visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 8
Negació i interrogació

Versió de la Unitat 8 en Microsoft Word 97/2000/XP

Pel que fa a la formació de les negacions i de les interrogacions en anglès, la cosa més important de tenir en compte és que la presència d'un auxiliar és gairebé sempre necessària. Tot i que això no planteja gaires problemes en la majoria dels temps verbals, cal recordar que hi ha dos temps anglesos —present simple i past simple— que no duen auxiliars. Així, doncs, si es volen fer negacions o interrogacions en aquests dos temps, s'hi ha d'intercalar els auxiliars do o does (per a la tercera persona singular) en el temps de present simple i l'auxiliar did en el temps de past simple i, a més, escriure el verb original en forma d'infinitiu. De fet, els verbs auxiliars —verbs que depenen d'un altre en un sintagma verbal— tenen un paper molt important en anglès; vegem ara una taula que mostra clarament quins són els auxiliars dels quatre temps verbals que fins ara hem estudiat:

TEMPS VERBAL AUXILIARS
present simple do, does
present continuous am, are, is
past simple did
present perfect have, has

Excepció: Els auxiliars do, does i did no són necessaris quan es formen negacions i interrogacions amb el verb be.

Formació de les negacions

Fixa-t'hi:
Per a formar una negació en anglès es col·loca l'adverbi not després del primer auxiliar.

Mirarem primer exemples de negacions en els temps que ja contenen auxiliars, el present continuous i el present perfect:

Download MP3
Exemples de negacions en el temps de present continuous
1) I am telling the truth I am not telling the truth.
Dic la veritat No dic (No estic dient) la veritat.

2) The water is boiling The water is not boiling.
L'aigua bull (està bullint) L'aigua no bull (no està bullint).

3) They are sleeping They are not sleeping.
Dormen (Estan dormint) No dormen (No estan dormint).

4) You are making dinnerYou are not making dinner.
Fas (estàs fent) el sopar No fas (No estàs fent) el sopar.


Download MP3
Exemples de negacions en el temps de present perfect
5) The children have sung today The children have not sung today.
Avui els nens han cantat Avui els nens no han cantat.

6) He has helped us He has not helped us.
Ens ha ajudat No ens ha ajudat.

7) You have swept the floor You have not swept the floor.
Heu escombrat el terra No heu escombrat el terra.

8) I have had many problemsI have not had many problems.
He tingut molts problems → No he tingut gaires problemes.


Fixa-t'hi: Per a fer una negació en els temps de present simple i de past simple, cal seguir tres passos:
1r — Col·locar l'auxiliar do, does o did després del subjecte.
2n — Afegir, després de l'auxiliar, l'adverbi not.
3r — I, a més, escriure el verb original en forma d'infinitiu.

Com a exemples, convertirem en negació, pas a pas, les dues oracions següents:

He lives in Vic.
1r — He does lives in Vic (hi col·loquem l'auxiliar does).
2n — He does not lives in Vic (hi afegim not).
3r — Correcte: He does not live in Vic (escrivim el verb en forma d'infinitiu).

He lived in Vic.
1r — He did lived in Vic (hi col·loquem l'auxiliar did).
2n — He did not lived in Vic (hi afegim not).
3r — Correcte: He did not live in Vic (escrivim el verb en forma d'infinitiu).

Download MP3
Exemples de negacions en el temps de present simple
9) I feel well I do not feel well.
Em trobo bé No em trobo bé.

10) I remember your nameI do not remember your name.
Recordo el teu nom No recordo el teu nom.

11) We believe itWe do not believe it.
Ho creiem No ho creiem.

12) The police have proofThe police do not have proof.
La policia té proves → La policia no té proves.


Download MP3
Exemples de negacions en el temps de past simple
13) John burned his clothesJohn did not burn his clothes.
En John va cremar la seva robaEn John no va cremar la seva roba.

14) They checked the resultsThey did not check the results.
Van comprovar els resultats No van comprovar els resultats.

15) I voted for SerraI did not vote for Serra.
Vaig votar per Serra No vaig votar per Serra.


Finalment recordem que es formen negacions amb el verb be en els temps de present simple i past simple sense necessitat d'un auxiliar.

Download MP3
Exemples de negacions del verb be en present simple i past simple
16) They are thereThey are not there (no They do not be there).
Hi són No hi són.

17) We were busyWe were not busy (no We did not be busy).
Estàvem ocupats No estàvem ocupats.

Formació de les interrogacions

Fixa-t'hi:
Per a formar una interrogació en anglès s'inverteix el subjecte i l'auxiliar; l'ordre de la frase esdevé «AUXILIAR+SUBJECTE+VERB».

Mirarem primer exemples d'interrogacions en els temps que ja contenen auxiliars, el present continuous i el present perfect:

Download MP3
Exemples d'interrogacions en el temps de present continuous
1) They are watching TV Are they watching TV?
Miren (Estan mirant) la televisió Miren (Estan mirant) la televisió?

2) You are leaving tomorrowAre you leaving tomorrow?
Demà marxeu (marxareu) Demà marxeu (marxareu)?

3) Our son is growing fastIs our son growing fast?
El nostre fill creix ràpidament ¿Creix ràpidament, el nostre fill?


Download MP3
Exemples d'interrogacions en el temps de present perfect
4) We have finished the projectHave we finished the project?
Hem acabat el projecte Hem acabat el projecte?

5) You have followed the touristsHave you followed the tourists?
Heu seguit els turistes Heu seguit els turistes?

6) They have waited for usHave they waited for us?
Ens han esperat Ens han esperat?


Fixa-t'hi: Per a fer una interrogació en els temps de present simple i de past simple, cal seguir dos passos:
1r — Col·locar l'auxiliar do, does o did davant el subjecte.
2n — Escriure el verb original en forma d'infinitiu.

Com a exemples, convertirem en interrogació, pas a pas, les dues oracions següents:

He lives in Vic.
1r — Does he lives in Vic (hi col·loquem l'auxiliar does).
2n — Correcte: Does he live in Vic? (escrivim el verb en forma d'infinitiu).

He lived in Vic
1r — Did he lived in Vic (hi col·loquem l'auxiliar did).
2n — Correcte: Did he live in Vic? (escrivim el verb en forma d'infinitiu).

Download MP3
Exemples d'interrogacions en el temps de present simple
7) He has a headacheDoes he have a headache?
Té mal de cap Té mal de cap?

8) They know youDo they know you?
Us coneixen Us coneixen?

9) He treats her like a queenDoes he treat her like a queen?
La tracta com una reina La tracta com una reina?


Download MP3
Exemples d'interrogacions en el temps de past simple
10) They agreedDid they agree?
Hi van estar d'acord Hi van estar d'acord?

11) They introduced him to LídiaDid they introduce him to Lídia?
El van presentar a la Lídia El van presentar a la Lídia?

12) Their flight arrived on timeDid their flight arrive on time?
El seu vol va arribar a l'horaEl seu vol va arribar a l'hora?


Finalment recordem que es formen interrogacions amb el verb be en els temps de present simple i past simple sense necessitat d'un auxiliar.

Download MP3
Exemples d'interrogacions del verb be en present simple i past simple
13) John is angry about the changesIs John angry about the changes?
En John està enfadat pels canvis En John està enfadat pels canvis?

14) We were successfulWere we successful?
Vam tenir (Teníem) èxit Vam tenir (Teníem) èxit?

Les contraccions i la formació de les preguntes negatives

Hi ha dues maneres de formar una pregunta negativa en anglès: en anglès formal s'inverteix el subjecte i l'auxiliar i es col·loca l'adverbi not després de l'auxiliar; en anglès col·loquial s'inverteix el subjecte i la contracció de l'auxiliar i not. Mirarem ara com es formen aquestes contraccions:

Download MP3
TEMPS VERBAL AUXILIAR+NOT CONTRACCIÓ
present simple do+not
does+not
don't
doesn't
past simple did+not didn't
present continuous am+not
are+not
is+not
→ (cap)
aren't
isn't
present perfect have+not
has+not
haven't
hasn't

Download MP3
Exemples d'interrogacions convertides en preguntes negatives
1) Are you coming to the party?
(formal) → Are you not coming to the party?
(col·loquial) → Aren't you coming to the party?
No véns a la festa?

2) Have you paid your bills this month?
(formal) → Have you not paid your bills this month?
(col·loquial) → Haven't you paid your bills this month?
No has pagat les factures d'aquest mes?

3) Do you have a computer?
(formal) → Do you not have a computer?
(col·loquial) → Don't you have a computer?
No tens ordinador?

4) Did you warn them about the snowstorm?
(formal) → Did you not warn them about the snowstorm?
(col·loquial) → Didn't you warn them about the snowstorm?
No els has avisat de la tempesta de neu?


Download MP3
Fixa-t'hi:
En anglès oral, les contraccions «auxiliar+not» es fan servir gairebé sempre. A més, es tolera el gir «Aren't I» en lloc de «Am I not». Exemple:
Am I not your husband? o (informal) Aren't I your husband?
No sóc el teu marit?

Finalment, observem que alguns estilistes desaconsellen l'ús de les contraccions en anglès escrit; d'altres diuen que són perfectament correctes. Sembla indiscutible que les construccions sense contracció són més elegants i donen al discurs un to més elevat.


Formació de les respostes breus i dels question tags

Una resposta breu es forma amb els mots yes (sí) o no (no), una coma, un pronom i el mateix verb auxiliar que inicia la pregunta: si la resposta és negativa, s'hi afegeix not o bé la seva contracció n't. Val a dir que aquestes expressions no tenen una forma equivalent en català, llengua que les sol resoldre amb un senzill o no. Exemples:

Download MP3
1) "Do we have enough money?" "Yes, we do" o bé "No, we don't".
—Tenim prou diners? —Sí (que en tenim), o bé —No (en tenim pas).

2) "Are you coming tomorrow?" "Yes, I am" o bé "No, I'm not".
— Vindràs demà? —Sí, o bé — No.

3) "Did you finish on time?" "Yes, I did" o bé "No, I didn't".
—Vas acabar puntualment? —Sí, o bé — No.

4) "Have they told you yet?" "Yes, they have" o bé "No, they haven't".
—Ja t'ho han dit? —Sí, o bé — No.

Els question tags es col·loquen després d'una afirmació o d'una negació per a demanar la confirmació del que s'acaba de dir. En català s'expressen oi?, o no? o o sí? En anglès s'usa una pregunta formada amb l'auxiliar que correspon al temps de la frase seguit d'un pronom; aquesta pregunta és negativa si la declaració és positiva, i positiva si la declaració és negativa. Per exemple, si diem Vius aquí, oi que sí?, és igual a dir ¿Vius aquí, o no (vius aquí)? (You live here, don't you [live here]?). Primer ve la declaració i després una pregunta amb sentit contrari; òbviament, no cal repetir els mots vius aquí ni live here. De la mateixa manera, mutatis mutandis, la negació No t'agraden, oi que no? (¿No t'agraden, o sí?) es tradueix You don't like them, do you? Més exemples:

Download MP3
5) Us coneixeu, oi que sí?
You know each other, don't you? (You've met, haven't you?).

6) Encara no ha marxat el tren, oi que no?
The train hasn't left yet, has it?

7) Van a viure a Nova York, oi que sí?
They're moving to New York, aren't they?

8) Ahir no es van llevar d'hora, oi que no?
They didn't get up early yesterday, did they?

Verbs problemàtics

Com ja hem vist al final de la unitat 5, hi ha alguns verbs anglesos que tenen més d'un sentit en català i, com es podria esperar, verbs catalans que tenen més d'un sentit en anglès. Vegem ara tres verbs més de cadascuna d'aquestes dues classes.

Verbs anglesos que tenen més d'un sentit en català

Download MP3
get got gotten (br. get got got)
obtenir
We got permission to leave (Vam obtenir permís per a marxar)
arribar
She got home late (Va arribar tard a casa).
esdevenir [equivalent a certs per verbs pronominals; vegeu Verbs pronominals]
My grandparents are getting old (Els meus avis es fan grans).
I'm getting bored (M'estic avorrint).
take took taken
agafar [i desplaçar]
I've taken three tomatoes (He agafat tres tomàqets).
prendre [consumir, sobretot fàrmacs]
He took two aspirins (Va prendre dues aspirines).
portar [cap allà; en castellà, «llevar»]
We took the papers to Sort (Vam portar els papers a Sort).
tardar
It took me two hours to walk there (Vaig tardar dues hores a anar-hi caminant).
keep kept kept
guardar
I keep my gloves in this drawer (Guardo els guants en aquest calaix).
mantenir
We'll keep you informed on the latest developments (Et mantindrem informat de les últimes novetats).
continuar
They kept working in spite of the rain (Continuaven treballant malgrat la pluja).

Verbs catalans que tenen més d'un sentit en anglès

Download MP3
fer
make made made [crear, fabricar, cuinar]
Has fet un bon foc/sopar (You have made a good fire/dinner).
do did done [realitzar una acció]
Fa bona feina (He does good work).
portar
bring brought brought [cap aquí; en castellà, «traer»]
Porta'm les tisores (Bring me the scissors).
take took taken [cap allà; en castellà, «llevar»]
Els vam portar els documents (We took them the documents).
carry [traginar, dur pes]
Quant pes portes? (How much weight are you carrying?)
wear wore worn [portar posat]
Portava un jersei vermell (She was wearing a red sweater).
agafar
catch caught caught [atrapar, agafar al vol]
Han agafat el lladre (They have caught the thief).
take took taken [desplaçar]
Quants llibres has agafat? (How many books have you taken?).
hold held held [subjectar]
Agafa el nadó als braços (He's holding the baby in his arms).

Download MP3
Fixa-t'hi:
A l'hora d'agafar el transport públic, diem catch quan hi ha la possibilitat que se'ns escapi el tren, l'autobús, etc., i diem take quan l'acció és habitual. Exemples:
I'm in a hurry, I have to catch the train (Tinc pressa, he d'agafar el tren).
I take the bus to work (Agafo l'autobús per anar a la feina).

Dotze verbs irregulars

Download MP3
become became becomeesdevenir
hear heard heardsentir d'oïda
hit hit hitdonar un cop, picar
hurt hurt hurtfer mal
put put put (tots tres /pʊt/) — posar, col·locar
read /riid/ read /rèd/ read /rèd/ — llegir
run ran runcórrer
say said /sèd/ said /sèd/ — dir [sense esmentar necessàriament la persona a qui ens adrecem]
sleep slept sleptdormir
tell told tolddir [informar]
understand understood understoodentendre
write wrote writtenescriure

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

Traduiu en anglès les setze afirmacions següents; després convertiu-les a negacions, interrogacions i preguntes negatives. Exemple:

Necessita un cotxe nou.
Afirmació: He needs a new car.
Negació: He does not (doesn't) need a new car.
Interrogació: Does he need a new car?
Pregunta negativa: Doesn't he need a new car?

1) Hi vam estar d'acord. (Nota: el mot hi no es tradueix.)
2) Cada dissabte comprem verdures.
3) Està llegint el diari (newspaper) [ell].
4) Has escrit el missatge.
5) Heu après la lliçó.
6) Estan sopant.
7) Ahir van jugar.
8) Fumo una pipa (pipe).
9) Han esmorzat.
10) Van dormir tot el dia.
11) Està fent (do) els deures.
12) problemes.
13) Em van entendre.
14) Han posat els plats a la taula.
15) Volen una vida fàcil.
16) Estem llegint el diari.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil