visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

84 — Se'n pot fiar però no se'n pot refiar

Si algú diu que no es pot refiar d'una persona o d'una cosa, entenem que hom no pot comptar-hi com a mitjà per a fer segons què. En anglès els verbs rely i count expressen aquesta idea i, com els verbs refiar-se (de) i comptar (amb), tots dos són de règim preposicional: rely on i count on. Exemples:

1) No et pots refiar de les enquestes.
You can't rely on surveys.

2) Val més que no comptis amb en Joan.
You'd better not count on Joan.

En canvi, si algú diu que no es pot fiar d'una persona o d'una cosa, entenem que no hi podem tenir confiança, que no ens podem sentir segurs de la seva solidesa ni integritat. En anglès, el verb que fem servir per a traduir fiar-se és trust, que en aquesta accepció és transitiu; és a dir, no traduïm ni el pronom ni la preposició de fiar-se de. Tornem a veure els exemples d'abans, canviant el verb:

3) No et pots fiar de les enquestes.
You can't trust surveys.

4) Val més que no et fiïs d'en Joan.
You'd better not trust Joan.

Observem que les implicacions de les frases han canviat: no refiar-se de les enquestes pot voler dir, per exemple, que és millor tenir altres informacions abans de prendre decisions, mentre que no fiar-se de les enquestes implica que potser no es duen a terme amb rectitud ni transparència. De la mateixa manera, no comptis amb en Joan pot implicar que és una mica cap de pardals o que no compleix el que ha de fer, mentre que no te'n fiïs d'en Joan vol dir que és una mica perillós, que podria fer-nos mal. Més exemples:

5) És molt bona persona però no te'n refiïs: no es recorda de res!
She's a wonderful person but don't rely on her: she forgets everything!
NOTA: És contradictòria l'oració «És molt bona persona però no te'n fiïs».

6) Se'n pot fiar (és honest) però no se'n pot refiar.
He can be trusted (he's honest) but he can't be relied on.

7) No ens hauríem de refiar de l'ajuntament, sinó de nosaltres mateixos.
We shouldn't rely on the city government, but on ourselves.

8) És un home de qui no es fia ningú.
He's a man nobody trusts.

9) Els escaladors s'han de fiar de les cordes.
Climbers have to trust their ropes.

EXERCICIS 84

1) Aquest noi té dues cares [be two-faced]: no me'n fio gens.
2) Pots confiar en la Maria; pot guardar un secret.
3) Econòmicament em refio de la meva dona.

<- Lliçó 83 | Índex | Lliçó 85 ->
visca.com | Anglès difícil