visca.com
Portada del llibre

Anglès fàcil
Anglès essencial per a catalanoparlants
Curs de l'anglès en línia...
... i en paper!
de Lou Hevly

Oferim classes d'anglès en línia. Per a més detalls, visiteu Online English.No cal incloure-hi cometes; cerca can't find no pas "can't find"

ÍNDEX

UNITAT 1Pronoms personals, auxiliars; formes i temps verbals
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 2Com s'escriuen les formes verbals
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 3Els verbs be i have; pronoms complements; numerals
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 4Noms i articles
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 5El plural, els infinitius, els àpats, i uns verbs problemàtics
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 6Adjectius: qualificatius, possessius i demostratius
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 7Les preposicions
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 8Negació i interrogació
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 9Adverbis, pronoms, adjectius i locucions interrogatius
EXERCICIS INTERACTIUS
199 exercicis d'interrogació interactius
UNITAT 10Adverbis I
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 11Adverbis II
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 12El futur i el condicional
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 13Can, could, be able to; may, might i must; had better i would rather
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 14Obligació; traducció de la perífrasi haver de; l'imperatiu
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 15Complements indirectes; datius possessius; pronoms reflexius i recíprocs; expressions impersonals
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 16El genitiu saxó
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 17Adjectius i adverbis quantitatius; els comparatius i superlatius
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 18Pronoms relatius
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 19Pronoms i adverbis indefinits, i els adjectius relacionats
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 20Els temps verbals
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 20 — Suplement: temps verbalsTraducció en anglès dels temps de present, perifràstic i indefinit
UNITAT 20 — Suplement: l'imperfetTraducció en anglès de l'imperfet català; traducció en català de used to, be used to i get used to
UNITAT 20 — Suplement: el subjuntiuTraducció en anglès del subjuntiu català
UNITAT 20 — Suplement: la construcció «ser + adjectiu + que + subjuntiu»Traducció en anglès de la construcció catalana «ser + adjectiu + que + subjuntiu»
UNITAT 21Conjuncions
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 21 — Suplement: Alguns usos del mot evenUn breu estudi de les expressions en català que es tradueixen per even
UNITAT 21 — Suplement: Alguns usos del mot whetherUn breu estudi sobre la conjunció whether
UNITAT 22Miscel⋅lània
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT 22 — Suplement: verbs pronominalsTraducció en anglès dels verbs pronominals catalans
UNITAT 23Traducció del discurs indirecte (reported speech) del català a l'anglès
EXERCICIS INTERACTIUS

contacte / email


visca.com