visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

99 — Tots parlaven alhora

Si en el tema anterior hem vist que l'adjectiu tot -a se sol traduir en anglès per all o, a vegades, per whole, en aquest article i en el pròxim parlarem de com es tradueix quan fa de pronom. A saber, si es refereix a persones (tots = tothom) se sol traduir per everybody/everyone o bé pel gir «pronom+all»; per altra banda, si es refereix a coses o accions (tot) es tradueix per everything o pel gir it all. Mirarem en aquest tema el cas de la referència personal i en el tema pròxim la referència impersonal.

Quan el pronom català tots es refereix a la gent en general —quan és equivalent a tothom i no té cap antecedent— es tradueix en anglès per everybody/everyone; en canvi, quan la referència és a un grup de persones determinades (p.e., tots ells, tots nosaltres, etc.) es tradueix pel gir «pronom+all». Vegem ara uns quants exemples que mostren la diferència entre everybody/everyone i el gir «pronom+all» i després farem unes remarques sobre aquest últim gir pel que fa a l'ordre dels seus elements:

1) Tots parlaven alhora.
  a) (tothom, en general) Everyone was talking at the same time.
  b) (tots ells) They were all talking at the same time.

2) Tots estan darrere aquest projecte.
  a) (tothom) Everybody is behind this project.
  b) (tots ells) They are all behind this project.

3a) A tots els agrada ser tractats amb respecte.
(a tothom) Everyone likes to be treated with respect.
b) A tots ens agrada ser tractats amb respecte.
(tots nosaltres) We all like to be treated with respect.

4) Els van detenir dissabte i dilluns tots van comparèixer davant el jutge.
(tots ells) They were arrested on Saturday and on Monday they all appeared before the judge.

5) Està molt malalt; tots el planyem, però encara els enterrarà a tots.
He is very ill; we all pity him, but he'll still bury us all (o all of us).

6) La llei és igual per a tots.
The law is the same for everybody.

7) a) Tots estem d'acord; b) tots estàvem d'acord; c) tots hem estat d'acord.
a) We all agree; b) we all agreed; c) we have all agreed.

8) Tots som fets de la mateixa argila.
We are all made from the same clay.

9) Tots viviu en aquesta casa, oi?
You all live in this house, don't you?

10) Un gran tro ens va espantar a tots.
A huge thunderclap frightened us all (o all of us).

11) Això depèn de tots vosaltres.
This depends on all of you (millor que ... on you all).

La sintaxi del gir «pronom+all» depèn del temps verbal: quan el gir fa de subjecte, si el temps del verb és simple, l'ordre de la frase és «pronom + all + verb» (exs. 3b, 4, 5, 7a, 7b i 9), amb l'excepció del verb be, respecte del qual l'ordre és «pronom + verb + all» (exs. 2b i 8); si el temps del verb és compost, l'ordre és «pronom + auxiliar + all + verb» (exs. 1, 7c). Quan el gir fa de complement verbal, l'ordre pot ser tant «pronom + all» com «all of + pronom» (exs. 5 i 10), però quan fa de complement de preposició sol ser «all of + pronom» (ex. 11).

EXERCICIS 99

1) On tots pensen igual, ningú no deu pensar gaire.
2) Tots parlàvem del que ens havia agradat més.
3) Els seus amics es van amagar i, en entrar ell, tots arrencaren a cantar.

<- Lliçó 98 | Índex | Lliçó 100 ->
visca.com | Anglès difícil