visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 7
Les preposicions

Versió de la Unitat 7 en Microsoft Word 97/2000/XP

Dividirem en dues categories les principals preposicions catalanes: les que solen tenir una única traducció a l'anglès —com ara amb, que es tradueix gairebé sempre per with—, i les que tenen múltiples traduccions, per exemple a, que es pot traduir de més de quatre maneres. Després hi afegirem una tercera classificació, de les preposicions que indiquen lloc (ex.: damunt = above o over). Per a més informació, vegeu també la unitat 22, Els «phrasal verbs».

Download MP3
Ull viu!
Quatre preposicions febles catalanes formen contraccions amb l'article el: al, del, pel i per al. Cal vigilar de no ometre l'article quan es tradueixen a l'anglès aquestes contraccions. Exemples:

Ha caigut al llac = He has fallen in the lake.
El dinar va ser fet pels homes = The lunch was made by the men.

Preposicions que solen tenir una única traducció en anglès

Download MP3
abans de — before
amb — with
contra — against (/aguènst/)
després de — after
en — in
excepte — except, except for
malgrat, no obstant — despite, in spite of
sense — without
per a — for
sobre — about (vol dir on quan és prep. de lloc)

Download MP3

abans debefore
Parlava suaument al cavall abans de muntar-hi.
She talked softly to the horse before mounting.

Fixa-t'hi:
En anglès, quan un verb es fa servir com a complement d'una preposició ha de revestir-se de la forma del gerundi; ex.: Ho vaig dir sense pensar = I said it without thinking.

ambwith
Vine amb nosaltres.
Come with us.

Ull viu!
En anglès, no es tradueix la preposició amb quan va regida pel verb casar-se (marry, get married); ex.: Vull casar-me amb tu = I want to marry you.

contraagainst
L'acusaven de discriminació contra les dones.
They accused him of discrimination against women.

després deafter
Què vols fer després del partit?
What do you want to do after the match?

enin
Encara no navegueu en català?
Don't you browse the web in Catalan yet?

excepteexcept, except for
1) Va venir tothom excepte el seu germà.
Everybody came except his brother.
2) El rei ha regnat sempre, excepte durant un breu període als anys 70.
The king has always ruled, except for (no except) a brief period in the 1970s.

Fixa-t'hi:
L'ús de la preposició except (sense for) es restringeix a excepcions de termes generals i inclusius (ex. 1); quan es tracta d'una excepció específica, cal usar except for (ex.2).

malgrat, no obstantdespite, in spite of (vegeu també la unitat 11, anyway; at any rate)
Malgrat les confusions ocasionals, m'agrada ser bessó.
(Despite / In spite of) the occasional confusion, I like being a twin.

sensewithout
Això rai; podem començar sense ella.
No problem; we can start without her.

per afor
1) Caminar una hora cada dia és bo per a la salut.
Walking an hour every day is good for your health.
2) Això és per a tu.
This is for you.
Vegeu també la secció Per i per a davant d'infinitius.

sobreabout
No tinc res més a dir sobre aquest tema.
I don't have anything else to say about this subject.


Preposicions que tenen múltiples traduccions en anglès

Download MP3
a
to (cap a; compl. indirecte)
in (interioritat, espais amb límits, topònims, períodes)
at (hores, llocs públics, cases)
on (sobre superfícies; dies)
into (cap a dins)
onto (cap a sobre)
com, com a
like (comparatiu; com si fos)
as (delimitació; en qualitat de)
such as (exemplificació)
de
of (/ʌv/) (la majoria dels sentits)
from (procedència, punt de partença)
out of (de dins a fora)
about (assumpte)
durant
for (davant de quantitats)
during (davant de períodes)
entre
between (entre dos...)
among (/əmʌng/) (entre tres o més...)
fins (a)
until, till (temps)
as far as (lloc)
up to (límit)
per
for (la majoria dels sentits)
by (amb la veu passiva)
through (/θru/) (lloc de pas)
segons
according to (atenent a)
in accordance with (d'acord amb)

a

Download MP3
Ull viu!
La preposició catalana a pot excepcionalment anar davant el complement directe; recordem que en anglès això no s'esdevé mai i, per tant, en aquests casos, aquesta preposició no s'ha de traduir. Exemples:

T'estimo a tu, no a ella. I love you, not her.
A qui va seguir? Who did he follow?
S'estimen l'un a l'altre. They love each other.


to (cap a; compl. indirecte)

Download MP3
1) Cada cap de setmana anem a (cap a) la platja.
Every weekend we go to the beach.

2) Han portat els pastissos a (cap a) Tortosa.
They have taken the pastries to Tortosa.

3) Vaig enviar una carta a la meva mare.
I sent a letter to my mother.

4) Ens va explicar la seva teoria.
He explained his theory to us.


in (interioritat, espais amb límits, topònims,  períodes)

Download MP3
1) El meu anorac és a (dintre) l'armari.
My parka is in the closet.

2) L'Enric és a la cuina (un espai delimitat).
Enric is in the kitchen.

3) Ha plogut a Platja d'Aro.
It has rained in Platja d'Aro.

4) Hi anem a l'hivern, a la primavera, a l'estiu i a la tardor.
We go there in winter, in spring, in summer and in the fall (o in autumn).

5) Vénen al matí, a la tarda, al vespre, però no a la nit (nota l'excepció!).
They come in the morning, in the afternoon, in the evening, but not at night.

6) Treballen a casa.
They work at home.


at (hores, llocs públics, cases, esdeveniments)

Download MP3
1) Ens vam trobar a les sis.
We met at six.

2) Cada dia els veiem a l'estació de tren.
We see them at the train station every day.

3) Ella va estudiar a la Universitat de Kansas.
She studied at the University of Kansas.

4) Ens ho vam passar bé a la festa.
We had (fun / a good time) at the party.

5) Passen l'estiu a la casa dels seus pares.
They spend the summer at their parents' house.

6) Treballen a casa.
They work at home.


Download MP3
Fixa-t'hi:
Hi ha expressions en què l'ús de in o at pot canviar una mica el sentit de la frase. Vegem ara un parell d'exemples:

7a) Busquem llibres a la biblioteca (dins l'edifici).
We look for books in the library.
b) Els vam saludar a la biblioteca (pel voltant de l'edifici).
We said hello to them at the library.

8a) La Raquel està a l'hospital (està ingressada).
Raquel is in the hospital.
b) Els meus pares són a l'hospital visitant l'avi.
My parents are at the hospital visiting Grandfather.


on (sobre superfícies; dies)

Download MP3
1) He deixat els bolígrafs i els llapis a la taula.
I have left the pens and the pencils on the table.

2) La Mireia va néixer al catorze d'octubre.
Mireia was born on the fourteenth of October.

into (cap a dins, cap a dintre)

onto (cap a sobre)

A grans trets, into i onto indiquen moviment, mentre que in i on indiquen posició; fem servir aquestes per a destacar el lloc on és una persona o cosa i into i onto per a destacar el moviment que fa per a arribar-hi. Ara bé, en molts casos es pot fer servir in i on encara que es tracti de moviments (veges exs. 2b i 4b). Exemples:

Download MP3
1a) Vivim a la vila.
We live in town.
b) Vam anar a la vila.
We went into town.

2a) El gat és a la capsa.
The cat is in the box.
b) Hem posat el gat a la capsa.
We put the cat into/in the box.

3a) Posa't l'abric al llit.
Put your coat on the bed.
b) El nen va saltar al llit.
The child jumped onto the bed.

4a) Li va fer un petó a la galta.
She gave him a kiss on the cheek.
b) El ganivet va caure a terra.
The knife fell onto/on the ground.


Finalment, esmentem també les locucions següents:

a casa, a classe, a taula, a/al mercat, a missa
at home, in class, at the table, in/at the market, at Mass

posar-se al dia, estar al dia, trenta euros al mes
get up to date, be up to date, thirty euros a month

Download MP3

Ull viu!
Amb els verbs comprar (buy bought bought) i robar (steal stole stolen), la preposició a es tradueix en anglès per from. Exemples:

1) Vam comprar el cotxe al concessionari.
We bought our car from the dealership.
2) Van robar els diners a la meva dona.
They stole the money from my wife.

com, com a

like (comparatiu; com si fos)

Download MP3
1) Xerra com una cotorra.
She chatters like a magpie/jaybird (garsa/gaig).
2) S'estimen com germans.
They love each other like brothers.

as (delimitació, en qualitat de)

Download MP3
1) Treballa com a cambrera.
She works as a waitress.
2) Assisteixo la reunió com a observador.
I'm attending the meeting as an observer.

such as (exemplificació)

Download MP3
Van assistir-hi actors ben coneguts, com Meryl Streep i Penelope Cruz.
Well-known actors such as Meryl Streep and Penelope Cruz attended.

