visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

85 — Que cadascú faci el que vulgui!

Els pronoms catalans tothom i cadascú, sinònim de cada u, tenen sentits molt afins: el primer vol dir tota la gent i el segon tothom distributivament, és a dir, tothom considerat un per un. En anglès, tothom se sol traduir pels sinònims everyone o everybody, però la traducció de cadascú depèn del context: es pot traduir per everyone o everybody si la individualitat de les persones no és particularment destacable o, en cas contrari, per each/every person, each one, o a person. Exemples:

1) Cadascú és lliure de dir el que vulgui.
Everyone is free to say what they want.

2) Aquí cadascú pot decorar el seu despatx.
Here each person can decorate their own office.

3) Que cadascú faci el que vulgui!
Let each person do whatever they like!

4) Teníem quatre opcions, cadascuna molt bona.
We had four options, each one just fine.

5) No es pot preveure, o predir, el destí de cadascú.
A person's destiny can't be foretold.

A diferència del pronom cadascú, l'adjectiu pronominal català cadascun -a es refereix a una persona o cosa concretes, a un grup, o sigui, cada un o cada una. Es tradueix en anglès per each. Exemples:

6) Cada una (o Cadascuna) de les infermeres té responsabilitats diferents.
Each of the nurses has different responsibilities.

7) Seien a la sala d'estar, cadascú a la seva cadira.
They were sitting in the living-room, each in his own chair.

8) Escriu cançons molt boniques; cadascuna és diferent de les altres.
She writes lovely songs; each is different from the others.

Ara bé, cal tenir en compte que el mot each, que en els exemples 6-8 fa de pronom, també tradueix l'adjectiu català cada. A diferència del seu sinònim every, que considera els membres d'un grup com a representants del grup, each s'aplica a cada membre considerat com a individu. Exemples:

9a) Cada alumne (Cadascun dels alumnes) va rebre una carpeta especial.
Each student received a special folder.
b) Cada alumne (Tots els alumnes) hauria de tenir la mateixa oportunitat.
Every student should have the same opportunity.

10a) Cada soci (Cadascun dels socis) ha de pagar la quota.
Each member has to pay his dues.
b) Cada soci (Tots els socis) rebrà el bulletí mensual.
Every member will receive the monthly bulletin.

EXERCICIS 85

1) Cal comprovar [check] cadascuna de les peces que componen [make up] la màquina.
2) Aquests diners són la part que cadascú aporta [contribute] a la despesa comuna.
3) Cada alumne duia un barret al cap.
4) Cal premiar cadascú segons els seus mèrits.

<- Lliçó 84 | Índex | Lliçó 86 ->
visca.com | Anglès difícil