visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 9
Adverbis, pronoms, adjectius i locucions interrogatius

Versió de la Unitat 9 en Microsoft Word 97/2000/XP

En la Unitat 8 hem estudiat la formació d'interrogacions que demanen una resposta o no. Ara estudiarem els casos en què el qui pregunta vol més informació, com ara on? o qui? Dividirem aquesta unitat en tres apartats principals: el dels adverbis interrogatius, el dels pronoms i adjectius interrogatius i el de les locucions interrogatives. Després estudiarem tres casos especials: l'ús adjectival dels interrogatius which i what, l'interrogatiu whose i el pronom whom.


Adverbis interrogatius

Els adverbis interrogatius anglesos són where (on), when (quan), why (per què) i how (com). Pel que fa als tres primers, hi ha gairebé sempre una correspondència regular entre el català i l'anglès; a més, el mot català com, quan vol dir de quina manera?, es tradueix sempre per how. Ara bé, el mot how forma part de certes locucions que no es tradueixen en català per com, les quals estudiarem en l'apartat Locucions interrogatives.

Com és el cas en català, els adverbis interrogatius anglesos es col·loquen davant l'expressió interrogativa; així l'ordre de la frase en anglès esdevé:

MOT INTERROGATIU + AUXILIAR + SUBJECTE + VERB.

Exemples:

Download MP3
Did you write the book? Vas escriure el llibre?
When did you write the book? Quan vas escriure el llibre?
Where did you write the book? On vas escriure el llibre?
Why did you write the book? Per què vas escriure el llibre?
How did you write the book? Com vas escriure el llibre?

Download MP3
Exemples de l'ús dels adverbis interrogatius
1) On són les meves maletes?
Where are my bags?

2) On l'has vista?
Where have you seen her?

3) Quan és la festa?
When is the party?

4) Quan va passar això?
When did this happen?

5) Per què no vas parar?
Why didn't you stop?

6) Per què estaves tan enfadat?
Why were you so angry?

7) Com us trobeu?
How do you feel?

8) Com has acabat tan ràpidament?
How have you finished so fast?


Download MP3
Ull viu!
Aquests adverbis també es fan servir com a conjuncions —p.e., Quan era jove tenia un gos (When I was young I had a dog); No sé on han anat (I don't know where they've gone)— i, en aquests casos, no es fa la inversió de subjecte i auxiliar.

Pronoms i adjectius interrogatius

Heus ací una taula amb els pronoms i adjectius interrogatius anglesos i les equivalències en català:

Download MP3
PRONOMS ADJECTIUS
who qui which quin -a
what què what quin -a
whom qui (cas objectiu) whose de qui (cas genitiu)

Fixa-t'hi:
El mot what tradueix tant el pronom què com l'adjectiu quin -a (per a més detalls, vegeu L'ús adjectival dels interrogatius which i what).

Exemples de l'ús de who, what i which (estudiarem exemples dels interrogatius whom i whose més endavant):

Download MP3
1) A qui has vist?
Who have you seen?

2) Què estan fent?
What are they doing?

3) Què vols beure?
What do you want to drink?

4) A qui creus?
Who do you believe?

5) Quina camisa vols portar?
Which shirt do you want to wear?

6) Quina hora és?
What time is it?

Cas especial: el mot interrogatiu fa de subjecte

Quan un pronom interrogatiu fa de subjecte d'una oració —o quan un adjectiu interrogatiu modifica el subjecte—, la construcció de l'oració és igual que la d'una afirmació: «MOT INTERROGATIU + VERB». Exemples:

Download MP3
1) Qui va venir?
Who came?

2) Qui sap la resposta?
Who knows the answer?

3) Què va passar?
What happened?

4) Quins nois i noies es comporten bé?
Which children behave well?

Ara bé, el fet que el pronom interrogatiu faci de subjecte, a vegades causa confusions quan el complement directe és personal. Comparem ara dos exemples:

A qui estimes? (El subjecte és you; el mot interrogatiu who fa de complement directe.)

MOT INTERROGATIU (COMPL. DIR.) AUXILIAR SUBJ. VERB
Who do you love?

Qui t'estima? (El subjecte és el mot interrogatiu who; el pronom you fa de complement directe.)

MOT INTERROGATIU (SUBJ.) VERB COMPL. DIR.
Who loves you?

Mirem-ho d'una altra manera: la traducció en anglès de l'oració catalana En Joan va fer tota la feina és bastant directa: John did all the work. Ara bé, per a demanar qui va fer tota la feina, en català només cal substituir en Joan per qui: Qui va fer tota la feina? Doncs en anglès passa igual: substituïm John per who: Who did all the work?

En els parells d'exemples següents, el mot interrogatiu fa de subjecte o en forma part, en els primers, i fa de complement directe o en forma part, en els segons. Recordem que l'anglès no tradueix mai la preposició a quan va davant el complement directe (vegeu Unitat 7, a davant de complement directe).

Download MP3
El mot interrogatiu fa de subjecte El mot interrogatiu fa de complement
5) Qui t'ajuda?
Who helps you?
(A) qui ajudes?
Who do you help?
6) Qui va seguir els turistes?
Who followed the tourists?
(A) qui van seguir els turistes?
Who did the tourists follow?
7) Qui l'ha vist?
Who has seen him?
(A) qui ha vist?
Who has he seen?
8) Qui l'està ensenyant?
Who is teaching him?
(A) qui està ensenyant?
Who is he teaching?
9) Qui us coneix?
Who knows you?
(A) qui coneixeu?
Who do you know?
10) Què va causar la fuita de gas?
(O sigui, Què va ser la causa de la fuita?)
What caused the gas leak?
Què va causar, la fuita de gas?
(O sigui, Quines conseqüències va tenir la fuita?)
What did the gas leak cause?
11) Quina jaqueta és la teva?
Which jacket is yours?
Quina jaqueta vols?
Which jacket do you want?

Traducció en anglès del gir «preposició + interrogatiu»

La construcció catalana «preposició + mot interrogatiu + verb» correspon a la construcció anglesa següent:

«MOT INTERROG. + AUX. + SUBJ. + VERB [+ complement(s)] + PREP.»

Recorda:
Una construcció alternativa —«prep. + whom + auxiliar + subj. + verb»— només s'usa en l'anglès formal (ex.: To whom do these items belong? = A qui pertanyen aquests articles?). Vegeu El pronom whom.

Exemples:

Download MP3
1) Amb qui vas ballar?
Who did you dance with?

2) De què estan parlant?
What are they talking about?

3) Per a qui vas comprar el vi?
Who did you buy the wine for?

4) De què depèn?
What does it depend on?

Vegeu també Exercicis: preposició + mot interrogatiu + verb

Ara bé, un punt que a vegades causa confusions és el següent: encara que la preposició a no es tradueix en anglès davant l'interrogant qui quan aquest fa de complement directe, sí que s'ha de traduir quan va davant un complement indirecte.

Recorda: Si el gir «a qui» és substituïble per li, cal traduir la preposició; si és substituïble per el, no es tradueix.

Exemples contrastats:

Download MP3
El mot qui fa de compl. directe El mot qui fa de compl. indirecte
5) A qui veus? (El veus.)
Who do you see?
A qui portes pa? (Li portes pa.)
Who do you take bread to?
6) A qui va seguir? (El va seguir.)
Who did he follow?
A qui deu diners? (Li deu diners.)
Who does he owe money to?

Locucions interrogatives

La majoria de les locucions interrogatives en anglès comencen amb l'adverbi how. Tot seguit donarem una llista d'aquestes locucions i les seves equivalències en català:

Download MP3
Locucions interrogatives que comencen amb el mot how
how much quant -a how old + be quants anys + tenir
how many quants -es how far (a) quina distància, fins on
how often cada quan how long quant temps (fa)

Download MP3
Exemples de l'ús de les locucions how much i how many
1) Quanta aigua beus cada dia?
How much water do you drink every day?

2) Quants gossos teniu?
How many dogs do you have?

3) Quanta informació necessites?
How much information do you need?

4) Quants llibres has comprat?
How many books have you bought?

5) Quanta gent hi havia? (el mot gent és singular)
How many people were there? (el mot people és plural)

6) Quants diners tens? (el mot diners és plural)
How much money do you have? (el mot money és singular)


Download MP3
Recorda:
Les locucions interrogatives «how much + nom singular» i «how many + nom plural» poden fer de subjecte, cas en què l'ordre de la frase és «SUBJ+VERB». Exemples:

Quant suc de fruita hi ha a la nevera?
How much fruit juice is there in the fridge?
Quants gossos viuen aquí?
How many dogs live here?


Ull viu!
La locució quant temps no se sol traduir per how much time, sinó per how long. Vegeu, més avall, l'apartat dedicat a aquest gir.

Download MP3
Exemples de l'ús de la locució how often
1) Cada quan són aquí?
How often are they here?
2) Cada quan tens mal de cap?
How often do you have headaches?

Download MP3
Exemples de l'ús de la locució how old
1) Quants anys tenen els vostres fills?
How old are your children?
2) Quants anys tenien?
How old were they?

Download MP3
Exemples de l'ús de la locució how far
1) Quina distància hi ha entre Igualada i Cervera?
How far is it from Igualada to Cervera?

2) A quina distància vius de la feina?
How far do you live from your job?

3) Fins on et van portar?
How far did they take you?

4) Fins on vols caminar?
How far do you want to walk?


Fixa-t'hi:
On el català fa servir el gir:
«quina distància + haver-hi + entre X i Y»,
l'anglès vol:
«how far + be it from X to Y» (vegeu ex. 1).

La traducció a l'anglès de la locució quant temps (fa)

Com ja hem dit en l'apartat anterior, la locució quant temps se sol traduir en anglès per how long. Exemples:

Download MP3
1) Quant temps duren aquestes piles?
How long do these batteries last?

2) Quant temps heu esperat?
How long have you waited?

3) Quant temps t'hi vols quedar?
How long do you want to stay there?

4) Quant temps necessites per a dutxar-te?
How long do you need to shower?

Ara bé, el gir català quant (temps) fa es tradueix de tres maneres en anglès, depenent del temps verbal:

— Si el verb és en temps de present i l'expressió és afirmativa, es tradueix pel gir «How long + temps de present perfect».

Download MP3
Exemples de la traducció de quant (temps) fa en present afirmatiu
4) Quant temps fa que els coneixem?
How long have we known them?
5) Quant fa que hi són?
How long have they been there?

Download MP3
Fixa-t'hi:
Si volem destacar la continuïtat de l'acció o si volem emfatitzar que l'acció està passant ara en aquests moments, emprem el present perfect continuous. Exemple:

Quant fa que portes (estàs portant) cotxe?
How long have you been driving?

— Si el verb és en temps de present i l'expressió és negativa, es tradueix pel gir «How long has it been since + temps de present perfect». És com si diguéssim «quant temps ha passat des que...».

Download MP3
Exemples de la traducció de quant (temps) fa en present negatiu
6) Quant temps fa que no hi has anat?
How long has it been since you have gone there?

7) Quant fa que no menges carn?
How long has it been since you have eaten meat?

8) Quan fa que no dorm?
How long has it been since he has slept?

— Si el verb és en qualsevol temps pretèrit, es tradueix pel gir «How long ago + temps de past simple».

Download MP3
Exemples de la traducció de quant (temps) fa en passat
9) Quant temps fa que els vam conèixer?
How long ago did we meet them?

10) Quant fa que ha vingut?
How long ago did he come?

11) Quant fa que hi eren?
How long ago were they there?


Ull viu!
En aquest context, l'anglès tradueix per past simple tant el pretèrit perifràstic (ex. 9) com el pretèrit indefinit (ex. 10) com el pretèrit imperfet (ex. 11).

Locucions que pregunten sobre la llargada, l'amplada, l'alçada i la profunditat

Quan es tracta de preguntes sobre la llargada, l'alçada, l'amplada o la profunditat d'una cosa (o, en el cas de l'alçada, d'una persona), el català sol emprar el gir «quina+nom+tenir», mentre que en anglès aquestes preguntes tenen la forma «how+adj.+be». En la taula que tot seguit oferim es poden veure les correspondències:

Download MP3
ADVERBI NOM CATALÀ (trad.) VERB
quina alçada (height)
amplada (width)
llargada (length)
profunditat (depth)
té?, tenia?, etc.
ADVERBI ADJ. ANGLÈS (trad.) VERB
how tall/high (alt -a)
wide (ample -a)
long (llarg -a)
deep (profund -a)
is it?, was it?, etc.

Exemples:

Download MP3
1) Quina alçada tenen els Alps? Quina alçada tens?
How high are the Alps? How tall are you?

2) Quina amplada té aquest full de paper?
How wide is this sheet of paper?

3) Quina llargada tenen aquelles cordes?
How long are those ropes?

4) Quina profunditat tenia el llac?
How deep was the lake?


Download MP3

Recorda:
A part d'aquesta excepció, els noms i adjectius que descriuen la mesura, tant en anglès com en català, se solen correspondre. Exemples:

5)Tenim la mateixa alçada.
We have the same height.

6) L'amplada és més gran que la llargada.
The width is greater than the length.

L'ús adjectival dels interrogatius which i what

Tant what com which poden traduir el mot interrogatiu quin; la diferència és que s'usa which quan hi ha una selecció reduïda d'opcions i s'usa what quan tal selecció és més oberta. Dit altrament, l'ús de which implica que el qui demana sap (o pensa que sap) quines són les respostes possibles. Exemples:

Download MP3
1) Quina clau obre aquesta porta? (parlant d'un joc de claus)
Which key opens this door?

2) Quins problemes has tingut? (instal·lant un programa a l'ordinador)
What problems have you had?

3) Quin equip va guanyar?
Which team won?

4) Quina hora és?
What time is it?

5) Quines frases tenen errors?
Which sentences have mistakes?

6) Quina diferència hi ha entre "mirar" i "veure"?
What difference is there between "watch" and "see"?

L'interrogatiu whose

El mot interrogatiu whose és el cas genitiu del pronom who; s'usa gairebé sempre com a adjectiu —precedeix el mot del qual es demana el posseïdor— i es tradueix en català pel gir genitiu «de qui?». Exemples:

Download MP3
CATALÀ De qui és aquest got?
ANGLÈS Whose glass is this?
CATALÀ De qui són aquells quadres?
ANGLÈS Whose paintings are those?
CATALÀ De qui era el cotxe?
ANGLÈS Whose car was it?
CATALÀ De qui són els bolets?
ANGLÈS Whose mushrooms are they?

Frase maleïda:
De qui és el cavall que va guanyar la cursa? = Whose horse won the race?

Explicació:
El gir de qui es tradueix per l'adjectiu whose, que modifica el subjecte, horse, que va seguit del verb won (no hi ha inversió quan l'interrogatiu fa de subjecte) i el complement, the race.

El pronom whom

El pronom whom és el cas objectiu (o acusatiu) del pronom who; sol fer la funció de complement directe (Whom do you mean? Qui vols dir?) o de complement preposicional d'objecte (To whom are you referring? A qui et refereixes?). Aquest pronom interrogatiu no s'usa gaire en anglès col·loquial, ja que dóna un to formal i afectat al discurs, i generalment és reemplaçat per who; en cas que hi hagi una preposició, cal desplaçar-la després del verb. Exemples:

Download MP3
Substitució de whom per who quan aquell fa de complement directe
1) A qui vas veure?
Who did you see? (més usual que Whom did you see?).
Substitució de whom per who quan aquell fa de complement preposicional
2) Amb qui estan d'acord?
Who do they agree with? (més usual que With whom do they agree?).

Ara bé, l'ús de whom és obligatori en el gir «most of whom» (la majoria dels quals). També s'utilitza en contextos formals quan es vol assolir un to elevat o bé quan el complement de la frase, directe o preposicional, és llarg o complex. Exemples:

Download MP3
3) Vam conèixer molts homes, la majoria dels quals eren soldats.
We met many men, most of whom were soldiers.

4) A qui al·ludia el president?
To whom was the President alluding?

5) De qui, suposen els nostres dirigents, estem plorant la mort?
For whom do our leaders suppose we are mourning?

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

Traduiu en anglès les següents negacions i interrogacions:

1) Per què vas acceptar aquella feina?
2) On va aquest riu?
3) És a la cuina, el pollastre?
4) Com fas (make) una pizza?
5) Quan vols anar-hi?
6) Quan això va passar, què vau fer?
7) Tenen molts (a lot of) diners, oi que sí?
8) On van quan volen ballar?
9) Cada quan beus whisky?
10) De qui són aquests llapis?
11) Quant temps heu esperat?
12) Cada quan reps aquesta revista?
13) Quant fa que viviu en aquesta casa?
14) Quant fa que vas escombrar (sweep swept swept) la casa?
15) Quantes persones t'ajuden ara?
16) A qui van seguir?
17) A qui van donar el vi?
18) Per a qui has comprat les cebes?
19) Quants anys tenen?
20) Quant peses (weigh)?
21) Quina distància hi ha d'aquí a Sallent?
22) Quantes cadires vols?
23) Quanta llet hi ha a la nevera?
24) Quina clau obre aquesta porta?
25) Quins problemes heu tingut fins ara?
26) Quant temps fa que han marxat?
27) Quant temps tenim?
28) Cada quan van esmentar (mention) el nom d'aquest poble?
29) A quina distància estem de casa?
30) Fins on vau caminar?
31) Quina llargada té la corda?
32) Quants tomaquets heu agafat?
33) A quina hora tanquen els bars?
34) Van estar d'acord amb tu?
35) Quants nens hi van?
36) Quants nens vas conèixer?
37) No m'agraden aquestes frases!
38) Quant fa que hi eren?
39) Què vol dir? (dos sentits: Què significa? i Què desitja dir?)

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil