visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 14
Obligació: traducció de la perífrasi haver de. L'imperatiu

Versió de la unitat 14 en Microsoft Word 97/2000/XP

En català, la manera més usual d'expressar l'obligació és amb la perífrasi «haver de + infinitiu». En la majoria dels temps verbals, l'anglès tradueix aquesta construcció amb la perífrasi «have to + infinitiu», però hi ha excepcions sobretot en el temps de present. Per això dividirem gran part d'aquesta unitat en dos apartats: en el primer tractarem de la traducció de haver de en temps de present, que és el temps més complicat, i, en el segon, tots els altres temps. Acabarem fent un cop d'ull a l'imperatiu anglès, que té una certa relació amb les obligacions.

Traducció de «haver de + infinitiu» en temps de present

En temps de present, la perífrasi «haver de + infinitiu» es pot traduir en anglès de quatre maneres— have to, must, be supposed to i have got to—, totes seguides del simple infinitive. Exemples:

Download MP3
— Hem de fer-ho.
general: We have to do it.
emfàtic: We must do it.
impersonal: We are supposed to do it.
informal/emfàtic: We've got to do it.

La diferència entre have to i must

De les quatre maneres d'expressar obligacions, have to té un ús més general i, com veurem, es fa servir en tots els temps verbals. La forma must, que només s'utilitza en temps de present, es fa servir en contextos formals, com ara quan es donen instruccions. A més, en anglès britànic, l'ús de must sovint implica que el qui parla ha decidit que alguna cosa és necessària a causa de circumstàncies personals (have to implicaria que l'obligació ve de fora); també pot emfatitzar el desig o l'autoritat del qui parla. Exemples contrastats:

Download MP3
1) Les multes s'han de pagar en trenta dies [formal].
br. i am.: Fines must be paid within thirty days.

2) He de deixar de fumar (perquè vull fer-ho).
br.: I must quit smoking!
am.: I have to quit smoking! o I've got to quit smoking!

3) El metge diu que he de deixar de fumar.
br. i am.: The doctor says I have to quit smoking.

4) Has de dir la veritat! [emfàtic]
br.: You must tell the truth!
am.: You have to tell the truth! o You've got to tell the truth!

La forma be supposed to

La forma be supposed to es fa servir per a indicar que l'obligació no ve del qui parla. Exemples:

Download MP3
1) Mother says you're supposed to come in for dinner now.
La mare diu que ara has de venir a sopar.

2) What am I supposed to do? (= What does someone want me to do?)
Què he de fer jo? (= Què vol algú que faci?).

A més, be supposed to es fa servir per a indicar el procediment normal o recomanable. Exemples:

Download MP3
3) Et recordes quant temps hem de coure el peix?
Do you remember how long we're supposed to cook the fish?

4) Aquí hem d'agafar el camí que va cap a l'esquerra.
Here we're supposed to take the road on the left.

5) żNo han de ser altes i primes, les top models?
Aren't top models supposed to be tall and thin?

Quan el subjecte de be supposed to és I o we, sovint implica una falta de voluntat de complir l'obligació, i en aquest cas es pot traduir en català anteposant a haver de un qualificatiu com en principi o en teoria. Exemples:

Download MP3

6) En principi he d'ajudar la meva germana amb els deures.
I'm supposed to help my sister with her homework.

7) En teoria hem de reservar taula, però dubto que sigui necessari.
We're supposed to make a reservation, but I doubt it's really necessary.

Finalment, be supposed to es fa servir per a donar ordres de la manera menys autoritària possible. En aquest cas es pot traduir en català per una expressió reflexivo-passiva. Exemples:

Download MP3
8) S'ha de fer així.
You're supposed to do it like this.

9) Em sembla que s'ha de bullir l'aigua abans d'afegir-hi els espaguetis.
I think you're supposed to boil the water before adding the spaghetti.

10) No s'ha de fumar.
You're not supposed to smoke.

have got to

El gir have got to és sinònim de have to i normalment només s'usa en anglès oral. En anglès americà col·loquial es pot contraure en gotta. Exemples:

Download MP3
1) Demà m'he de llevar d'hora.
I've got to (gotta) get up early tomorrow.

2) Ho has de fer millor de com ho has fet.
You've got to (gotta) do better than that.

Preguntes

Oferim, ara, exemples de la traducció en anglès de la perífrasi haver de quan es fa servir en preguntes.

Download MP3
— Per què hem d'esperar?
Why do we have to wait?
Why must we wait?
Why are we supposed to wait?
Why have we got to wait?

Observacions:

— En preguntes, fins i tot en anglès britànic, l'ús de have to és més usual que el de must.

— L'ús dels auxiliars do i does és obligatori en preguntes amb have to; no es pot dir Why have we to wait?

Més exemples:

Download MP3
1) Ha de demanar permís als pares?
Does he have to ask his parents for permission?

2) Per què he de triar l'un o l'altre?
Why do I have to choose one or the other?

3) On hem d'entregar la instància?
Where (do we have to / are we supposed to) hand in the application?

4) Què has de fer per a copiar arxius?
What are you supposed to do to copy files? (Quin és el procediment normal?)

5) S'ha de fer així?
(Are you supposed to do it o Is it supposed to be done) like this?

6) Per què ha de ser més gran?
Why must it be bigger?

Negació de haver de

La negació de l'expressió d'obligació catalana haver de pot tenir tres sentits: 1) la prohibició, 2) el que es considera imprescindible i 3) la manca d'obligació. Mirarem aquests tres casos per ordre.

Prohibició

Tant en català com en anglès podem destacar tres matisos que expressen la prohibició; heus ací una taula on es veu clarament la correspondència entre aquests matisos:

Download MP3
MATÍS CATALÀ ANGLÈS
prohibició forta; prepotent No has de fer-ho. You mustn't do it.
prohibició suau; consell No hauries de fer-ho. You shouldn't do it.
prohibició impersonal No s'ha de fer. You aren't supposed to do it.

Observacions:

— La forma mustn't sol destacar l'autoritat o el desig del qui parla; també es fa servir per a recomanacions fortes, sobretot entre persones que es coneixen; no s'usa tant entre desconeguts, ja que en alguns casos podria tenir un to de prepotència.

— La forma shouldn't expressa l'opinió o el consell del qui parla (vegeu també la secció sobre el temps condicional de haver de); a més, expressa prohibicions quan el qui parla no vol semblar prepotent.

— El gir be not supposed to és impersonal; implica que la prohibició ve d'una autoritat sobre la qual el qui parla no té cap control, com ara les lleis o els costums de la societat en general. Exemples:

Download MP3
1) Si veus un ós, no has d'acostar-t'hi ni empipar-lo de cap manera.
If you see a bear, you mustn't approach it or annoy it in any way.

2) No hauríeu de perdre aquesta pel·lícula; és molt bona.
You shouldn't miss this film; it's great.

3) (emfàtic) No has de perdre aquesta pel·lícula; és molt bona.
You mustn't miss this film; it's great.

4) No s'ha de menjar de pressa.
You're not supposed to eat fast.

5) L'agent m'ha dit que no hem d'aparcar aquí.
The policeman told me we mustn't park here.

6) No hauries d'aparcar aquí; pot ser que et multin.
You shouldn't park here; you might get a fine.

7) Em sembla que no s'ha d'aparcar aquí.
I think you're not supposed to park here.

Prohibicions es consideren imprescindible

Per a expressar prohibicions que hom considera imprescindible es fa servir el gir «must not + simple infinitive». Com que són expressions que es fan servir oralment, gairebé sempre s'usa la contracció. Exemples:

Download MP3
1) No hi has d'arribar tard!
You musn't get there late!
2) No t'has de donar la culpa!
You mustn't blame yourself!

La manca d'obligació (no cal)

Per a parlar de la manca d'obligació o de necessitat —que s'expressa en català amb el gir no haver de o la negació del verb caldre—, l'anglès utilitza sempre la negació de les perífrasis «have to + infinitiu» (o «need to + infinitiuğ). Observem que en els temps de present simple i past simple cal utilitzar els auxiliars do, does i did. Exemples:

Download MP3
1) No cal que cridis. Et sento.
You don't have to shout (no: You haven't to shout). I can hear you.

2) Demà no ens hem de llevar (no cal que ens llevem) d'hora.
We don't have to get up early tomorrow.

3) No s'ha de fer fins dimarts.
It doesn't have to be done until Tuesday.

4) No vam haver de pagar per a entrar-hi.
We didn't have to pay (no: We hadn't to pay) to get in.

Traducció de «haver de + infinitiu» en altres temps

Pel que fa als altres temps verbals, els que no són de present —amb dues excepcions importants, de les quals parlarem en el seu lloc—, la perífrasi «haver de + infinitiu» es tradueix sempre pel gir «have to + infinitiu».

Futur

El futur del gir «haver de + infinitiu» se sol expressar amb el gir «will have to + infinitiu»:

Download MP3
1) Haurem d'acabar-ho demà.
We'll have to finish it tomorrow.

2) No haurà de veure més aquesta gent.
He won't have to see those people any more.

3) Si ve la Teresa no ens haurem de refiar del teu germà.
If Teresa comes we won't have to rely on your brother.

4) Haurà de tornar a Brusel·les?
Will he have to return (o go back) to Brussels?

Pretèrit perifràstic

El pretèrit perifràstic del gir «haver de + infinitiu» es tradueix sempre, en anglès, en el temps de past simple, és a dir, pel gir «had to + infinitiu»:

Download MP3
1) Vaig haver de tornar a cosir totes les disfresses.
I had to sew all the costumes again.

2) Per què vau haver de fer-me mal?
Why did you have to hurt me?

3) Per a entrar-hi vam haver de trencar el vidre d'una finestra.
We had to break a window to get in.

4) Ahir no vas haver de treballar?
Didn't you have to work yesterday?

Pretèrit indefinit

El pretèrit indefinit del gir «haver de + infinitiu» se sol traduir, en anglès, en el temps de present perfect, és a dir, pel gir «have had to + infinitiu». Exemples:

Download MP3
1) Fins ara he hagut de fer tota la feina jo.
I've had to do all the work myself so far.

2) Quantes vegades has hagut de buscar aquest mot?
How many times have you had to look up this word?

3) Els bombers no han hagut de realitzar cap servei d'emergència.
The firemen haven't had to carry out any emergency services.

Pretèrit imperfet

El pretèrit imperfet del gir «haver de + infinitiu» es tradueix per «had to + infinitiu» quan es tracta d'obligacions habituals en el passat. En canvi, quan es tracta d'una obligació passada que no es va complir —o bé que no sabem si es va complir o no— es tradueix per was/were supposed to, i el gir «no havia de + infinitiu» es tradueix per was/were not supposed to. Exemples:

Download MP3
1) Quan [jo] vivia amb els pares havia de rentar els plats.
When I lived with my folks I had to wash the dishes.

2) Havien de llevar-se cada dia a les sis.
They had to get up every day at six.

3) Ahir havia d'anar a Barcelona (però no vaig poder anar-hi).
I was supposed to go to Barcelona yesterday.

4) Ella havia de veure el dentista (no sabem si el va veure o no).
She was supposed to see the dentist.

5) No havien de dir-ho a ningú (però sí que ho van dir a algú).
They weren't supposed to tell anybody.

Condicional

El condicional del gir «haver de + infinitiu» es pot traduir de dues maneres, en anglès. Quan es tracta d'una hipotèsi, que és el cas més habitual de l'ús del temps condicional, es tradueix pel gir «would have to + simple infinitive». En canvi, si expressa un consell, una obligació moral o bé una conclusió que es considera probable, es tradueix en anglès per should més simple infinitive o bé, en afirmacions, pel gir «ought to + simple infinitiu». Vegem ara exemples dels quatre significats que pot tenir el gir «condicional de haver de + infinitiu».

Download MP3
Hipòtesi (sentit condicional)
1) Si volguessis viatjar a la Xina, hauries d'obtenir (= tindries l'obligació d'obtenir) un visat.
If you wanted to travel to China, you would have to get a visa.
Consell
2) Hauries d'estudiar més.
You should study (o You ought to study) more.
Obligació moral
3) Hauríem d'estimar el proïsme.
We should love (o We ought to love) our fellow man.
Conclusió que es considera probable
4) Haurien de ser-hi, a hores d'ara.
They should be (o They ought to be) there by now.

A grans trets, doncs, traduïm en anglès el condicional de haver de per should excepte quan l'expressió és equivalent a «condicional de tenir + obligació de», cas en què emprem would have to. Vegem ara un parell d'exemples contrastats:

Download MP3
5) Què hauríem de fer?
a) (demanant consell) What should we do?
b) (demanant quina obligació tindríem) What would we have to do?

6) Hauries de conduir més a poc a poc.
a) (consell [perquè és més segur]; obligació moral [per a no posar en perill els altres]) You should drive (o You ought to drive) more slowly.
b) (el que tindries l'obligació de fer [p.e., si plogués]) You would have to drive more slowly.

Més exemples:

Download MP3
7) No hauries d'acceptar aquesta feina (consell) perquè hauries de llevar-te massa d'hora (hipòtesi; tindries aquesta obligació).
You shouldn't accept that job because you would have to get up too early.

8) Després de dinar hauries de descansar una hora abans de nedar.
(consell) After lunch you should rest an hour before going swimming.

9) Si no ho fes en Joan, hauries de fer-ho tu.
(tindries aquesta obligació) If Joan didn't do it, you would have to.

Traducció del gir «hauries d'haver + participi» (i variants)

En el passat, el que podem anomenar «consell massa tard» —és a dir «condicional de haver de + haver + participi»— es tradueix literalment en anglès: «should + have + participi». Exemples:

Download MP3
1) Has suspès l'examen? Doncs hauries d'haver estudiat més.
Have you failed the exam? Well, you should have studied more.

2) Si volies una dona submisa, no hauries d'haver-te casat amb una catalana.
If you wanted a submissive wife, you shouldn't have married a Catalan.

Traducció del gir «hauries hagut de + participi» (i variants)

Quan es tracta d'una hipòtesi que no s'ha produït, el gir català «condicional de haver + hagut de + infinitiu» també es tradueix literalment en anglès: «would have + had to + infinitiu». Exemples:

Download MP3
1) Si no ho hagués fet el Joan, hauries hagut de fer-ho tu.
If Joan hadn't done it, you would have had to do it.

2) Si haguéssim marxat més d'hora de casa, no hauríem hagut de córrer per agafar el tren.
If we had left home earlier, we wouldn't have had to run to catch the train.

Per acabar, considerem una oració que, malgrat ser una mica enrevessada, mostra clarament la correspondència entre el català i l'anglès:

Download MP3
Hauries d'haver fet el que jo hauria hagut de fer.
You should have done what I would have had to do.

L'imperatiu

L'imperatiu afirmatiu de la segona i tercera persona en català —e.g., tu, vosaltres, vostè i vostès— s'expressa en anglès amb el simple infinitive sense subjecte. Exemples:

Download MP3

Parla més a poc a poc (tu).
Parleu més a poc a poc (vosaltres, vós).
Parli més a poc a poc (vostè).
Parlin més a poc a poc (vostès).
Speak more slowly.

Recorda:
Les persones tu, vosaltres, vós, vostè i vostès es tradueixen en anglès per you. Per tant, és lògic que, on el català té quatre formes, l'anglès només en té una.

L'imperatiu negatiu de la segona i tercera persona en català s'expressa en anglès amb el gir «don't + simple infinitive» novament sense subjecte. Exemples:

No corris (tu).
No correu (vosaltres, vós).
No corri (vostè).
No corrin (vostès).
Don't run.

L'imperatiu afirmatiu de la primera persona plural en català s'expressa en anglès amb el gir «let's + simple infinitive», i el negatiu es forma intercalant-hi not: «let's not + simple infinitive». Exemples:

Dinem.
Marxem.
No ens oblidem de la gent gran.
No ens precipitem.
Let's have dinner.
Let's leave/go.
Let's not forget old people.
Let's not be hasty.

Fixa-t'hi:
Let's és la contracció del conjunt "let us", el qual només es fa servir en contextos formals; p.e., Let us pray = Preguem.

Per acabar, tenim l'anomenat imperatiu interrogatiu, cas en què el qui parla ofereix suggeriments, i que s'expressa en anglès amb el gir «shall I/we + simple infinitive». Exemples:

Ballem?
Obro la finestra?
Shall we dance?
Shall I open the window?

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) No hauríem d'haver portat els nens.
2) A quina hora hem de ser-hi?
3) No hauria de ser difícil de solucionar el problema.
4) Hauries d'haver portat un paraigua.
5) Abans que es casés amb la Marta l'hauríem [tindríem l'obligació] de conèixer millor.
6) Comencem?
7) Ahir ell havia de pagar el lloguer [comencem amb el subjecte].
8) Hauríem hagut de gastar massa diners.
9) No cal que li diguis res.
10) Dóna-li [a ell] els documents.
11) On hem de posar les ampolles [on volen que les posem]?
12) Havia de ser una sorpresa.
13) Hauria d'haver estat una sorpresa.
14) No diguis res (anything)!
15) Ella hauria d'haver tornat a les deu.
16) No has de jugar amb els llumins!
17) Hauríem d'haver cobrat (get paid) per endavant.
18) No haurien d'haver esperat tant temps (so long).
19) Vam haver de dormir a fora (outside).
20) Cada alumne hauria de tenir la mateixa oportunitat.
21) No corris; no hem de ser-hi fins a les 10.
22) Vau haver de canviar el color?
23) Els nens no havien d'entrar a (visit) aquestes pàgines web.
24) Quan ens vinguis a visitar no hauràs de portar res.
25) Hauries d'aprendre a conduir.
26) No parlem d'això (this)!
27) No ens hem hagut de preocupar per (worry about) això.
28) Si m'ho haguessin dit abans (earlier), no hauria hagut d'esperar dues hores.
29) No has d'arribar-hi tard!
30) Diuen que he de fer-ho jo.
31) Em sembla (I think) que els hem de trucar demà al matí.
32) Li hauries d'haver escrit [a ell] fa dies.
33) Intentem mantenir la calma (keep calm)!
34) (rètol) Els passatgers han d'ensenyar els (their) passaports.
35) No s'ha de girar a l'esquerra, aquí.
36) Quan has de ser-hi?
37) No hem de tornar (return) els llibres fins al dia 26.
38) Per què van haver de parar?
39) Ella hauria d'haver pres una aspirina.
40) No m'empenyis!

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil