè hi havia servei de cambrer de pisos.
b) They needn't have made the beds because today's the day we wash the sheets.
No calia que fessin els llits perquè avui és el dia que rentem els llençols.

Finalment si algú ha fet una cosa prohibida o una cosa que algú no volia que fes, en català es fa servir el gir «no + imperfet d'haver de + participi»; ex.: No havies de fumar al wàter. Això s'expressa en anglès amb la negació del sintagma be not supposed to: You weren't supposed to smoke in the bathroom. Més exemples:

9) No havies de cridar "Sorpresa" fins que ella obrís la porta.
You weren't supposed to yell "Surprise" until she opened the door.

10) Els nens no havien d'entrar a aquestes pàgines web.
The children weren't supposed to visit those web pages.

11) No havia de saber-ne res.
He wasn't supposed to know anything about it.

EXERCICIS 82

1) No calia que li fossis tan maleducat.
2) No havies de saltar a la piscina fins que hi hagués l'aigua a dins.
3) No calia que comprés aquest nou frac [tailcoat] perquè la invitació diu "informal".
4) No corris; no hem de arribar-hi fins a les 10.
5) Saps cada quan s'ha de fer?

<- Lliçó 81 | Índex | Lliçó 83 ->
visca.com | Anglès difícil