visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

96 — No hi arribo

En el tema trenta-u vam observar que, quan el verb català arribar vol dir anar a o venir d'un lloc, es tradueix sovint en anglès per un gir regit pel verb get got gotten (en anglès britànic, get got got): get here, get there, get home, get to Vic, etc. Avui volem parlar del verb reach, que també vol dir arribar a (un lloc), sobretot després d'haver passat molt temps o d'haver fet molts esforços per arribar-hi. A més, és el verb que tradueix arribar en el sentit de pujar o baixar fins a un cert grau —p.e., L'aigua arribà al tercer graó The water reached the third stair— i també en les expressions arribar a una conclusió, a una decisió, a un acord, etc. Finalment significa estendre's (el braç o la mà) fins a cert lloc. Vegem-ne ara uns quants exemples:

1) Després de caminar durant trenta dies vam arribar a Santiago.
After walking for thirty days we reached Santiago.

2) No arribarem a Las Vegas fins a les tres de la matinada.
We won't reach Las Vegas until three in the morning.

3) Dubto que les notícies els hagin arribat, encara.
I doubt whether the news has reached them yet.

4) Avui ha arribat a quaranta graus i el desembre passat va arribar a vint sota zero.
Today it reached forty degrees and last December it reached twenty below zero.

5) Representants dels dos països conclogueren les negociacions sense arribar a un acord sobre la frontera.
Representatives from the two countries concluded their negociations without reaching an agreement on the border.

6) Heu pogut arribar a una conclusió?
Have you been able to reach a conclusion?

7) Estimat, ¿em pots arribar al prestatge de dalt, sisplau?
Dear, can you reach the top shelf for me please?

Una curiositat del verb reach és que, en comú amb els verbs de percepció i el verb find found found (trobar), les expressions negatives generalment van precedits pels modals can't o couldn't (o una forma negativa de be able to); o sigui, en lloc de dir No hi arribo en anglès hom diu No hi puc arribar: I can't reach it, no pas «I don't reach it». Més exemples:

8) No vam arribar a dalt per culpa de la boira.
We couldn't reach the summit because of the fog.

9) Els científics encara no han arribat a un acord unànime.
Scientists still haven't been able to reach a unanimous agreement.

10) Des de la cadira de rodes no arribava a la ranura de la màquina de vendre.
From his wheelchair he couldn't reach the slot in the vending machine.

Més exemples en què generalment cal la presència de can't, couldn't o not be able to en expressons negatives:

11) No veig res!
I can't see anything (més usual que: I don't see anything).
12) El públic xerrava tant que jo no sentia els artistes.
The audience was chattering so much that I couldn't hear the artists.

13) Has vist les meves ulleres? No les trobo enlloc.
Have you seen my glasses? I can't find them anywhere.

EXERCICIS 96

1) Hem d'arribar a [reach] Nome abans que comencin les nevades.
2) No trobo el cadenat.
3) Hi arribes?

<- Lliçó 95 | Índex | Lliçó 97 ->
visca.com | Anglès difícil