Download MP3
Recorda: Tant like com as s'utilitzen també com a conjuncions, encara que l'ús de like es considera informal. Exemples:

Ajudem els altres com ens ajuden a nosaltres.
We help others as they help us.
No m'estima com abans.
(col·loq.) She doesn't love me like she used to.

de

of (la majoria dels sentits) (/ʌv/)

Ull viu!
No confonem la preposició of, que es pronuncia /ʌv/, amb l'adverbi off, que es pronuncia /òf/.

Download MP3
1) Aquest jersei és fet de llana.
This sweater is made of wool.

2) Ella és l'amor de la meva vida.
She's the love of my life.

3) Les busques del rellotge són tortes.
The hands of the clock are crooked.

4) És el contrari del que penses.
It's the opposite of what you think.

5) Està orgullós del seu fill.
He is proud of his son.

6) És la presidenta de la comissió.
She is the president of the commission.


from (procedència, punt de partença)

Download MP3
1) Són del Brasil.
They are from Brazil.

2) Aquest tren ve de Lleida.
This train comes from Lleida.

3) Obren de vuit del matí a deu del vespre.
They're open from eight in the morning until ten at night.


out of (de dins a fora)

Download MP3
1) Els meus amics van sortir de la biblioteca.
My friends came out of the library.

2) Va treure els diners de la butxaca.
He took the money out of his pocket.


about (assumpte)

Download MP3
1) Les noies estan parlant dels seus xicots.
The girls are talking about their boyfriends.

2) Ens van informar dels problemes que han tingut.
They told us about the problems they have had.

3) Sap molt de futbol.
He knows a lot about football.


Recorda: L'expressió de moment es tradueix en anglès per at the moment.

durant

for (davant de quantitats)

Download MP3
1) Va treballar aquí durant tres mesos.
He worked here for three months.

2) Van festejar durant molt temps.
They courted (o They went [out] together) for a long time.


during (davant de períodes)

Download MP3
1) Va treballar aquí durant l'estiu.
He worked here during the summer.

2) No volíem parlar durant la reunió.
We didn't want to speak during the meeting.

entre

between (entre dos; entre molts, considerats individualment)

Download MP3
1) Entre tu i jo (Que quedi entre tu i jo), penso que estan mentint.
Between you and me, I think they're lying.

2) Luxemburg es troba entre França, Alemanya i Bèlgica.
Luxembourg is located between France, Germany and Belgium.


among (/əmʌng/) (entre tres o més; entre molts, considerats com a conjunt)

Download MP3
1) Caminàvem entre els arbres.
We were walking among the trees.
2) Entre els meus amics hi ha gent de tot tipus.
Among my friends there are all kinds of people.

fins (a)

until, till (temps)

Download MP3
1) Farà calor fins dijous.
It will be hot until/till Thursday.
2) Ens hi quedarem fins al dia 30.
We're staying there until/till the thirtieth.

as far as (lloc)

Download MP3
1) Anem amb cotxe fins a Berga, aquesta nit.
We're driving as far as Berga tonight.
2) T'acompanyaré fins al pont.
I'll walk with you as far as the bridge.

up to (límit)

Download MP3
1) Compta fins a vint.
Count up to twenty.
2) Pagaré fins a cent euros.
I'll pay up to one hundred euros.

per

for (la majoria dels sentits)

Download MP3
1) Va ser castigat per robatori.
He was punished for theft.

2) Estem treballant per la justícia social.
We are working for social justice.

3) Vam canviar el jersei per uns pantalons.
We exchanged the sweater for some pants (trousers).

4) Va vendre un quadre per quinze mil euros.
He sold a painting for fifteen thousand euros.

5) Un per tots i tots per un!
All for one and one for all!


by (amb la veu passiva)

Download MP3
1) El gos va ser matat pel cotxe.
The dog was killed by the car.

2) Les pomes han estat agafades pels nois.
The apples have been taken by the boys.

3) El projecte de llei va ser aprovat pel Congrés.
The bill was passed by the Congress.

through (/θru/) (lloc de pas)

Download MP3
1) Han entrat per la finestra.
They came in through the window.
2) Respirem només pel nas.
We are breathing only through our noses.

per i per a davant d'infinitius

Pel que fa als girs «per+infinitiu» i «per a+infinitiu», en anglès la preposició no se sol traduir i l'infinitiu es tradueix per «l'infinitiu to». Exemples:

Download MP3

1) Vaig a Girona per veure el meu oncle.
I'm going to Girona to see my uncle.

2) Tenia moltes coses per explicar.
He had a lot to say.

3) Tens res per a beure?
Do you have anything to drink?

4) És massa intel·ligent per a treballar aquí.
He is too intelligent to work here.

En canvi, quan el gir «per+infinitiu» denota causa o bé bescanvi o preu es tradueix en anglès pel gir «for+gerundi». Exemples:

Download MP3

5) Em van multar per aparcar en un pas de vianants.
They fined me for parking in a crosswalk.

6) Els hem donat vint euros per reparar la porta.
We've given them twenty euros for fixing the door.

segons

according to (atenent a)

Download MP3
1) Segons la meva mare, jo plorava molt quan era petit.
According to my mother I cried a lot when I was little.

2) Segons la policia, els lladres eviten cases amb gossos.
According to the police, burglars avoid houses with dogs.


in accordance with (d'acord amb)

Download MP3
1) Sempre ens hem comportat segons les normes.
We have always acted in accordance with the rules.

2) Ambdues espècies es comporten segons el codi genètic.
Both species are behaving in accordance with their genetic code.

Preposicions de lloc

Download MP3
al costat debeside, by, next to
dalt (de) — (la part més alta) on top of, at the top of
damunt (de)
  — (sense contacte) over, above
   — (tocant) on, on top of
darrere (de)
   — (lloc) behind
   — (precedència) after
davall (de)below, beneath, under, underneath
davant (de)
   — (un darrere l'altre) in front of
   — (cara a cara) opposite
   — (precedència) ahead of
dins (de), dintre (de)in, within
prop denear, close to, by
sobre (de)
   — (sense contacte) over, above
   — (tocant) on
sota (de)below, beneath, under, underneath


Recorda: Com hem vist en el bloc anterior, no hi ha sempre una correspondència directa entre les preposicions de lloc en anglès i en català, i pot haver-hi matsisos en un idioma que no existeixen en l'altre. Una anàlisi d'aquests matisos queda fora de l'abast d'aquesta obra, però es pot trobar en línia a Adverbis i preposicions amb sentits similars.

al costat debeside, by, next to

Download MP3
1) Ella volia seure al meu costat.
She wanted to sit (beside / by / next to) me.

2) El restaurant és just al costat del llac.
The restaurant is right (beside / by / next to) the lake.

dalt (de) — (la part més alta) on top of, at the top of

Download MP3
1) Vam desar els llibres vells dalt de l'armari.
We stored the old books on top of the wardrobe.

2) L'ocell estava dalt de l'arbre.
The bird was at the top of the tree.

3) L'enxaneta puja fins a dalt de tot.
The "enxaneta" climbs to the very top.

damunt (de)

Download MP3
(sense contacte) over, above
1) Hi ha un mico a la branca damunt el teu cap.
There is a monkey on the branch above your head.

2) El globus era ben bé a sobre dels nostres caps.
The balloon was right over our heads.

(tocant) on, on top of
3) Posà el llum damunt la taula.
He put the lamp on the table.

4) Amagà el vas damunt (de) l'armari.
She hid the vase on top of the wardrobe.

darrere (de)

Download MP3
(lloc) behind
1) Han aparcat el cotxe darrere el meu.
They parked their car behind mine.
(precedència) after
2) Vaig darrere aquesta noia (de torn).
I'm after this girl.

davall (de)below, beneath, under, underneath

Download MP3
1) Aquests peixos viuen 5.000 peus davall de la superfície.
These fish live 5,000 feet below/beneath the surface.

2) El poble és tres quilòmetres davall el pont.
The town is three kilometers below the bridge.

3) No et posis davall d'un arbre.
Don't stand under a tree.

4) Es va amagar davall la taula.
He hid underneath the table.

davant (de)

Ull viu!
Perquè una cosa o persona sigui in front of una altra, aquesta ha de ser darrere d'aquella. Exemple: You are in front of me si sóc darrere teu; You are opposite me si som cara a cara.

Download MP3
(l'un darrere l'altre) in front of
1) Estava davant la casa (la casa era darrera seva).
He was standing in front of the house.

(cara a cara) opposite
2) La nostra casa és davant del mercat (el mercat no és darrere de casa nostra).
Our house is opposite the market.
(precedència) ahead of
3) A la cua era davant meu (més avançat que jo).
In the queue, he was ahead of me.

dins (de), dintre (de)in, within

Download MP3
1) Posa les peres dins la cistella.
Put the pears in the basket.
2) Què passa dintre el nostre cervell?
What happens within our brains?

prop denear, close to, by

Download MP3
1) Volem viure prop del mar.
We want to live (near / close to / by) the sea.

2) Tres nens estaven asseguts prop del foc.
Three children were sitting (near / close to / by) the fire.

3) Treballen prop de casa nostra.
They work (near / close to / by) our house.

4) La seva casa és prop de l'aigua.
Their house is (near / close to / by) the water.


Ull viu!
El gir near to no se sol utilitzar en sentits físics; ex. Reus is near (no near to) Tarragona = Reus és prop de Tarragona.

sobre (de)

Download MP3
(sense contacte) over, above
1) El globus volava alt sobre els Pirineus.
The balloon soared high over the Pyrenees.

2) Sobre el món s'estén el cel.
Above the world is stretched the sky.

(tocant) on
3) Hi ha un gat sobre la teulada.
There's a cat on the roof.

sota (de)below, beneath, under, underneath

Download MP3
1) Hi ha almenys un dia en què el sol roman sota l'horitzó.
There is at least one day in which the Sun remains below the horizon.

2) Fan el busseig sota el gel.
They go scuba diving beneath the ice.

3) El meu gos dorm sota el nostre llit.
My dog sleeps under our bed.

4) Portava una camisa de cotó sota la caçadora.
He was wearing a cotton shirt under his jacket.

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) És l'alcalde (mayor) de Cardona.
2) El Tomàs va saltar al llac.
3) Han parat a la platja.
4) Estan parlant amb els alumnes.
5) Ella va anar a la botiga (shop/store).
6) Hem comprat peix (fish) per a la Mònica.
7) El llibre va ser escrit per ell.
8) Vam sopar abans del concert.
9) Van marxar després de la festa (party).
10) Vam acabar la feina en tres hores.
11) Vull parlar sobre granotes (frogs).
12) Estic comptant de vint a trenta.
13) Els convidats (guests) són al menjador (dining room).
14) Els plàtans són dalt de la nevera (fridge).
15) A classe sec darrere la Marta.
16) Ell té l'amor d'una bona dona.
17) Hem venut tres quilos de pomes.
18) La nostra casa és davant la fleca (bakery).
19) Aquells dos nois vénen de Mèxic.
20) Estan volant sobre la ciutat.
21) Costen set euros, en aquesta botiga.
22) Volem caminar de Manresa a Montserrat.
23) He treballat durant tres hores.
24) Tens una taca (stain) als (your) pantalons.
25) Vam caminar fins al riu.
26) De moment estic ocupat.
27) El gat va saltar fora de la caixa (box).
28) Viuen en una casa vella.
29) El tren va passar pel túnel (tunnel).
30) La feina era difícil per als obrers.
31) Això (This) va passar durant la guerra.
32) Segons l'informe (report), el regidor (councilman) va ser subornat (bribed).
33) Volem penjar el quadre a la paret.
34) He trobat la resposta a la pàgina 35.
35) Dinem a les dues.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil