visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 22
Miscel·lània

Versió de la unitat 22 en Microsoft Word 97/2000/XP

En aquesta última unitat estudiarem breument alguns aspectes d'anglès que són importants, però que cauen fora de l'abast de les unitats que hem vist fins ara.

El gerundi com a complement verbal El gir «tenir + nom» = «be + adjectiu»
Els «phrasal verbs» La traducció en anglès dels verb pronominals catalans
La construcció «nom + nom» Discurs indirecte

El gerundi com a complement verbal

Per a un estudi més extens del tema, vegeu Complementació de verbs per infinitiu o gerundi

A diferència del que passa en català, en anglès hi ha un important nombre de verbs que exigeixen un gerundi com a complement verbal on l'idioma llatí vol un infinitiu. Alguns d'aquests verbs accepten únicament el gerundi com a complement, i altres accepten tant el gerundi com el to infinitive. En aquest segon cas, pot passar que l'ús de l'un o l'altre no afecti el sentit de la frase, però en altres casos hi ha una diferència de significat, de vegades marcada de vegades subtil.

Download MP3
Verbs que accepten com a complement el gerundi però no l'infinitiu
admitreconèixer, confessar
avoidevitar
can't helpno poder estar-se
can't standno suportar
delayendarrerir, retardar
denynegar
discussparlar de
end upacabar
enjoygaudir (de)
finishacabar
keep kept keptcontinuar
mindimportar (a algú)
misstrobar a faltar
practiceassajar
quit quit quitdeixar (de)
recommendrecomanar
regretpenedir-se (de)
riskarriscar-se (a)

Exemples:

Download MP3
1) Evito dir coses que podrien fer-lo enfadar.
I avoid saying things that might make him angry.

2) Encara no ha acabat de vestir-se.
She still hasn't finished dressing.

3) No em puc estar de pensar que hauríem de fer alguna cosa.
I can't help thinking we should be doing something.

4) Vam acabar quedant-nos al restaurant.
We ended up staying at the restaurant.

5) T'importa espera una mica?
Do you mind waiting a little?

6) Dubto molt que pugui deixar de fumar.
I really doubt he'll be able to quit smoking.

7) Em penedeixo d'haver-hi anat.
I regret (going / having gone) there.


Download MP3
Verbs que accepten com a complement tant el gerundi com l'infinitiu
sense que hi hagi un canvi de sentit important
affordpermetre's
begin began beguncomençar
botherprendre's la molèstia (de)
continuecontinuar
hateno agradar gens
intendtenir la intenció
likeagradar
preferestimar-se més
startcomençar
suggestsuggerir

Exemples:

Download MP3
1) No ens podem permetre de viure a Barcelona.
We can't afford (to live / living) in Barcelona.

2) Tots van callar quan la noia començà a cantar.
Everybody fell silent when the girl began/started (to sing / singing).

3) No s'ha pres la molèstia de dir-nos-en res.
He hasn't bothered (to tell / telling) us anything about it.

4) La gent de la Franja va continuar parlant català.
People in the border area continued (to speak / speaking) Catalan.

5) Al Jaumet no li agrada gens anar a dormir.
Jaumet hates (to go / going) to bed.

6) Ens estimaríem més no esperar fins demà.
We'd prefer not (to wait / waiting) until tomorrow.


Download MP3
Verbs que accepten com a complement tant el gerundi com l'infinitiu,
amb un canvi de sentit marcat
forget forgot forgottenoblidar
mean meant meant — 1 tenir la intenció 2 significar
neednecessitar, caldre
rememberrecordar
tryintentar
wantvoler, caldre

Exemples:

Download MP3
1) He oblidat de portar el formatge.
I forgot to bring the cheese.

2) Un home mai no podria oblidar d'haver conegut algú com tu.
A man could never forget meeting someone like you.

3) Tenim la intenció de marxar tan d'hora com sigui possible.
We mean to leave as early as possible.

4) Per fi va trobar una feina, però significava haver-se de llevar a dos quarts de sis.
He finally found a job, but it meant having to get up at five-thirty.

5) Necessito parlar amb tu.
I need to talk with you.

6) Cal cosir aquests texans teus.
Those jeans of yours need/want mending.

7) Mai no em recordava de fer fotos.
I never remembered to take pictures.

8) No recordo haver vist cap senyal d'avís.
I don't remember seeing any warning signs.

9) He intentat d'actualitzar aquest programa però només rebo missatges d'error.
I've tried to update this program but I just get error messages.

10) Ho vaig intentar trucant al seu telèfon, però no contestava ningú.
I tried calling their phone number, but no one answered.

«tenir + nom» = «be + adjectiu»

Per a un estudi més extens del tema, vegeu El saber pot esperar, la gana no.

Hi ha unes quantes expressions quotidianes, catalanes, de la forma «tenir + nom», que es tradueixen en anglès amb el gir «be + adjectiu». Per exemple, la frase Tinc calor es tradueix en anglès per I am hot (Estic acalorat). Ara bé, cal tenir en compte que el substantiu català calor no es tradueix en anglès per l'adjectiu hot, sinó pel nom heat; ex.: No m'agrada la calor (I don't like the heat). Vegem-ne ara uns quants exemples més:

Download MP3
1) Tens fred? — Com afecta el fred les plantes?
Are you cold?How does the cold affect plants?

2) Sempre tinc gana. — La gana és igual a tot arreu.
I'm always hungry.Hunger is the same everywhere.

3) Teniu set, oi? — Us podríeu haver mort de set.
You're thirsty, aren't you? — You could have died of thirst.

4) Els nens tenen son. — Va parlar sobre els trastorns de la son.
The children are sleepy.He spoke about sleep disorders.

5) Has tingut sort. — Espero que et duri la bona sort.
You've been lucky.I hope your good luck lasts.

6) Té molt èxit. — Un bon començament gairebé assegura l'èxit.
He's very successful.A good beginning almost assures success.

7) Qui té raó? — Tinc les meves raons per a no fer-ho.
Who is right?I have my reasons for not doing it.

8) Tens pressa? — L'informe va ser preparat amb presses.
Are you in a hurry?The report was prepared in haste.

Els «phrasal verbs»

Per a un estudi més extens del tema, vegeu Phrasal verbs, pas a pas.

En anglès, els phrasal verbs són combinacions de «verb + preposició» (verbs preposicionals) o bé de «verb + adverbi» (verbs adverbials). Exemples:

Download MP3
«verb + preposició» «verb + adverbi»
get toarribar a
think of/aboutpensar en
look atmirar
see toencarregar-se de
set upmuntar
come inentrar
call offanul·lar
turn outresultar

També pot haver-hi verbs adverbials de règim preposicional. Exemples:

come up withtrobar (una solució)
look forward topreveure (una cosa) amb il·lusió

La dificultat més important que presenten els anomenats phrasal verbs és que n'hi ha tants que aprendre'ls pot semblar una feina sense fi. Així creiem que la clau de l'aprenentatge és organitzar aquests verbs segons la manera en què es tradueixen en català. La categorització més important que cal fer és entre els verbs preposicionals i els verbs adverbials, ja que hi ha cinc diferències entre ells:

1) Els verbs preposicionals anglesos es tradueixen gairebé sempre per verbs preposicionals catalans, mentre que els verbs adverbials se solen traduir per verbs simples o locucions. Exemples:

Download MP3
Verbs preposicionals
We got off the bus = Vam baixar de l'autobús.
This depends on you = Això depèn de tu.
He lives on rice = Ell viu d'arròs.
Verbs adverbials
She put away her dress = Ella es va desar el vestit.
I've taken apart my cellphone = He desmuntat el meu telèfon mòbil.
His memory lives on = La seva memòria viu encara.

2) Normalment el complement directe dels adverbials transitius es pot col⋅locar o bé després de l'adverbi o bé entre el verb i l'adverbi; en canvi, com és el cas del català, el complement d'un verb preposicional va sempre després dels dos elements. Ara bé, si el complement d'un verb adverbial és un pronom, aquest ha d'anar entre els dos elements. Exemples:

Download MP3
verb adverbial
La Joana s'ha posat el vestit vermell.
compl. dir. després de l'adv.: Joana has put on her red dress.
compl. dir. entre el verb i l'adv.: Joana has put her red dress on.
— La Joana se l'ha posat = Joana has put it on (no Joana has put on it).
verb preposicional
Ens neguem a accedir a aquestes condicions.
We refuse to accede to these conditions.

3) Sovint el significat dels verbs adverbials no té res a veure amb els sentits del verb i l'adverbi que els componen. En canvi, la gran majoria de verbs preposicionals mantenen com a mínim el sentit del verb i, en molts casos, també el sentit de la preposició. Exemples:

Download MP3
Verb adverbial (canvi de significat)
He couldn't see the project through = No va poder dur a terme el projecte.
El verb see vol dir veure, i through vol dir a través de, però el significat de see through no té res a veure amb aquests sentits.
Verb preposicional (sense canvi de significat)
We complained about the delay = Ens vam queixar del retard.
El verb complain vol dir queixar-se i about vol dir de; el significat de complain about és el mateix que el de queixar-se de.

4) Sovint la traducció en català dels verbs adverbials ve determinada per l'adverbi, no pas pel verb, cosa que no s'esdevé mai en el cas dels verbs preposicionals. Exemples:

Download MP3
come in es tradueix per entrar, no pas per venir a dins.
run back es tradueix per tornar corrent, no pas per córrer enrere.
bring down es tradueix per baixar, no pas per portar cap avall.
go out es tradueix per sortir, no pas per anar a fora.
take up es tradueix per pujar, no pas per portar cap amunt.

5) L'última diferència és la menys important, però tot i això considerem que val la pena d'esmentar-la: Els verbs preposicionals solen tenir només una accepció, mentre que els verbs adverbials són més propensos a tenir-ne diverses.

La traducció en anglès dels verb pronominals catalans

Per a un estudi més extens del tema, vegeu Els verbs pronominals.

El català posseeix una classe de verbs, anomenats verbs pronominals, que porten un pronom incorporat. En són exemples quedar-se, que coexisteix amb la forma simple quedar, i adonar-se, que no té cap forma no pronominal. Oferim ara un esquema sobre com es tradueixen els verbs pronominals en anglès.

Verbs pronominals que no tenen forma simple

Els verbs que són sempre pronominals se solen traduir en anglès per verbs simples. Exemple:

Download MP3
empassar-se = swallow
— El nadó es va empassar un botó.
The baby swallowed a button.

Verbs pronominals que coexisteixen amb una forma simple

La forma pronominal dels verbs que tenen també una forma simple es tradueix de maneres diverses:

A) En la majoria dels casos, l'anglès tradueix la forma pronominal per un verb que no té res a veure amb el verb que tradueix la forma simple. Exemple:

Download MP3
negar = deny i negar-se =refuse
Nega que sigui perillós. Es nega a escoltar-me.
He denies that it is dangerous. He refuses to listen to me.

B) Això no obstant, hi ha tres casos en què el verb pronominal es tradueix en anglès pel mateix verb que el verb simple.

1) «Ergative verbs» (verbs per als quals el complement directe de la versió transitiva pot esdevenir el subjecte de la versió intransitiva). Exemple:

Download MP3
fondre i fondre's = melt
El sol fon la neu; la neu es fon.
The sun melts the snow; the snow melts.

2) Verbs reflexius (descriuen accions que hom sol fer per si mateix). Exemple:

rentar i rentar-se = wash
Rentem la roba; la Joana es renta.
We wash the clothes; Joana is washing.

3) Altres verbs. Exemple:

amagar i amagar-se = hide hid hidden
Li amaga el whisky; s'amaga sempre que la veu.
She hides his whisky; he hides whenever he sees her.


C) Finalment cal esmentar un cas especial: quan el verb pronominal català descriu un canvi d'estat o de condició —és a dir, quan té un sentit semblant al del verb esdevenir—, l'anglès el tradueix per tres construccions que contenen el verb get got gotten.

1) El verb get sol:

Download MP3
fer-se = get
S'ha fet alt.
He has gotten tall.

2) El gir «get + adjectiu»:

enfadar-se = get angry
Es va enfadar.
He got angry.

3) El gir «get + participi»:

avorrir-se = get bored
M'estic avorrint.
I'm getting bored.

La construcció «nom + nom»

L'anglès fa servir la construcció «nom + nom» per a un gran nombre d'expressions, sobretot aquelles en què el primer nom classifica el segon; per exemple, comparem race horse (cavall de curses), un tipus de cavall, i horse race (cursa de cavalls), un tipus de cursa. Observem que aquestes expressions es tradueixen en català per la construcció «nom + de + nom».

Les construccions amb el gir «nom + nom» poden ser de tres tipus: paraules separades (p.e.: aluminum foil paper d'alumini), paraules amb guionet (p.e.: shirt-sleeves mànigues de camisa) i paraules ajuntades (p.e.: bloodstain taca de sang). En general, com més s'estableix una combinació de noms en el lèxic, més els dos elements tendeixen a formar un sol mot.

Finalment, observem que els noms que determinen altres noms van gairebé sempre en singular; per exemple, un venedor de cotxes és a car salesman, no pas a cars salesman. Altres exemples:

Download MP3
tooth decay (càries dentària)
apple pie (pastís de pomes)
a ten-dollar bill (un bitllet de deu dòlars)
bicycle factory (fàbrica de bicicletes)

Les classificacions més importants del gir «non + nom» són les següents:

Download MP3
Composició (nom 2 és compost de nom 1)
chocolate barbarra de xocolata
cotton shirtcamisa de cotó
raindropgota de pluja
straw hatbarret de palla
Finalitat (nom 2 s'usa per a nom 1)
address bookllibreta d'adreces
ashtraycendrer
cat foodmenjar per als gats
fire enginecotxe de bombers
tearoomsaló de te
toilet paperpaper de wàter
Pertinença (nom 2 pertany a nom 1)
computer screenpantalla d'ordinador
doorknobpom de porta
phone numbernúmero de telèfon
window panevidre de la finestra
Lloc (nom 1 ens diu on es troba nom 2)
bedroom curtainscortines del dormitori
forest fireincendi forestal
kitchen countertaulell de cuina
road signrètol de carretera
swamp grassherba d'aiguamoll
top drawerel calaix de dalt
Contenidors (nom 2 s'usa per a contenir nom 1)
coffee cuptassa de cafè
milk bottleampolla de llet
paint canllauna de pintura
wine glassgot de vi

Ull viu!
Cal distingir la combinació «nom 1 + nom 2», que vol dir "el nom 2 s'usa per a contenir el nom 1" (e.g., wine glass), de la forma of, que descriu alhora el contenidor i el seu contingut (e.g., glass of wine). Observem que tots dos es tradueixen en català per got de vi.

Download MP3
Activitats (nom 2 [personal] fa nom 1)
babysittermainader -a
blood donordonant de sang
football playerjugador -a de futbol
housekeepermajordom -a
jazz singercantant de jazz
sales managerdirector -a de vendes
Quantitats/mides, etc. (nom 1 destaca la quantitat o mida de nom 2)
five-pound notebitllet de cinc lliures
forty-foot dropcaiguda de quaranta peus
hundred-metre dashesprint de cent metres
five-day hikeexcursió de cinc dies

El discurs indirecte

Per a un estudi més extens del tema, vegeu Els verbs pronominals.

Quan parlem de què va dir o va preguntar o demanar una altra persona, tant en català com en anglès solem fer servir el discurs indirecte. La construcció d'aquest discurs depèn del temps verbal de l'oració original, com també de si es tracta d'una afirmació, d'una pregunta o d'una demanda. Veurem ara els casos més importants del discurs indirecte.

Temps de present

En català, si el discurs directe és en temps de present, el discurs indirecte sol ser en pretèrit imperfet, que es tradueix en anglès pel past continuous quan es vol remarcar la durada d'una acció, i pel simple past quan no es vol remarcar tal durada o quan el verb és dels que no admeten una construcció contínua. Exemples:

Download MP3
Afirmacions/negacions
1) Em van dir que feien (estaven fent) un curs de programació.
They told me they were taking a programming course.

2) Va dir que no hi eren.
He said they weren't there.

3) Va dir que aquest estiu estava/està treballant en una farmàcia (la feina és temporal; l'ús del present o passat és opcional).
She said that she was/is working in a pharmacy this summer.

4) Va dir que treballava/treballa en una farmàcia (és la seva feina habitual; l'ús del present o passat és opcional).
She said she worked/works in a pharmacy.Download MP3
Preguntes
5) Em va demanar a què em dedicava.
She asked me what I did for a living.

6) Li vaig demanar si estudiava per a les oposicions.
I asked her if she was studying for her civil service test.

7) Ens van demanar per què no dèiem res.
They asked us why we didn't say anything.

Temps de futur

De la mateixa manera que el futur català es tradueix en anglès de tres maneres —pel girs «am/are/is going to», per la forma will i pel temps de «present continuous», depenent del tipus de futur de què es tracta (vegeu Traducció a l'anglès del futur simple català), el condicional català, que expressa el discurs indirecte d'oracions de futur, es tradueix pels girs «was/were going to», la forma would, o el temps de past continuous, respectivament. Exemples:

Download MP3
1) Pensava que cauries.
I thought you were going to fall.

2) Va dir que escriuria un llibre.
He said he was going to write a book.

3) M'ha dit que em buscaria una aspirina.
He told me he would get me an aspirin.

4) Ens han dit que si no correguéssim perdríem el tren.
They told us that if we didn't hurry we would miss the train.

5) Va dir que no vindria fins dimarts.
He said he wasn't coming (o he wasn't going to come o he wouldn't come) until Tuesday.

6) Em va dir que l'endemà jugaria a les sis.
He told me they were playing (o they were going to play o would play) the next day at six.

Temps de passat

Quan el discurs original és en un temps pretèrit —p.e., vaig fer, he fet o feia—, el discurs indirecte se sol expressar en pretèrit plusquamperfet —havia fet—, temps que en anglès correspon al past perfect (I had done). Observem que la forma contínua de plusquamperfet, p.e., havia estat fent, es tradueix per past perfect continuous (ex. 5). Exemples:

Download MP3
1) Van dir que havien tingut un cop de sort.
They said they had had a stroke of luck.

2) Es va desdir del que havia dit.
He took back what he had said.

3) Ens preguntava on havíem amagat els diners.
He asked us where we had hidden the money.

4) Li preguntava si havia dinat bé.
I asked him if he had had a good lunch.

5) Va dir que no havia tardat gaire a solucionar el trencaclosques.
He said it hadn't taken him long to solve the puzzle.

6) Ella no sabia que ell havia canviat de feina.
She didn't know that he had changed jobs.

7) M'ha dit que havien estat esperant durant més d'una hora.
He told me that they had been waiting for more than an hour.

Demandes (mode imperatiu)

Quan el discurs indirecte es refereix a una demanda o una ordre expressada en mode imperatiu, el català fa servir el gir «demanar/dir + que + subjuntiu pretèrit imperfet», mentre que l'anglès empra la construcció «ask/tell + compl. personal + infinitiu to». Exemples:

Download MP3
1) Em va demanar que li fes una foto.
He asked me to take his picture.

2) La mare em va dir que portés el menjar a casa de l'avi.
Mother told me to take the food to Grandfather's.

3) Els he demanat que no discutissin més.
I asked them not to argue any more.

4) Els vaig dir que no tornessin sense el contracte firmat.
I told them not to come back without a signed contract.

5) Em va demanar que li enviés els papers.
He asked me to send him the papers.

6) Vam demanar als nens que no fessin tant soroll.
We asked the children not to make so much noise.

7) Li va dir que la deixés en pau.
She told him to leave her alone.

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) Sempre tinc son després de dinar.
2) T'importa parlar de la teva família?
3) Ha apagat (blow blew blown / out) totes les espelmes. Les ha apagat.
4) No em recordo d'haver-li trucat [a ell].
5) No et posis (get got gotten) malalt.
6) S'emborratxà (get drunk) una vegada quan tenia setze anys [ell].
7) Em pregunto (wonder) què [ella] pensa de mi.
8) Vam congelar el pa; la fruita es va congelar (freeze froze frozen).
9) Hi anirem demà, sempre que no plogui.
10) Van acomiadar (lay laid laid / off) trenta persones. Per què les van acomiadar?
11) Va saltar a l'aigua [ell].
12) Es va saltar (skip) dues línies [ella].
13) Quan hem de lliurar (hand in) el treball (paper)? L'hem de lliurar divendres que ve.
14) Trobo a faltar despertar-me al teu costat.
15) Eixuguem primer els gots; la roba encara no s'ha eixugat (dry).
16) Ens van demanar què volíem.
17) Si marxes ara et mullaràs (get wet).
18) Vull casar-me amb tu (marry).
19) Vull casar-me (get married).
20) M'estimo més tenir sort que ser ric.
21) S'ha fet (get) rica.
22) No entenc (understand understood understood) l'alemany.
23) La meva mare i la dona no s'entenen (get along).
24) No m'agrada fer cua.
25) Per què tenen pressa?
26) Es deuen haver perdut (get lost).
27) Em van demanar que els ajudés.
28) Va negar saber res de l'afer [ell].
29) Has tret fora (put put put / out) la gata? No, encara no l'he treta fora.
30) Vés a despertar (wake woke woken / up) en Pau. No el puc despertar.
31) Pensava [jo] que serien més amables.
32) Pregunta-ho (ask) a la Marta [no es tradueix ni ho ni a].
33) Va explicar [ell] que havia gastat tots els (his) diners.
34) Em penedeixo d'haver-te dit això.
35) Em puc emprovar (try on) aquests pantalons? Sí, emprova-te'ls.
36) Has recollit (pick up) els papers? Sí, els he recollit.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil