visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

94 — M'agrada molt fregar plats

Quan l'adverbi català molt modifica un verb amb el sentit en gran quantitat o molt freqüentment, en la majoria dels casos es tradueix en anglès pel gir a lot (o, en estils més elevats, a great deal). Exemples:

1) Aquest nadó menja molt!
This baby eats a lot!

2) Per a aprovar l'examen hauràs d'estudiar molt.
You'll have to study a lot to pass the exam.

3) Devien treballar molt.
They must have worked a lot.

En canvi, quan l'adverbi molt modifica verbs d'emoció, d'estat d'ànim, d'opinió, etc., el significat és en alt grau o de debò, cas en què l'anglès no sol traduir molt per a lot sinó per l'adverbi really, que s'anteposa al verb. Vegem primer uns quants exemples d'això i després fornirem una llista dels verbs més importants d'aquest grup.

4) Aquest tipus de comentari m'empipa molt.
These kinds of comments really bother/annoy me (millor que bother/annoy me a lot).

5) M'agrada molt esquiar.
I really like to ski (millor que ... ski a lot).

6) M'espanten molt aquests crits que sento per la televisió.
Those screams I hear on TV really frighten me.

7) Havia negligit molt la salut.
He had really neglected his health.

8) Estic molt temptat de trucar-li.
I'm really tempted to call him.

9) Aquest programa em va interessar/avorrir molt.
That program really interested/bored me.

10) Gaudim molt caminant pels boscos.
We really enjoy hiking in the woods.

11) Em penedeixo molt del que et vaig dir.
I really regret what I said to you.

12) Es fiaven molt de vosaltres.
They really trusted you.

Quan l'adverbi molt modifica els verbs d'aquesta llista se sol traduir en anglès per really.
admiraradmire
agradarlike
avorrirbore
dubtardoubt
empiparbother/annoy
enyorarmiss
estimarlove
espantarscare/frighten
fer malhurt hurt hurt
fiar-setrust
gaudirenjoy
millorarimprove
insistirinsist
interessarinterest
negligirneglect
penedir-seregret
picar (fer picor)itch
témerfear

EXERCICIS 94

1) Aquesta cadira pesa molt.
2) El seu aspecte [appearance] ha millorat molt des que surt amb la Rosa.
3) Estic avorrit perquè aquesta gent m'avorreix molt.

<- Lliçó 93 | Índex | Lliçó 95 ->
visca.com | Anglès difícil