visca.com | Anglès fàcil | Anglès fàcil suplement

Un breu estudi d'expressions catalanes que es tradueixen per even

fins i tot / ni

Quan modifiquen verbs, els adverbis even i not even van en posició central i quan modifiquen substantius o altres elements gramaticals van davant seu. Es tradueix en català per fins i tot. Exemples:

He was so excited he even forgot to finish his dinner.
Estava tan emocionat que fins i tot va oblidar d'acabar-se el sopar.

Even a child could solve this puzzle.
Fins i tot un nen podria solucionar aquest trencaclosques.

He works even on Sunday.
Treballa fins i tot el diumenge.

Exercicis:
No sap ni escriure el seu propi nom.
L'he ajudat tot el matí i ni tan sols m'ha donat les gràcies.
Mira, fins i tot has rentat els plats!
Fins i tot el govern viola a vegades la llei.
Teníem tanta pressa que ni tan sols hem parat per dinar.
Encara no he ni començat a cuinar i ja vols menjar!

encara+comparatiu

El gir even+comparatiu se sol traduir en català per encara+comparatiu. Exemples:

The situation is even worse in poorer countries.
La situació és encara pitjor en els països més pobres.

Wind is even cheaper than natural gas-fired power.
El vent és encara més barat que l'energia del gas natural.

Exercicis:
Les instruccions són encara més confuses que abans.
Pel que fa al sou, la diferència encara és més gran.
El nou model de l'iPod serà encara més petit i estret.

Esmentem també el gir adverbial «even more so» traduït en català per «encara ho + ser (conjugat) + més». Ara bé, en el cas dels adjectius comparatius better i worse, com també en els que terminen en -er, es fa servir tal adjectiu en lloc de «even more so». Exemples:

Lidia is beautiful and her sister is even more so.
La Lídia és bonica i la seva germana encara ho és més.

Democracy is complicated and American democracy even more so.
La democràcia és complicada i la democràcia nord_americana encara ho és més.

He's very tall, and his brother is even taller. Water is good, but wine is even better.
És molt alt, i el seu germà encara ho és més. L'aigua és bona, però el vi encara ho és més.

Exercicis:
Diuen que l'educació és cara, però encara ho és més la ignorància.
Els hostalers eren uns tafaners de ca l'ample (terrible nosey parkers) i tenien tres filles que encara ho eren més.
El sucre és dolent, però aquest substitut natural encara ho és més!

even so — tanmateix, amb tot, no obstant això

El gir adverbial even so (i el seu sinònim all the same) van en posició inicial, generalment seguits d'una coma. Exemples:

We'd never met; all the same, I felt as if I'd known him my whole life.
No ens havíem conegut mai; tanmateix, sentia com si l'hagués conegut de tota la vida.

I accept that it is dangerous; even so, I still want to go there.
Dono per suposat que és perillós; no obstant això, encara vull anar-hi.

Exercicis:
Potser ja has vist això; tanmateix, hauries de tornar a veure-ho.
El carrer era molt perillós però, amb tot, el gos el va travessar.
El vaig avisar però, no obstant això, va caure al parany.

even though — «encara que + indicatiu»; tot i que

La locució conjuntiva even though es tradueix en català pel gir encara que quan aquest precedeix una proposta real i no hipotètica; és a dir, quan encara que va seguit d'un verb en indicatiu i és sinònim de tot i que. Exemples:

Even though we shared the same ideology, sometimes we argued violently.
Encara que (Tot i que) compartíem la mateixa ideologia, a vegades discutíem molt fort.

We ate well, even though the wine was nothing to write home about.
Vam menjar bé, encara que (tot i que) el vi no era res de l'altre món.

Exercicis:
Encara que (Tot i que) és maca, no vull sortir amb ella.
Encara que (Tot i que) guanya un bon sou, sempre va escurat.
Renfe admet incidències encara que (tot i que) s'ha desconvocat la vaga.

even if — «encara que + subjuntiu»

La locució conjuntiva de subordinació concessiva even if es tradueix en català pel gir encara que quan aquest precedeix una proposta hipotètica, és a dir, quan encara que va seguit d'un verb en subjuntiu i quan no seria correcte l'ús de tot i que. Exemples:

Even if they win their lawsuit, they will have to pay their attorney's fees.
Encara que guanyin el plet, s'hauran de pagar els honoraris de l'advocat.

Even if they won their lawsuit, they would have to pay their attorney's fees.
Encara que guanyessin el plet, s'haurien de pagar el honoraris de l'advocat.

We're going to go ahead with our project even if you oppose us.
Tirarem endavant el nostre projecte encara que t'hi oposis.

Exercicis:
Encara que correguéssim, perdríem el tren.
Ho faré encara que em diguin que no ho faci.
Mantén en secret la teva informació personal encara que te la demanin.
Em temo que no podrien casar-se encara que ho volguessin.

contacte / email


Solucions dels exercicis

He doesn't even know how to write his own name.
I have helped him all morning and he hasn't even thanked me.
Look, you've even washed the dishes!
Even the government sometimes violates the law.
We were in such a hurry that we didn't even stop (for / to have) lunch.
I have not even started to cook and you already want to eat!

The instructions are even more confusing than before.
When it comes to salary, the difference is even greater.
The new model of the iPod will be even smaller and narrower.

They say education is expensive, but ignorance is even more so.
The innkeepers were terrible nosey parkers and they had three daughters who were even more so.
Sugar is bad, but this natural substitute is even worse!

Maybe you've already seen this; however, you will have to see it again.
The street was very dangerous but, nevertheless, the dog crossed it.
I warned him, however, he fell into the trap.

Although (Though) she is beautiful, I do not want to go out with her.
Although (Though) he earns a good salary, he's always broke.
Renfe admits there are delays even though (although) the strike has been called off.

Even if we ran, we would miss the train.
I'll do it even if they tell me not to.
Keep your personal information secret even if they ask you for it.
I'm afraid they couldn't get married even if they wanted to.

visca.com | Anglès fàcil | Anglès fàcil suplement