visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

87 — L'aigua és poc calenta

El català té dues maneres de parlar d'una petita quantitat: hi ha l'adjectiu poc -a i hi ha també la locució no gaire(s). Així podem dir, per exemple, tant Tinc poc vi com No tinc gaire vi; les dues expressions són ben equivalents i usuals. L'anglès també compta amb dues expressions que corresponen a les catalanes i que varien segons si el complement és singular o plural:

SINGULAR PLURAL
poc -a little pocs, poques few
no gaire not much no gaires not many

Així les traduccions en anglès dels nostres exemples més amunt són I have little wine i I don't have much wine. Si es tracta d'un plural —p.e., Hi havia poques noies o No hi havia gaires noies— les expressions en anglès són There were few girls i There weren't many girls.

Ara bé, val a dir que en anglès les dues maneres de dir la mateixa cosa no tenen la mateixa freqüència d'ús: els angloparlants es decanten molt més per l'ús de not much i not many que no pas per l'ús de little i few. (Això és degut al fet que en anglès l'element negatiu de la frase sol ser el verb.) Vegem-ne ara un parell d'exemples més:

1) No hi havia gaire neu = Hi havia poca neu.
There wasn't much snow (més usual que There was little snow).
2) En Jaume no estudia gaire = En Jaume estudia poc.
Jaume doesn't study much (més usual que Jaume studies little).
3) No tinc gaires amics = Tinc pocs amics.
I don't have many friends (més usual que I have few friends).

Ara esmentarem un punt curiós: l'anglès no té cap mot que tradueixi poc quan aquest modifica un adjectiu o adverbi. Per tant, a l'hora de traduir oracions com L'aigua és poc calenta o Vénen poc sovint, l'anglès ha de recorre a l'ús de les expressions negatives corresponents: The water isn't very hot (L'aigua no és gaire calenta) i They don't come very often (No vénen gaire sovint). Exemples:

4) El seu discurs era poc atrevit.
His speech wasn't very daring.

5) No pateixis; aquí l'aigua és poc profunda.
Don't worry; the water isn't very deep here.

Dit tot això, encara que els adjectius quantitatius anglesos little i few s'usen poc, hi ha un parell de locucions per les quals els necessitem: quan es vol traduir en anglès els girs molt poc -a (very little) o molt pocs/poques (very few). Exemples:

6) Hi havia molt poc menjar.
There was very little food.

7) Advocats principiants dormen molt poc.
Beginning lawyers sleep very little.

8) Penso que molt poca gent estaria d'acord amb tu.
I think very few people would agree with you.

EXERCICIS 87

1) Molt poca gent passa per aquest sender.
2) Tinc poc temps per a fer tot.
3) Hi havia molt poca varietat.

<- Lliçó 86 | Índex | Lliçó 88 ->
visca.com | Anglès difícil