visca.com

Phrasal verbs, pas a pas

Índex

Pas 1 — Introducció als Phrasal Verbs
Pas 2 — Les diferències entre els verbs preposicionals i els verbs adverbials
Pas 3 — Les preposicions i els adverbis
Pas 4 — Introducció als verbs preposicionals
Pas 5 — Verbs preposicionals: Grup I
Pas 6 — Verbs preposicionals: Grup II
Pas 7 — Verbs preposicionals: Grup III
Pas 8 — Verbs preposicionals: Grups IV, V i VI
Pas 9 — Introducció als verbs adverbials
Pas 10 — across
Pas 11 — along
Pas 12 — around, round i about
Pas 13 — aside
Pas 14 — away
Pas 15 — back
Pas 16 — by
Pas 17 — down
Pas 18 — in
Pas 19 — off
Pas 20 — on
Pas 21 — out
Pas 22 — over
Pas 23 — through
Pas 24 — up

Pas 1 — Introducció als Phrasal Verbs

En anglès, els phrasal verbs són combinacions de «verb + preposició» (verbs preposicionals) o bé de «verb + adverbi» (verbs adverbials). Exemples:

«verb + preposició» «verb + adverbi»
break withtrencar amb
think of/aboutpensar en
look atmirar
see toencarregar-se de
set upmuntar
come inentrar
call offanul·lar
turn outresultar

Exemples:
1) We have to break with the past.
Cal trencar amb el passat.
2) I'm always thinking of you, dear.
Sempre penso en tu, estimada.
3) What are you looking at?
Què mires?
4) Don't worry, I'll see to the guests.
No patiu, m'encarregaré dels hostes.
5) The townsfolk set up their own school.
La gent del poble va muntar la seva pròpia escola.
6) They don't want to come in.
No volen entrar (aquí).
7) Tom's sick so we'll have to call the party off.
En Tom està malalt, doncs haurem d'anul·lar la festa.
8) It turned out that we already knew the bride.
Resultà que ja coneixíem la núvia.

També pot haver-hi verbs adverbials de règim preposicional. Exemples:

come up withtrobar (una solució)
look forward topreveure o esperar (un esdeveniment) amb il·lusió
make up forcompensar

La dificultat més important que presenten els anomenats phrasal verbs és que n'hi ha tants —el nostre diccionari en té 2.446 amb 3.850 accepcions— que aprendre'ls pot semblar una feina sense fi. Així creiem que la clau de l'aprenentatge és organitzar aquests verbs segons la manera en què es tradueixen en català, tasca que pretenem fer en aquest llibre. Un cop agrupats en categories, es pot començar a entendre els phrasal verbs i aprendre'ls amb molta més facilitat.

Índex


Pas 2 — Les diferències entre els verbs preposicionals i els verbs adverbials

La primera i més important categorització que cal fer és entre els verbs preposicionals i els verbs adverbials, ja que hi ha cinc diferències entre ells:

1) La diferència més important és que els verbs preposicionals anglesos es tradueixen gairebé sempre per verbs preposicionals catalans —és a dir, les combinacions «verb + preposició» en anglès se solen traduir per combinacions «verb + preposició» en català—, mentre que els verbs adverbials se solen traduir per verbs simples o locucions. Exemples:

— Verbs preposicionals

I wasn't referring to you = No em referia a tu.
This depends on the circumstances = Això depèn de les circumstàncies.
He believes in reincarnation = Ell creu en la reincarnació.

— Verbs adverbials

She put away her dress = Es va desar el vestit.
I'm going to take apart my cellphone = Desmuntaré el meu telèfon mòbil.
His memory lives on = La seva memòria continua vivint.

2) La segona diferència entre verbs preposicionals i adverbials és que el significat d'aquests sovint no té res a veure amb els sentits del verb i l'adverbi que el componen. En canvi, la gran majoria dels verbs preposicionals mantenen com a mínim el sentit del verb i, en molts casos, el sentit de la preposició també. Exemples:

— Verb adverbial (canvi de significat)

He wasn't able to see the project through.
No va poder dur a terme el projecte.
see vol dir veure, i through vol dir a través de, però see through vol dir dur a terme.

— Verb preposicional (sense canvi de significat)

We complained about the delay.
Ens vam queixar del retard.
complain vol dir queixar-se i about vol dir de; complain about vol dir queixar-se de.

3) El tercer punt a tenir en compte és que la traducció en català dels verbs adverbials sovint ve determinada per l'adverbi, no pas pel verb, cosa que no s'esdevé mai en el cas dels verbs preposicionals. Exemples:

come in es tradueix més aviat per entrar, no pas per venir a dins.
go out es tradueix més aviat per sortir, no pas per anar a fora.
run back es tradueix més aviat per tornar corrent, no pas per córrer enrere.

4) La quarta diferència entre els verbs preposicionals i els adverbials és que normalment es pot col·locar el complement directe dels adverbials transitius o bé després de l'adverbi o bé entre el verb i l'adverbi; en canvi, com és el cas del català, el complement d'un verb preposicional va sempre després dels dos elements. Exemples:

— verb adverbial

compl. dir. després de l'adv.: Joana has put on her red dress.
compl. dir. entre el verb i l'adv.: Joana has put her red dress on.
La Joana s'ha posat el vestit vermell.

— verb preposicional

We won't accede to these conditions (no ... accede these conditions to).
Ens neguem a accedir a aquestes condicions.

5) L'última diferència és la menys important, però tot i això considerem que val la pena d'esmentar-la: Els verbs preposicionals solen tenir només una accepció, mentre que els verbs adverbials són més propensos a tenir-ne diverses. Concretament, en el nostre diccionari, un divuit per cent dels verbs adverbials tenen més d'una accepció (397 de 2.232), mentre que només el deu per cent dels verbs preposicionals en tenen més d'una (79 de 755).

Índex


Pas 3 — Les preposicions i els adverbis

Cal tenir en compte que alguns mots anglesos són preposicions en un context i adverbis en un altre. Per exemple, el mot down és una preposició en l'oració He fell down the stairs (Va caure escales avall) i un adverbi en la frase He fell down (Va caure); el mot in és una preposició en l'oració He came in the house (Va entrar a la casa) i un adverbi en la frase He came in (Va entrar). A més, a vegades el mateix verb compost pot tenir sentits ben diferents; p.e., el verb live on és preposicional quan vol dir viure de —ex.: He lives on fruit and vegetables (Viu de fruita i verdures)i és adverbial quan vol dir continuar vivintThe body dies but the spirit lives on (El cos mor però l'ànima continua vivint)—. Per tant, serà convenient de dividir en tres grups els mots que es combinen amb verbs per a formar part dels phrasal verbs: els que són generalment preposicions, els que són generalment adverbis i els que són adés preposicions adés adverbis.

— Mots que són generalment preposicions:

againstcontra
ata, en
forper, per a
fromde
intoa, en
ofde
toa
uponsobre, de
withamb

— Mots que són generalment adverbis:

alongendavant (continuant en una línia de moviment)
aroundaquí o allà; arreu; en la direcció contrària, en direcció circular
asidea part, de banda
awayfora, lluny; cap a un altre lloc
backendarrere; a un lloc o a una posició original
downavall
offa distància, a un altre lloc; fora de lloc, no tocant; indicant separació, allunyament o la idea de no sobre
outfora
upamunt

— Mots que són adés adverbis adés preposicions (indicarem entre parèntesis el nombre de vegades que aquests mots apareixen en el diccionari com a preposicions o adverbis):

MOT PREP. ADV.
about de, sobre (36) per aquí, per allà; en la direcció contrària (33)
across a, per (5) aquí o allà; d'un costat a l'altre; de través (25)
by per, de (18) passant un cert punt en l'espai o en el temps (25)
in a, en (27) dins (170)
on sobre, a, en (118) endavant; a sobre; en contacte amb (68)
over sobre (26) aquí o allà; a sobre (83)
past per davant de (5) per davant (6)
through a través de, per (19) de punt a punt, de banda a banda (32)

Índex


Pas 4 — Introducció als verbs preposicionals

Com ja hem dit en l'apartat del Pas 2, la gran majoria dels verbs preposicionals anglesos —concretament, 612 dels 755 del nostre diccionari— mantenen el sentit del verb. Ara ens convé dividir en tres grups aquests verbs: els que també mantenen el sentit de la preposició, els que no mantenen el sentit de la preposició i els que corresponen a verbs catalans transitius, és a dir, verbs que no són de règim preposicional.

— Verbs preposicionals que mantenen el sentit del verb

Grup I — Verbs que també mantenen el sentit de la preposició; exemples:

I long for summer.
Em deleixo per l'estiu (for = per).
They contributed to the fund.
Van contribuir al fons (to = a).

Grup II — Verbs que no mantenen el sentit de la preposició; exemples:

I dreamed of you.
Vaig somiar amb tu (of no se sol traduir per amb).
We settled for going window shopping.
Ens vam conformar amb mirar aparadors (for no se sol traduir per amb).

Grup III — Verbs que corresponen a verbs transitius catalans; exemples:

I listen to the radio.
Escolto la ràdio.
I'm waiting for Carina.
Estic esperant la Carina.

Estudiarem els verbs preposicionals dels grups I, II i III en els passos 5, 6 i 7, respectivament.

També podem fer les mateixes tres classificacions dels verbs preposicionals que no mantenen el sentit del verb:

— Verbs preposicionals que no mantenen el sentit del verb

Grup IV — Verbs que mantenen el sentit de la preposició malgrat no mantenir el sentit del verb; exemples:

We will have to do without dinner.
Haurem de passar sense sopar (do no se sol traduir per passar, però without = sense).
Don't fall for the Nigerian scam.
No us deixeu enganyar per l'estafa nigeriana (fall no se sol traduir per deixar enganyar, però for = per).

Grup V — Verbs que tampoc no mantenen el sentit de la preposició; exemples:

Please run over these figures.
Si us plau, dóna un cop d'ull a aquestes xifres (run no se sol traduir per donar; over no se sol traduir per a).
Their house looks onto a lovely garden.
La seva casa dóna a un jardí preciós (look no se sol traduir per donar; onto no se sol traduir per a).

Grup VI — Verbs que corresponen a verbs transitius catalans; exemples:

Let's go over these figures one more time.
Repassem aquestes xifres una vegada més.
While walking through the mountains we came upon an abandoned castle.
Caminant per la munyanya vam trobar (per casualitat) un castell abandonat.

Estudiarem els verbs preposicionals dels grups IV, V i VI en el Pas 8.

Índex


Pas 5 — Verbs preposicionals: Grup I

Donem ara una llista de vint-i-cinc verbs preposicionals que mantenen el sentit del verb i en què hi ha correspondència de preposicions. Després, en la secció dels exemples, farem alguns comentaris.

Grup I: Correspondència de verb i de preposició
agree withestar d'acord amb
arrive atarribar a
arrive inarribar a (ciutat o país)
belong to pertànyer a
care aboutpreocupar-se de
complain about/ofqueixar-se de
fight for lluitar per
forget aboutoblidar-se de
get to arribar a
know about/ofsaber(-ne) de
insist oninsistir en
lead to portar a
meet with trobar-se amb
pass throughpassar per
play with jugar amb
read about llegir sobre
refer toreferir-se a
speak about/ofparlar de
subscribe to subscriure's a
suffer from patir (de)
talk about/of parlar de
think about/ofpensar de
turn intoconvertir(-se) en
work ontreballar en
worry about preocupar-se de

Exemples del Grup I: Correspondència de verb i de preposició

agree withestar d'acord amb
1) I don't agree with you.
No estic d'acord amb tu.

arrive atarribar a
— El verb arrive at se sol usar davant de llocs com estacions d'autobús i de tren, ports, empreses, institucions, etc. També s'usa davant de ciutats quan el nom de la ciutat representa una estació o port. Vegeu també, en aquest apartat, l'entrada del verb arrive in.
2) We arrived at the theatre in time for the second act.
Arribàrem al teatre a temps per al segon acte.

arrive inarribar a (ciutat o país)
— El complement del verb arrive in normalment és una ciutat o país.
3) He arrived in England in the autumn of 1800.
Va arribar a Anglaterra la tardor de 1800.

belong topertànyer a
4) Who does this belong to?
A qui pertany això?

care aboutpreocupar-se de
— La combinació care about vol dir preocupar-se de en el sentit de «ocupar-se amb un interès especial». Generalment es fa servir en oracions no afirmatives.
5) They didn't care about religion.
No es preocupaven de la religió.

complain about/ofqueixar-se de
— La combinació complain about es més usual avui dia, sobretot en anglès oral, que el seu sinònim complain of.
6) Paul complains about everything.
En Paul es queixa de tot.

fight forlluitar per
7) I'm willing to fight for peace.
Estic disposat a lluitar per la pau.

forget aboutoblidar-se de
8) The waitress forgot about our table.
La cambrera s'oblidava de la nostra taula.

get toarribar a
9) What time do you get to work in the morning?
A quina hora arribes a la feina al matí?

know about/ofsaber(-ne) de
— La diferència entre know about i know of és, a grans trets, que el primer vol dir «tenir coneixements sobre» (saber-ne de), mentre que el segon vol dir «ser conscient de» (saber de).
10a) He knows a lot about music.
Sap molt de música.
b) Do you know of a good restaurant near here?
Saps d'un bon restaurant a prop d'aquí?

insist oninsistir en
11) They insist on the use of helmets.
Insisteixen en l'ús dels cascos.

lead toportar a
— Quan vol dir «portar a», el subjecte de lead to és sempre impersonal.
12a) All these facts lead to a single conclusion.
Tots aquests fets porten a una sola conclusió.
b) All roads lead to Rome.
Tots els camins porten a Roma.

meet withtrobar-se amb
— El verb meet with significa trobar-se amb en el sentit de «reunir-se amb una finalitat determinada». Quan trobar-se vol dir «coincidir per atzar amb algú» es tradueix pel verb transitiu meet o bé run into (ex.: This morning I (met / ran into) Sue Aquest matí m'he trobat amb la Sue).
13) The professors meet with the student body every Friday morning.
Els professors es troben amb l'alumnat cada divendres al matí.

pass throughpassar per
14a) The firemen have to pass through an intense training period.
Els bombers han de passar per un intens entrenament.
b) We're passing through a difficult period.
Estem passant per un període difícil.

play with jugar amb
15) Don't play with fire.
No juguis amb foc.

read aboutllegir sobre
16) What have you read about this novel?
Què has llegit sobre aquesta novel·la?

refer toreferir-se a
17) I wasn't referring to anything else.
No em referia a cap altra cosa.

speak about/ofparlar de
— La diferència entre speak of i speak about és que el primer s'usa més en el sentit de «esmentar», mentre que el segon és més usual en el sentit de «discursejar sobre».
18a) He spoke of the beauty of the countryside.
Parlava de la bellesa del paisatge.
b) Do you know what he is going to speak about this evening?
Saps de què parlarà aquest vespre?

subscribe tosubscriure's a
19) We subscribe to three different newspapers.
Ens subscrivim a tres diaris diferents.

suffer frompatir (de)
20) If she suffers from migraine, she should see a doctor.
Si ella pateix de migranya, hauria de veure un metge.

talk about/ofparlar de
— La diferència entre els sinònims talk about i talk of és que el primer és més usual en l'anglès col·loquial; a més, talk of s'usa més en el sentit de esmentar.
21a) Let's talk about it.
Parlem-ne.
b) The more he talked of his honor, the faster we counted our spoons.
Com més parlava del seu honor, més ràpidament comptàvem les culleres.

think about/ofpensar de
— Els verbs think of i think about volen dir pensar de en el sentit de «opinar de». Vegeu també, en el Pas 6, l'entrada de think about/of.
22) What did you think of/about his speech?
Què pensàveu del seu discurs?

turn intoconvertir(-se) en
23) Our vacation turned into a nightmare.
Les nostres vacances es van convertir en un malson.

work ontreballar en
— El verb work on vol dir treballar en en els sentits de «millorar, desenvolupar, dur a terme», etc.
24) What are you working on now?
Ara en què treballes?

worry aboutpreocupar-se de
— El verb worry about vol dir preocupar-se de en el sentit de «passar inquietud angoixosa».
25) Don't worry about the children, they'll be just fine.
No us preocupeu dels nens, estaran perfectament bé.

Índex


Pas 6 — Verbs preposicionals: Grup II

Donem ara una llista de vint verbs preposicionals que mantenen el sentit del verb però per als quals no hi ha correspondència de preposicions. Tornarem a fer alguns comentaris en la secció d'exemples.

Grup II: Correspondència de verb però no de preposició
ask aboutpreguntar per (algú)
beware of anar amb compte amb
count on comptar amb
deal with tractar de, ocupar-se de
depend on dependre de
dream about/of somiar amb (o en)
fit intoformar part de
graduate from llicenciar-se a
laugh at riure's de
leave for marxar cap a (un lloc)
live on viure de (alimentar-se de)
look like assemblar-se a
pay by pagar amb (per mitjà de)
rely onrefiar-se de
run into xocar contra
steal from robar a (algú, una entitat)
think about/of pensar en
travel by viatjar en (o amb)
trip over ensopegar amb (sentit físic)
vouch for respondre de (fer-se garant)

Exemples de Grup II: Correspondència de verb però no de preposició

ask aboutpreguntar per (algú)
1) The teacher was asking about you.
El professor preguntava per tu.

beware ofanar amb compte amb
— El verb beware of se sol fer servir en imperatiu.
2) Beware of the snakes.
Vés amb compte amb les serps.

count oncomptar amb
3) You can count on us.
Podeu comptar amb nosaltres.

deal withtractar de, ocupar-se de
— El verb deal with significa tractar de en els sentits de «arranjar, acabar una cosa» i «prendre alguna cosa com a objecte d'estudi»; en canvi, aquest verb anglès es tradueix per ocupar-se de en el sentit de «fer algú o alguna cosa objecte de la cura». Vegeu també l'entrada de deal with en el Pas 7.
4a) We've already dealt with this matter.
Ja hem tractat d'aquest afer.
b) The report deals with new technologies.
L'informe tracta de les noves tecnologies.
c) I'll deal with the guests.
M'ocuparé dels hostes.

depend ondependre de
5) We should depend on ourselves, not on others.
Hauríem de dependre de nosaltres, no pas dels altres.

dream about/ofsomiar amb (o en)
— El verb dream about implica que el complement de la preposició és el tema principal o protagonista del somni, mentre que dream of tendeix més a voler dir simplement «tenir present en el somni»; dream of també vol dir imaginar una cosa desitjable.
6a) Julia dreamed about her father.
La Júlia somiava amb el seu pare.
b) Last night I dreamed of chickens.
Ahir a la nit somiava en pollastres.
c) He dreams of playing professional basketball.
Somia jugar en el bàsquet professional.

fit intoformar part de, encaixar amb
7) A sidetrip to Blanes just didn't fit into our plans.
Una escapada a Blanes simplement no formava part dels nostres plans.

graduate fromllicenciar-se a
8) He was a lawyer and graduated from the University of Barcelona.
Era advocat i es va llicenciar a la Universitat de Barcelona.

increase inaugmentar de (valor, dimensió, etc.)
9) Then the veins begin to increase in volume.
Llavors les venes comencen a augmentar de volum.

laugh atriure's de
10) When I dance the merengue she laughs at me.
Quan ballo merengue es riu de mi.

leave formarxar a (un lloc)
11) We're leaving for Denmark tomorrow.
Demà marxem a Dinamarca.

live onviure de (alimentar-se de)
12) They live on rice, vegetables and fish.
Viuen d'arròs, verdures i peix.

look likeassemblar-se a
13) He looks a lot like you.
Se t'assembla molt.

pay bypagar amb (per mitjà de)
14) Can we pay by check?
Podem pagar amb xec?

rely onrefiar-se de
15) She's a wonderful girl but you can't rely on her.
És una noia meravellosa però no te'n pots refiar.

steal fromrobar a (algú, una entitat)
16) The gang stole the money from the messenger.
La trepa va robar els diners al missatger.

think about/ofpensar en; ocórrer-se (a algú)
— La diferència entre think about i think of és que el primer vol dir considerar, rumiar, etc., mentre que el segon s'usa més en el sentit de «tenir present a la ment» o «ocórrer». Tots dos poden significar «opinar de». (Vegeu també, en el Pas 5, l'entrada de think about/of.)
17a) I'm thinking about what you said last night.
Penso en el que vas dir ahir a la nit.
b) He never thinks of anything useful.
A ell no se li ocorre mai res d'útil.
c) I'm thinking of a number between one and ten.
Penso en un número entre u i deu.

travel byviatjar en (o amb)
18) Do you ever travel by bus?
Viatgeu mai amb/en autobús?

trip overensopegar amb (sentit físic)
19) I tripped over the cables.
Vaig ensopegar amb els cables.

vouch forrespondre de (fer-se garant)
20) I vouch for his honesty.
Responc de la seva honradesa.

Índex


Pas 7 — Verbs preposicionals: Grup III

Donem ara una llista de vint-i-un verbs preposicionals que mantenen el sentit del verb però que es tradueixen en català per verbs que no són de règim preposicional. Tornarem a fer alguns comentaris en la secció d'exemples.

Grup III: Correspondència de verb, però la preposició no es tradueix
appeal toatraure
apply for sol·licitar
approve of aprovar
ask for demanar (sol·licitar)
check oncomprovar, verificar, controlar
compensate forcompensar
deal with tractar (manejar)
focus on enfocar
listen to escoltar
look at mirar
look for cercar
look intoinvestigar
pay for pagar
plan on 1 proposar-se 2 anticipar
run after empaitar
search for cercar
stand for1 representar 2 defensar 3 tolerar
step on trepitjar
substitute for substituir
wait for esperar (restar)
wait onatendre

Grup III: Correspondènicia de verb, però la preposició no es tradueix

appeal toatraure
— El verb appeal to es tradueix per atraure en el sentit de «ser atractiu o interessant».
1) Chinese food doesn't appeal to me.
El menjar xinès no m'atrau.

apply forsol·licitar
— El complement del verb apply for sol ser una beca, una feina, un préstec, una targeta de crèdit, una patent i coses afins.
2) Where have you applied for a job?
On has sol·licitat una feina?

approve ofaprovar
— El verb approve of vol dir aprovar en el sentit de «jutjar bona, trobar bé (una acció)».
3) They don't approve of tobacco or alcohol.
No aproven el tabac ni l'alcohol.

ask fordemanar (sol·licitar)
— El verb ask for es tradueix per demanar en el sentit de «sol·licitar». Observem que quan és sinònim de «preguntar», la preposició no s'usa (ex.: What did they ask you? Què t'han demanat/preguntat?).
4) Have you asked the waiter for the bill?
Has demanat el compte al cambrer?

check oncomprovar, investigar, controlar
5) We should call home to check on the children.
Hauríem de trucar a casa per comprovar que estiguin bé els nens.

compensate forcompensar
6) The good working conditions don't compensate for the low pay.
Les bones condicions de treball no compensen el baix sou.

deal withtractar (manejar)
— El verb deal with vol dir tractar en el sentit de «manejar assumptes a resoldre» o «relacionar-se amb algú». Vegeu també l'entrada de deal with en el Pas 6.
7a) They met to deal with the recent spate of robberies.
Es va reunir per tractar la recent sèrie de robatoris.
b) I've never dealt with him.
No l'he tractat mai.

focus onenfocar
8) We focused on the relationship between the students and their teachers.
Vam enfocar la relació entre els alumnes i els seus professors.

listen toescoltar
9) "Listening to loud music can lead to deafness". "What?"
— Escoltar la música alta pot causar sordesa. —Què?

look atmirar
— El verb look at vol dir mirar quan es tracta d'observar l'aspecte que té quelcom. En canvi, si es tracta d'observar accions o moviments, mirar es tradueix pel verb transitiu watch (ex. We watched the Oscar awards Vam mirar els premis "Oscar").
10) Look at the painting from further away.
Mira el quadre des de més lluny.

look forcercar, buscar
11) What are you looking for?
Què busques?

look intoinvestigar
12) The authorities are looking into the possibility of negligence.
Les autoritats investiguen la possibilitat de negligència.

pay forpagar
— El verb pay for vol dir pagar quan el complement directe és la cosa adquirida; altrament, la preposició no s'utilitza.
13a) They paid for my dinner but I paid for the wine.
Em van pagar el sopar però jo pagava el vi.
b) (sense preposició) We paid (twenty dollars / the rent / our debts).
Vam pagar (vint dòlars / el lloguer / els deutes).

plan on1 proposar-se 2 esperar (anticipar)
14a) We're planning on going to Malta for Christmas.
Ens proposem anar a Malta per Nadal.
b) We hadn't planned on getting robbed!
No esperàvem que ens atraquessin!

run afterempaitar
15) They put on costumes and run after the children.
Es disfressen i empaiten els nens.

search forcercar
16) He searched for a topic that would interest all his guests.
Cercava un tema que interessaria a tots els seus convidats.

stand for1 representar 2 defensar 3 tolerar
— El verb stand for significa representar en el sentit de «representar per mitjà d'un símbol, sobretot una lletra» i vol dir defensar en el sentit de «defensar una causa o una opinió».
17a) The letters «BBC» stand for «British Broadcasting Company».
Les lletres «BBC» representen «British Broadcasting Company».
b) He stands for honor and fair play.
Defensa l'honor i el joc net.
c) The government won't stand for any more violations of the law.
El govern no tolerarà més violacions de la llei.

step ontrepitjar
18) Don't step on the grass.
No trepitgeu la gespa.

substitute forsubstituir
19) John has substituted for the injured player.
En John ha substituït el jugador lesionat.

wait foresperar (restar)
20) Who are you waiting for?
Qui esperes?

wait onatendre
— El verb wait on es tradueix en català per atendre en el sentit de «prestar atenció (a un client)».
21) I have to wait on five tables.
He d'atendre cinc taules.

Índex


Pas 8 — Verbs preposicionals: Grups IV, V i VI

Donem aquí una llista de verbs preposicionals que, a diferència de la majoria, no mantenen el sentit del verb, amb alguns comentaris pertinents.

Grup IV: No es manté el sentit del verb, però sí que hi ha correspondència de preposició:

come to1 acudir-se a (algú) 2 pujar a (una factura)
1a) It has come to me that men also have these problems.
Se m'ha acudit que els homes també tenen aquests problemes.
b) How much did the funeral come to?
A quant va pujar l'enterrament?

fall fordeixar-se enganyar per
— El complement del verb fall for és sempre l'estafa, no pas la persona que fa l'estafa:
2) Joana will fall for anything.
La Joana es deixarà enganyar per qualsevol cosa.

go forvendre's per
3) Some of the new apartments are going for more than 500,000 euros.
Alguns dels nous pisos es venen per més de 500.000 euros.

hold withestar d'acord amb, suportar
4) I don't hold with smoking in restaurants.
No estic d'acord que es fumi en restaurants.

take to1 afeccionar-se a 2 aprovar
5a) He took to her the first moment he saw her.
S'afeccionà a ella en el primer moment en què la va veure.
b) I admit that at first I didn't take to the idea.
Admeto que al principi no aprovava la idea.

turn torecórrer a
6) They turned to the government for assistence.
Van recórrer al govern per a ajut.

Grup V: No es manté el sentit del verb i les preposicions tampoc no corresponen:

call ondemanar a, exigir a
1) We call on our leaders to end these abuses.
Exigim als nostres dirigents que posin fi a aquests abusos.

do withoutprescindir de
2) Capital and labor can't do without each other.
El capital i el treball no poden prescindir l'un de l'altre.

get overrecuperar-se de
3) I'm sure he'll really help the team once he gets over his injuries.
Estic segur que ajudarà molt l'equip tan aviat com es recuperi de les lesions.

relate toempatitzar amb
4) A good psychologist has to know how to relate to people.
Un bon psicòleg ha de saber empatitzar amb la gent.

run into1 trobar-se amb (per casualitat) 2 xocar contra
5a) Guess who I ran into downtown today.
Endevina amb qui m'he trobat al centre avui.
b) She ran into a police car.
Va xocar contra un cotxe de policia.

run overdonar un cop d'ull a
6) Would you run over this paper for me to see if there are any errors?
Donaries un cop d'ull a aquest treball meu per veure si hi ha cap error?

see toencarregar-se de
— Observem que, quan el complement del verb see to és una subordinada, cal intercalar-hi el pronom it (és a dir, He sees to it that... no He sees to that...).
7a) I'll see to all the details.
M'encarregaré de tots els detalls.
b) Don't worry, I'll see to it that everything comes out all right.
No pateixis, m'encarregaré que tot surti bé.

Grup VI: No es manté el sentit del verb i la preposició no es tradueix:

account forexplicar
1) How do you account for the bad feeling between artists and promotors?
Com expliques el malestar entre els artistes i els promotors?

allow fortenir en compte
2) You should allow for delays when you plan a journey.
Hauríeu de tenir en compte els retards quan planifiqueu un viatge.

come acrosstrobar (per casualitat)
3) In the desert they came across the ruins of an ancient temple.
Pel desert van trobar (per casualitat) les ruïnes d'un temple antic.

come byadquirir
4) How did you come by that new car?
Com vas adquirir aquell nou cotxe?

drive atvoler dir, voler anar a parar
5) You're repeating yourself and I still don't know what you're driving at.
T'estàs repetint i encara no sé què vols dir (on vols anar a parar).

get over1 superar (una situació o un esdeveniment traumàtic) 2 fer-se la idea
6a) I shall never get over her death.
No superaré mai la seva mort.
b) I still can't get over (the fact that he's married / his being married).
Encara no puc fer-me a la idea que és casat.

go afteratacar verbalment
7) The reporter really went after the mayor when he tried to avoid the question.
El periodista atacava l'alcalde quan intentava esquivar la pregunta.

go overrepassar
8) It's a good idea to go over your homework before handing it in.
És una bona idea de repassar els deures abans de presentar-los.

pick oncriticar injustament, victimitzar
9) Children sometimes pick on other children because they are different.
Els nens a vegades victimitzen altres nens perquè són diferents.

set about1 començar (un projecte, una tasca) 2 posar-se a
10a) They soon set about the business of adoption.
Aviat van començar el procés d'adopció.
b) We'll have to set about finding a job for your brother.
Ens haurem de posar a trobar feina per al teu germà.

touch onmencionar breument
11) He touched on the housing shortage, but made no recommendations.
Va mencionar breument la manca d'habitatge, però no féu cap recomanació.

Índex


Pas 9 — Introducció als verbs adverbials

Recordem primer que, a diferència dels phrasal verbs de règim preposicional, que se solen traduir en català per la combinació «verb + preposició», els verbs adverbials es tradueixen normalment per verbs simples o per locucions. Per exemple, come in vol dir entrar, arribar o posar-se de moda; straighten up vol dir endreçar o adreçar-se; get along vol dir avenir-se o anar fent, etc. O sigui, encara que l'adverbi no se sol traduir, sí que pot causar un canvi del sentit del verb. Tot i que l'analogia no és perfecta, podem observar que, de la mateixa manera que quan s'afegeix un pronom a un verb català sovint se n'altera el significat —per exemple, perdre i perdre's tenen sentits distints—, si s'afegeix en anglès un adverbi al verb també pot produir un canvi. (De fet, entre els 2232 verbs adverbials en el nostre diccionari de phrasal verbs, 519 es tradueixen en català per verbs pronominals.)

Per començar observem que, mentre hi ha centenars de verbs que formen part dels verbs adverbials, el grup d'adverbis propensos a formar-ne part és molt més petit. Per aquesta i altres raons, de les quals parlarem oportunament, organitzarem el nostre estudi dels verbs adverbials segons els adverbis. Tot seguit oferim una taula mostrant els disset adverbis més propensos a integrar un verb adverbial, acompanyats de la corresponent traducció en català:

ELS SETZE ADVERBIS ANGLESOS MÉS PROPENSOS A FORMAR PART DE VERBS ADVERBIALS (la xifra entre parèntesis indica l'índex de freqüència)
about (35) — per aquí, per allà, arreu
across (23) — d'un costat a l'altre
along (28) — endavant progressivament
around (70) — per aquí, per allà, arreu
aside (19) — de banda
away (97) — fora, cap a un altre lloc
back (95) — endarrere
by (25) — passat un cert punt
down (185) — avall
in (195) — dins
off (205) — a distància, no tocant
on (117) — sobre, endavant, en contacte amb
out (408) — a fora
over (80) — per aquí, per allà; per sobre
round (23) — per aquí, per allà, arreu
through (31) — de punt a punt
up (496) — amunt
Nota: En el sentit de per aquí, per allà, arreu, els adverbis about, around i round són sovint sinònims. Per a més detalls, vegeu el Pas 12.

Observem que totes les definicions que donem aquí indiquen lloc o direcció. Més endavant veurem que alguns d'aquests adverbis anglesos tenen també sentits relacionats amb les idees d'acabament, de disminució i d'eliminació, entre altres.

Per a cada adverbi d'aquesta llista classificarem en quatre grups els verbs adverbials de què formen part:

1) Els que es tradueixen en català segons el sentit de l'adverbi

La traducció en català de molts verbs adverbials, sobretot verbs de desplaçament, ve determinada per l'adverbi, no pas pel verb. Per exemple, els verbs adverbials come in, go in i run in es tradueixen tots tres pel verb entrar: entrar (cap aquí), entrar (cap allà) i entrar corrent, respectivament. (Seguiu l'enllaç següent per uns dibuixos il·lustratius d'aquest fenomen.) Dels disset adverbis més propensos a formar part dels verbs adverbials, deu corresponen a verbs catalans:

CORRESPONDÈNCIA ENTRE ADVERBIS ANGLESOS I VERBS CATALANS
acrosstravessar
awayanar-se'n, apartar-se
backtornar
bypassar
downbaixar
inentrar
offanar-se'n, treure
oncontinuar
outsortir
uppujar

EXEMPLES DE TRADUCCIONS DETERMINADES PER L'ADVERBI
walk acrosstravessar (un lloc) caminant
run away anar-se'n (corrent), fugir
drive back tornar conduint
walk by passar caminant
bring down baixar (una cosa, cap aquí)
carry inentrar (una cosa, portant-la)
fly offanar-se'n volant
take off treure's
move on continuar endavant
go out sortir (cap allà)
run up pujar corrent

2) Els que es tradueixen en català segons el sentit del verb (dos grups)

Els verbs d'aquest grup són els més fàcils d'entendre: el verb anglès es tradueix en català pel verb a què correspon i l'adverbi hi afegeix el sentit de direcció o lloc. En són exemples fall down (caure [cap avall]) i look back (mirar enrere). Ara bé, com ja hem observat, alguns d'aquests adverbis tenen sentits que no són de direcció ni de lloc; per exemple, l'adverbi away pot expressar la idea de «desaparició o eliminació del tot», com és el cas de burn away (cremar del tot; cremar-se del tot). Per tant, considerem útil dividir els verbs d'aquest grup en dos subgrups, segons el sentit de l'adverbi.

EXEMPLE:

A) Verbs adverbials en què l'adverbi away expressa les idees de «desaparició o eliminació del tot»:

boil awayreduir-se del tot per ebullició
1) The temperature will begin to rise when the liquid has boiled away.
La temperatura començarà a pujar quan el líquid s'hagi reduït per ebullició.
etc.

B) Altres verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb:

call awaycridar, fer anar (algú) d'un lloc
1) The doctor was called away on an emergency.
El metge va ser cridat per a una urgència.
etc.

3) Els que no mantenen el sentit del verb

Aquest grup és, sens dubte, el més difícil; es pot dir que aprendre aquest tipus de verb adverbial és com arribar a conèixer locucions o frases fetes catalanes: de la mateixa manera que els qui estudien l'idioma llatí han d'aprendre que l'any de la picor vol dir en temps remotíssim i que fer campana vol dir faltar a l'escola, els qui estudien l'anglès han d'aprendre que come to pot significar tornar en si i que bring about vol dir causar.

Observem que generalment és més important reconèixer aquests verbs que no pas utilitzar-los, ja que la gran majoria tenen sinònims que són més a l'abast dels catalanoparlants. Per exemple, en traduir l'oració El nen va inventar una història, encara que l'oració The boy made up a story és més idiomàtic que The boy invented a story, no hi ha res dolent amb el segon. L'important és poder entendre el primer, perquè els angloparlants nadius són molt més propensos a fer servir-lo que l'altre.

També incloem en aquest tercer grup els verbs adverbials de règim preposicional, és a dir, les combinacions «verb adverbial + preposició». Exemples en són come up with (idear, pensar en), look forward to (preveure amb il·lusió) i come across as (donar l'aparença de).

Finalment, observem que alguns verbs adverbials poden habilitar-se com a noms o adjectius combinant els dos elements. Per exemple, el verb compost run away vol dir escapar-se de casa, el substantiu runaway vol dir persona o animal que s'ha escapat de casa i l'adjectiu runaway vol dir descontrolat. Seguiu aquest enllaç per trobar una llista dels verbs adverbials que esdevenen noms o adjectius.

Índex


Pas 10 — across

across — ADV. per aquí, per allà (travessant); correspon al verb travessar

Observem que el mot across es fa servir més com a preposició que no pas com a adverbi. De fet, quan s'empra adverbialment, normalment se sobreentén el lloc travessat.

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit de l'adverbi

come across — venir (travessant un lloc)
1) They began in New Zealand and then came across [the sea] to Melbourne.
Van començar a Nova Zelanda i després vingueren (travessant el mar) a Melbourne.

get across poder travessar (un lloc)
2) You'll never get across [the desert] unless you have a good horse.
Mai no podràs travessar-lo [el desert] si no tens un bon cavall.

go across anar (travessant un lloc)
3) I climbed out of bed and went across [the room] to the window.
Vaig sortir del llit i vaig anar (travessant l'habitació) a la finestra.

jump across travessar (un lloc) fent un bot
4) We walked along the stream until we came to a narrow part and then jumped across.
Vam caminar per la riera fins que arribàrem a una part estreta i després la travessàrem fent un bot.

walk across travessar (un lloc) caminant
6) Do not walk across [the street] until it is apparent that all lanes intend to stop.
No el travessis [el carrer] fins que sigui evident que totes les vies tinguin la intenció de parar.

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb

look across mirar (a l'altra banda)
1) I looked across, but saw only a tangle of wire and branches.
He mirat a l'altra banda però només he vist un embolic de filferro i branques.

send across enviar (algú o alguna cosa, a l'altra banda)
2) The Germans sent a boat across to reinforce their position.
Els alemanys van enviar a l'altra banda una barca per reforçar la seva posició.

Verbs adverbials que no mantenen el sentit del verb

come across1 [do what (someone) asks] fer el que es demana, sobretot pagant diners 2 [make an impression] fer impressió
1a) If he doesn't come across we'll tell his wife about Missy.
Si no fa el que li demanem parlarem de la Missy a la seva dona.
b) He came across a bit too strong.
Feia una impressió una mica massa forta.

come across as — [appear to be] donar l'aparença de
2) He didn't want to come across as a violent man.
No volia donar l'aparença d'un home violent.

get across — [communicate] comunicar (una cosa efectivament)
3) I felt it in the book and think that we got it across in the movie.
Ho experimentava al llibre i penso que ho vam comunicar bé en la pel·lícula.

put across — [communicate] comunicar (una cosa efectivament)
4) He knows the material but he has trouble putting it across.
Coneix el tema però té problemes per a comunicar-lo.

Índex


Pas 11 — along

alongendavant (continuant en una línia de moviment)

L'adverbi along normalment no es tradueix en català i el seu ús sovint és opcional en anglès. Quan s'usa amb els verbs come i go, com també amb els verbs transitius bring i take, suggereix la idea d'acompanyant.

NOTA: No hi ha verbs adverbials que es tradueixin en català segons el sentit de l'adverbi

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb

bring alongportar (acompanyant algú, alguna cosa) cap aquí
1) He brought along the instruction manual.
Ha portat el manual d'instruccions.

come alongvenir (acompanyant algú)
2) Do you think Laura might like to come along?
Penses que és possible que la Laura vulgui venir (acompanyant-nos a nosaltres)?

go alonganar (acompanyant algú)
3) The whole group decided to go swimming so Imma went along too.
Tota la colla ha decidit d'anar a nedar i així la Imma també hi ha anat (els ha acompanyat).

move along — INTR. continuar caminant, anar passant TR. fer circular (sobretot la policia a algú)
4a) The UFO moved along, stopped, moved back, and then carried on in its path.
L'ovni anava passant, va parar, reculà i després continuava la seva ruta.
b) After the accident the police tried to move people along.
Després de l'accident la policia intentava fer circular la gent.

play along — [música] acompanyar
5) We learned the songs playing along with the records.
Vam aprendre les cançons acompanyant-nos amb els discos.

send alongenviar
6) If you think this information is important, then send it along and I'll publish it.
Si penses que aquesta informació és important, doncs envia-me-la i la publicaré.

take alongportar (acompanyant algú, alguna cosa) cap allà
7) You'd better take along an umbrella.
Val més que portis un paraigua.

walk alongcaminar
8) I was walking along when it began to rain.
Caminava (per allà) quan va començar a ploure.

Verbs adverbials que no mantenen el sentit del verb

be along — [come, arrive] arribar (generalment en futur o condicional)
1) They'll be along later.
Arribaran més tard.

get along1 [be on good terms] entendre's, avenir-se 2 [do well] anar fent 3 [advance] avançar, progressar
2a) She is hard to get along with.
És difícil avenir-se amb ella.
b) We're not wealthy but we get along.
No som rics però anem fent.
c) How are you getting along with your physics experiments?
Com progressen els experiments de física?

go along with — [agree to] estar d'acord amb
3) I really doubt he'll go along with this plan.
Dubto molt que estigui d'acord amb aquest propòsit.

play along — [pretend to participate / to agree] dissimular la cooperació
4) I played along just to see how they tried to work the scam.
Dissimulava la cooperació només per veure com intentaven fer anar l'engany.

string along — [pretend to have a good relationship with] enganyar (algú) dissimulant la cooperació
5) He strung them along until he was sure his solo career would work.
Els enganyava (dissimulant la cooperació) fins que estava segur que la seva carrera com a solista funcionés.

Índex


Pas 12 — around, round i about

around, round, aboutper aquí, per allà, arreu

Quan signifiquen per aquí, per allà, arreu, els adverbis round i about són a vegades sinònims de l'adverbi around, encara que, en la majoria dels casos, la combinació «verb+around» és la més usual. Per a més detalls, seguiu aquest enllaç: Comparació de freqüència d'ús dels adverbis around, round i about.

Observem també que els adverbis around i about sovint afegeixen al sentit del verb la idea de sense cap objectiu en concret.

NOTA: No hi ha verbs adverbials que es tradueixin en català segons el sentit de l'adverbi

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb

bring around/roundportar cap aquí
1) Bring your friends around/round tomorrow and I'll show them the garage.
Porteu demà (per aquí) els teus amics i els ensenyaré el garatge.

come around/roundpassar (cap aquí)
2) Sometimes he comes around/round on Fridays.
A vegades passa (per aquí) el divendres.

drive around circular conduint (sense objectiu)
3) They plan to drive around all night and get married early the next morning.
Pensen circular (conduint) durant tota la nit i casar-se d'hora l'endemà al matí.

go around/round/about1 circular 2 passar (cap allà) 3 donar la volta, fer marrada
4a) There's a new flu bug going around/round/about.
Hi ha un nou virus de la grip circulant.
b) This afternoon I'm going around/round (no: about) to Patty's.
Aquesta tarda passaré per casa de la Patty.
c) She might have gone around/round (no: about) by the old road.
Podria ser que hagués fet marrada pel camí vell.

jump around/about fer salts
5) It looks to me as though the ball were jumping around/about.
A mi em sembla com si la pilota estigués fent salts.

lie around/aboutjeure, gandulejar
6) My dog's getting old, she just lies around/about all day.
La meva gossa s'està fent vella, tot el dia només jeu.

look around/round/aboutmirar al voltant
7) Look around/round/about and tell me what you see.
Mira al voltant i digues-me què veus.

move around/about — INTR. desplaçar-se per aquí i per allà TR. desplaçar (una cosa) per aquí i per allà
8a) The floor was moving around/about as if we were in an earthquake.
El terra es movia com si fóssim en un terratrèmol.
b) Marta has had me moving furniture around/about all afternoon.
La Marta m'ha fet desplaçar mobles durant tota la tarda.

order around/aboutdonar ordres (sobretot d'una manera prepotent)
9) No one likes to be ordered around/about.
A ningú no li agrada que li donin ordres (d'una manera prepotent).

run around/aboutcórrer amunt i avall
10) I've been running around/about all morning and haven't gotten a thing done.
He corregut amunt i avall tot el matí i no he aconseguit res.
runabout1 petita embarcació de motor 2 cotxe petit i utilitari
runaroundrespostes evasives

stand around/aboutpassar l'estona (dempeus, sense objectiu)
11) What are you standing around/about here for?
Què fas (passant l'estona) aquí?

take around/round1 portar cap allà 2 portar arreu
12a) We took them around/round to meet our relatives.
Els portàvem allà per conèixer els nostres parents.
b) We took them around/round to see the sights.
Els portàvem arreu per veure els llocs d'interès.

turn around/round/about — INTR. girar-se, fer mitja volta TR. fer girar (algú, alguna cosa)
13a) Turn around/round/about and let me see the back.
Gira't i deixa'm veure l'esquena.
b) Turn the pedestal around/round/about so we can see the inscription.
Fes girar el pedestal perquè puguem veure la inscripció.
turnabout1 acte de fer mitja volta 2 canvi d'opinió, sobretot del públic
turnaround1 lloc per a fer el canvi de sentit 2 canvi de direcció o d'opinió

walk around/about passejar (sense objectiu)
14) People were walking around/about with sheets over their heads.
La gent passejava amb llençols que els tapaven el cap.

Verbs adverbials que no mantenen el sentit del verb

bring about — [cause] causar
1) The influence of television brings about many significant changes.
La influència de la televisió causa molts canvis significatius.

bring around/round1 [revive] refer (algú després d'un desmai) 2 [convince] convèncer (algú)
2a) He brought her around/round with smelling salts.
La va refer amb sals aromàtiques.
b) The evidence brought me around/round to the idea that someone was embezzling.
Les proves em van convèncer en la idea que algú desfalcava.

come about — [happen] passar (esdevenir-se)
3) So it came about that the story was told in Wales.
Així va passar que es relatà la història a Gal·les.

come around/round — [agree] deixar-se convèncer
4) At first he'll be against it, but I'm sure he'll end up coming around/round.
Al principi hi estarà en contra, però estic segur que al final es deixarà convèncer.

fool around — [waste one's time] divertir-se (perdent el temps)
5) I fooled around all afternoon and didn't accomplish a thing.
M'he divertit tota la tarda (perdent el temps) i no he fet res d'útil.

get around/about1 [socialize] sortir (socialment), rondar 2 [circulate] córrer (una notícia), circular
6a) Since his divorce he's been getting around/about a lot more.
Des que es va divorciar surt (socialment) molt més.
b) We wouldn't want this news to get around/about.
No voldríem que aquesta notícia circulés.

get around totrobar temps per a
7) That's one of the books I haven't gotten around to reading yet.
Aquest és un dels llibres que encara no he trobat temps per a llegir.

go on about — [talk about] parlar sense parar sobre
8) She can go on about the wonders of Andalusia for hours.
Pot parlar sense parar sobre les meravelles d'Andalusia durant hores.

hang around/round/aboutpassar l'estona, quedant-se en un lloc sense cap propòsit en concret
9) Saturday afternoons I like to hang around/round/about with my friends.
Dissabte a la tarda m'agrada passar l'estona amb els meus amics.

kick around(col·loq.) 1 [abuse] abusar 2 [consider] considerar (una proposta, una idea, etc.)
10a) You won't have Nixon to kick around any more.
Ja no tindreu en Nixon per a abusar.
b) We kicked the idea around for awhile, but nothing came of it.
Vam considerar la idea durant una estona, però no en va resultar res.

push around/about — [intimidate, bully] intimidar, donar ordres (a algú) d'una manera amenaçadora
11) Don't let them push you around.
No deixis que t'intimidin.

stick around — [stay] esperar-se, no anar-se'n
12) Do you want to stick around here any longer?
Vols esperar-te aquí gaire més estona?

tear around/aboutcórrer (arreu) esveradament
13) The children have been tearing around/about all morning.
Els nens han estat corrent esveradament tot el matí.

turn aroundefectuar una millora fent un gir de 180 graus
14) The new president was able to turn the company around.
El nou president va poder efectuar una millora en l'empresa.

Índex


Pas 13 — aside

asidea part

NOTA: No hi ha verbs adverbials que es tradueixin en català segons el sentit de l'adverbi

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb

bring asideportar a part (algú, alguna cosa) cap aquí
1) I brought him aside and asked where he'd been.
L'he portat a part i li he demanat on havia estat.

cast asidedeixar de banda (alguna cosa, algú)
2) They'll use us when they need us and cast us aside when they don't.
Ens faran servir quan ens necessitin i ens deixaran de banda quan no.

move aside — INTR. apartar-se TR. apartar (una cosa)
3a) Move aside, folks, let the doctor through.
Aparteu-vos, senyors, deixeu passar el metge.
b) We moved the furniture aside and lay down on the soft carpet.
Vam apartar els mobles i ens estiràrem a la tova catifa.

set asidereservar, posar a part
4) How many cups of sand should we set aside for the planting of seeds?
Quantes tasses de sorra hauríem de reservar per a la sembra de llavors?
set-asidecosa reservada per a un ús especial

step aside1 apartar-se (fent un pas o passos al costat) 2 deixar un càrrec (perquè un altre el pugui assumir)
5a) The man at the front of the line stepped aside reluctantly.
L'home al cap de la cua es va apartar a contracor.
b) It would be better for the Socialists if Giulani stepped aside.
Seria millor per als socialistes si Giulani deixés el càrrec.

turn asidedesviar-se
6) When he saw that the men were following him, he turned aside and jumped into the river.
Quan va veure que els homes el seguien, es desvià i saltà al riu.

Verbs adverbials que no mantenen el sentit del verb

brush aside — [disregard] rebutjar (sense consideració)
1) The agency received complaints from occupants but brushed them aside.
L'agència va rebre queixes dels ocupants però les rebutjà (sense considerar-les).

put aside — [save] estalviar
2) She has put aside enough to travel to Japan for six weeks.
Ella ha estalviat prou per a viatjar al Japó durant sis setmanes.

set aside — [disregard] descartar, deixar de banda
3) If we set aside religious dogma, which makes more sense, theism or atheism?
Si deixem de banda el dogma religiós, quin té més sentit, el teisme o l'ateisme?

sweep aside — [disregard] 1 rebutjar (sense consideració) 2 [overcome] superar
4a) He mentioned the rumours of popular disaffection but she swept them aside.
Ell esmentà els rumors de desafecció popular però ella els va descartar.
b) He swept aside the opposition he faced on the track.
Va superar l'oposició a què s'enfrontava a la pista.

Índex


Pas 14 — away

away — ADV. fora, lluny, cap a un altre lloc; correspon als verbs anar-se'n, allunyar(-se) i sortir (sinònim de off; vegeu, més avall, Pas 19 — off)

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit de l'adverbi

bring away allunyar (algú, alguna cosa) cap aquí
1) He brought her away from the others.
La va allunyar dels altres (cap aquí).

come awaysortir (d'allà, cap aquí)
2) Baylis said he came away from Boston feeling non-plussed.
Baylis va dir que sortia de Boston trobant-se desconcertat.

drive awayanar-se'n conduint
3) He said good-bye and drove away, and she did not try to keep him.
Va dir adéu i se'n va anar (conduint), i ella no intentà de detenir-lo.

get awayescapar-se, anar-se'n
4) Since he is a busy man he could not get away in the daytime.
Com que és un home ocupat no podia escapar-se durant el dia.
getaway1 escapada 2 lloc adient per a escapar-se

go awayanar-se'n (allunyar-se [cap allà])
5) Finally the men gave up and went away.
Finalment els homes ho van deixar córrer i se n'anaren.

jump awayallunyar-se fent un bot
6) He gave a start and jumped away from her.
Es va sobresaltar i s'allunyà d'ella fent un bot.

run awayfugir (allunyar-se corrent, anar-se'n corrent)
7) A fourteen-year-old boy ran away after breaking a window.
Un noi de 14 anys s'allunyava corrent després de trencar un vidre.

walk awayallunyar-se caminant, anar-se'n caminant
8) Then, late one night, he saw a man come out and walk away quickly.
Després, una nit, tard, va veure sortir un home i anar-se'n ràpidament.

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb

A) Verbs adverbials en què l'adverbi away expressa les idees de «desaparició o eliminació del tot»:

boil awayreduir-se del tot per ebullició
1) The temperature will begin to rise when the liquid has boiled away.
La temperatura començarà a pujar quan el líquid s'hagi reduït per ebullició.

burn awaycremar del tot
2) The soil was exposed when the ground cover had been burned away.
El sòl quedava exposat quan les plantes (que el protegien) s'havien cremat del tot.

clear awayrecollir (el que no es vol); endreçar (traient el que no es vol)
3) After opening their presents the children cleared away the wrappings.
Després d'obrir els regals els nens recollien el paper d'embolicar.

cut awaytallar, llençant la part no volguda
4) When surgeons clean a wound, they cut away the dead tissue.
Quan els cirurgians netegen una ferida tallen (i descarten) el teixit mort.

die awayafeblir-se, afluixar-se (fins a desaparèixer)
4) The wind slowly died away, and it began to snow.
El vent afluixava a poc a poc i començà a nevar.

eat awaydestrossar gradualment
5) Herodotus noted that salt was eating away the Egyptian pyramids.
Heròdot va observar que la sal destrossava gradualment les piràmides d'Egipte.

fade awaydescolorir-se o desaparèixer a poc a poc
6) The colors will fade away if you wash your shirts in hot water.
Els colors es descoloriran si rentes les teves camises amb aigua calenta.

throw awayllençar, desfer-se de
7) You'd better throw away those sleeping pills.
Val més que llencis aquelles pastilles per a dormir.
throwawaydit d'una cosa dissenyada per a llençar

wash away1 treure (amb l'acció de l'aigua) 2 endur-se per l'acció de l'aigua
8a) How do you wash away the streaks on windows?
Com treus les ratlles brutes de les finestres?
b) The heavy rains have washed away at least three bridges.
Les intenses pluges s'han endut com a mínim tres ponts.

wither awaymarcir-se del tot
9) The plants have withered away because no one watered them.
Les plantes s'han marcit del tot perquè ningú no les regava.

B) Altres verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb:

call awaycridar, fer anar (algú) d'un lloc
1) The doctor was called away on an emergency.
El metge va ser cridat per a una urgència.

drive awayfer marxar, impel·lir
2) The thick smoke drove them away.
El fum espès els va fer fugir.

fall awaycaure, esfondrar-se
3) The ground falls away sharply left of the green.
La terra cau bruscament a l'esquerra del green. (Termcat: green — (Golf) Terreny cobert de gespa arranada on hi ha el forat, especialment preparat per als putts.)

look awaygirar els ulls
4) As she sat down, she took one quick glance at him and looked away.
Mentre ella s'asseia li donà (a ell) una llambregada i girà els ulls.

put awaydesar
5) Inspector Badger yawned and put away his notebook.
L'inspector Badger va fer un badall i desà la llibreta.

send away fer marxar (algú)
6) Why did you send her away?
Per què l'has fet marxar?

stay awayno anar-hi, no acostar-s'hi, mantenir-se lluny
7) They stayed away from work to attend the meeting.
No anaven a la feina per (poder) assistir a la reunió.

take awayemportar-se'n
8) The thieves took away all the jewels.
Els lladres s'han emportat totes les joies.
takeaway1 concessió feta per un sindicat, sacrificant un benefici 2 dit d'un menjar que es consumeix fora d'establiment on es compra

Verbs adverbials que no mantenen el sentit del verb

break away — [separate] separar-se (d'un grup), sovint sobtadament
1) He broke away from Assyria and encouraged a revival of Old Kingdom culture.
Va separar-se d'Assíria i fomentà un renaixement de la cultura del Regne Antic.
breakaway1 dit d'una cosa dissenyada per a trencar-se fàcilment 2 dit d'un grup o d'una persona que se separen sobtadament d'un grup

do away with — [eliminate] eliminar, suprimir
2) If we took this argument literally, we would have to do away with all punishment.
Si seguíssim literalment aquest argument, hauríem d'eliminar tots els càstigs.

get away with — [avoid punishment for] sortir-se'n (després d'haver comès un delicte o una imprudència)
3) If you cheat on your taxes you won't get away with it for long.
Si fas trampes amb els impostos no te'n sortiràs durant gaire temps.

give away1 [reveal] revelar 2 [betray] trair
4a) Don't give away the ending!
No revelis el desenllaç!
b) His accent gave him away.
El seu accent el va trair.
giveaway1 cosa que es dóna 2 cosa que exposa el que hom vol amagar

move away — [leave] anar-se'n (d'una casa, d'un pis, etc.), anar a viure en un altre lloc
5) They moved away a month ago and left no forwarding address.
Fa un mes se'n van anar de casa i no deixaren cap adreça de reenviament.

pass away — [die] morir-se (eufemisme)
6) My mother passed away soon after I was born.
La meva mare es va morir poc després que vaig nèixer.

run away — [escape from home] escapar-se (de casa)
7) One day my dog ran away from home.
Un dia el meu gos es va escapar de casa.
runaway1 persona o animal que s'ha escapat de casa 2 adj. descontrolat

shy away from — [avoid] evitar amb recel
8) After his experience with this newspaper he has shied away from all media.
Després de la seva experiència amb aquest diari ha evitat (amb recel) tots els mèdia.

tear away — [convince someone to leave] fer marxar (algú), fer que algú se'n separi
9) If Barça is playing on TV you'll never tear him away.
Si juga el Barça per la televisió mai no (faràs que en marxi / le'n separaràs).

turn away — [deny entrance] negar l'entrada a (algú)
10) If they were turned away it's because they'd been drinking.
Si els van negar l'entrada era perquè bevien.

Índex


Pas 15 — back

back(cap) enrere; correspon al verb tornar

Observem que el mot back és també un verb que es combina amb altres adverbis; en són exemples back off (recular, fer-se enrere) i back up (donar suport a).

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit de l'adverbi

be backtornar; ser present (després d'haver tornat)
1) I don't know when he'll be back.
No sé quan tornarà.

bring back tornar (algú, alguna cosa) cap aquí
2) The man who had taken the wrong coat brought it back.
L'home que havia agafat l'abric equivocat el va tornar.

call backtornar a trucar (a algú)
3) Do you want me to have him call you back?
Vols que li faci tornar-te a trucar?

come back tornar (cap aquí)
4) When her sister came back she helped her to dress.
Quan tornà la seva germana va ajudar-la a vestir-se.
comeback1 restabliment de la popularitat 2 resposta aguda

drive back tornar conduint
5) We all drove back to my place after the races.
Tots vam tornar a casa meva (conduint) després de les curses.

get back — INTR. (poder) tornar; TR. recuperar (una cosa), tornar a tenir-ne possessió
6a) We need help just to get back to where we were.
Ens falta ajut simplement per (poder) tornar on érem.
b) I have gotten back what I had lost.
He recuperat el que havia perdut.

go back tornar (cap allà)
7) Even before I became a mother, I suspected I wouldn't go back to work.
Fins i tot abans que jo fos mare sospitava que no tornaria a la feina.

jump backtornar fent un bot
8) Two of the men jumped back into the car.
Dos dels homes van tornar a pujar al cotxe (fent un bot).

move back — [return] tornar a viure (algú) on abans vivia
9) I'd rather move back to my old apartment.
M'estimaria més tornar a viure al meu pis antic.

pay backtornar diners (a algú)
10) Did he say when he'd pay you back?
Va dir quan et reemborsaria?
paybackbenefici guanyat com a retorn d'una inversió o d'una acció

put back tornar (alguna cosa) al lloc on era
11) I am going to put it back where I found it.
Ho tornaré on ho he trobat.

run back tornar corrent
12) I'll run back the way I came.
Tornaré (corrent) pel mateix camí per on he vingut.

send back tornar (una cosa) al lloc d'origen (enviant-la)
13) You needn't send it back to me.
No cal que me'l tornis (enviant-lo).

take back tornar (algú, alguna cosa) cap allà
14) They commanded him to take the money back where he'd gotten it.
Li van ordenar que tornés els diners on els havia obtinguts.

turn back — INTR. tornar enrere; TR. fer tornar enrere
15a) The roads are flooded, you'll have to turn back.
Els camins estan inundats; haureu de tornar enrere.
b) The police turned them back with clubs and teargas.
La policia els va fer tornar enrere amb porres i gas lacrimogen.

walk back tornar caminant
16) He blew out the match and walked back into the room.
Apagà el llumí (bufant) i tornà (caminant) a la sala.

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb

fall back caure enrere, recular
1) Rook tried to rise on his forelegs but fell back, pinning his rider's leg.
En Rook intentava aixecar-se amb les potes davanteres però caigué enrere, immobilitzant la cama del seu genet.
fallbackrecurs de seguretat

jump back saltar enrere, fer un salt enrere, recular saltant
2) The miner jumped back when rocks began falling from the roof of the mine.
El miner saltà enrere quan començaven a caure pedres del sostre de la mina.

look back mirar enrere
3) At the gate he looked back and waved his hand.
A la reixa va mirar enrere i féu una salutació amb la mà.

stay back quedar-se enrere
4) The top hand must stay back as you initiate your swing.
La mà més alta ha de quedar-se enrere mentre comences el "swing". (Termcat: swing — Moviment en forma d'arc que traça el bat quan el batedor colpeja la pilota.)

take backretractar-se
5) He took back what he'd said about her.
Va retractar-se del que havia dit d'ella.

Verbs adverbials que no mantenen el sentit del verb

cut back on — [reduce] reduir (despeses, consum, etc.)
1) We're going to have to cut back on driving.
Haurem de reduir l'ús del cotxe.

fall back onrecórrer a
2) I couldn't speak Czech so I had to fall back on German.
No podia parlar txec; per tant, vaig haver de recórrer a l'alemany.

get back at — [get revenge on] venjar-se de
3) Don't worry, we'll think of some way to get back at them.
No pateixis, pensarem d'alguna manera de venjar-nos-en.

go back on1 trencar (una promesa) 2 desdir-se de
4a) She has never gone back on her word.
Ella no ha trencat mai la seva paraula.
b) He later went back on his statement and admitted he'd spent the money.
Després es va desdir de la seva declaració i admeté que havia gastat els diners.

hold back — INTR. [decide against] guardar-se, no decidir-se TR. 1 [not reveal] amagar (informació, mostres de sentiment, etc.) 2 [stop] impedir el progrés de
5a) They held back from joining the new movement.
Es van guardar d'apuntar-se al nou moviment.
b) The president has been accused of holding back important information.
Han acusat el president d'amagar informació important.
c) The construction workers held back traffic until the ambulances had passed.
Els paletes van impedir el trànsit fins que les ambulàncies haguessin passat.

look back on — [remember] recordar
6) As I look back on our time together, I realize how much I miss you.
Mentre recordo el nostre temps junts, m'adono de com et trobo a faltar.

pay back — [take revenge on] venjar-se (d'algú)
7) If you cheat on her she'll be sure to pay you back.
Si l'enganyes segurament es venjarà de tu.

put back1 [postpone] retardar 2 [reset] endarrerir (el rellotge)
8a) They've put back the meeting until next week.
Han ajornat la reunió fins a la setmana vinent.
b) Don't forget to put back your clocks tonight.
No t'oblidis d'endarrerir els rellotges aquesta nit.

Índex


Pas 16 — by

by — ADV. passant un cert punt; correspon al verb passar

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit de l'adverbi

come bypassar (cap aquí)
1) He used to come by our house.
Abans passava per casa nostra.

drive bypassar (un lloc) conduint
2) The women's vehicles drove by.
Els vehicles de les dones passaven.
drive-bydit d'una acte que es fa des d'un vehicle en moviment; drive-by shooting (tir fet des d'un cotxe)

go bypassar (cap allà)
3) There were silent old men sitting by the roadside, watching the world go by.
Hi havia homes vells i silenciosos asseguts al costat del camí mirant com passava el món.

let bydeixar passar (algú)
4) They won't let you by unless you show them some kind of authorization.
No us deixaran passar llevat que els ensenyeu alguna mena d'autorització.

run bypassar corrent
5) If you have the insurance check I'll have Marta run by and pick it up.
Si tens el xec de l'assegurança faré que la Marta hi passi (corrent) per recollir-lo.

walk bypassar caminant
6) He felt the subtle recoiling of the women when he walked by.
Sentia el recel subtil de les dones quan passava (caminant).

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb

bring by portar (cap aquí)
1) Bring your friends by this evening and we'll send out for pizza.
Porta (cap aquí) aquest vespre els teus amics i encarregarem una pizza.

stand by1 quedar-se mirant 2 esperar, a punt i amatent
2a) Half a dozen people were standing by, watching the ambulance men.
Una mitja dotzena de persones es quedaven mirant els homes de l'ambulància.
b) Two ships were standing by to remove the stranded passengers.
Dos vaixells esperaven amatents per rescatar els passatgers embarrancats.
standby 1 persona de qui es pot fiar en una urgència 2 cosa popular, de què hom es pot fiar 3 persona en una llista d'espera per a pujar en un avió

take byportar (cap allà)
3) I'll take her by to see the rector this afternoon.
Aquesta tarda la portaré (allà) per veure el rector.

Verbs adverbials que no mantenen el sentit del verb

drop by — [visit] passar (a un lloc) per fer una visita informal; deixar-se caure
1) Would you like to drop by this afternoon?
Us ve de gust passar (per fer-nos una visita) aquesta tarda?

get by — [do well] anar fent
2) We could never get by on one person's earnings.
Mai no podríem anar fent amb el que guanya una persona.

put by — [save] estalviar
3) How much do you have put by for emergencies?
Quant has estalviat per a urgències?

sit by — [watch and do nothing] observar sense fer res
4) Will we just sit by as Darfur suffers?
Observarem sense fer res mentre pateix Darfur?

squeak by — [barely succeed] sortir-se'n pels pèls
5) The senator just squeaked by with a bare majority of votes.
El senador se'n va sortir pels pèls amb una majoria escassa de vots.

squeeze by — [barely pass] passar a frec
6) Don't move your chair, we can squeeze by.
No mogueu les vostres cadires, podem passar (a frec).

Índex


Pas 17 — down

down(cap) avall; correspon al verb baixar

Observem que, encara que down se sol usar com a adverbi, és a vegades una preposició amb el sentit de «en una direcció descendent». En aquests casos, el gir «down + nom» es tradueix sovint en català per «nom + avall». Exemples:

The boat sailed down the river.
La barca navegava riu avall.
And he started off running down the street.
I va arrencar a córrer carrer avall.

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit de l'adverbi

bring down baixar (algú, alguna cosa) cap aquí
1) All the sheep on the hillside had been brought down into the hollow.
Havien baixat tots els bens del tossal cap a la fondalada.
bringdowndecepció

come downbaixar (cap aquí)
2) I only came down because I heard your voices.
Únicament he baixat perquè he sentit les (vostres) veus.
comedown1 baixa 2 decepció

drive downbaixar conduint
3) I told the man to drive down to the Brooklyn ferry.
Vaig dir a l'home que baixés (conduint) al ferri de Brooklyn.

get down — INTR. (poder) baixar; TR. baixar (una cosa)
4a) Climbing onto the roof was easy, but he saw it would be hard to get down.
Pujar a la teulada era fàcil, però veié que seria difícil baixar-ne.
b) He got down a dusty old Chinese vase from the shelf.
Va baixar del prestatge un gerro xinès, vell i polsós.

go downbaixar (cap allà)
5) Don't go down there.
No hi baixis.

lay downposar a terra, baixar, ajeure
6) The soldiers laid down their weapons.
Els soldats van baixar les seves armes.

run downbaixar corrent
7) I ran down and turned the gas off at the main.
Vaig baixar corrent i vaig tancar el gas a la conducció.

take downbaixar (algú, alguna cosa)
8) He got up, stretched his legs, and took down a parcel from the rack.
Es va aixecar, estirà les cames i baixà un paquet del prestatge.

walk downbaixar caminant
9) We can walk down together and then you'll be sure of not missing your way.
Podem baixar junts (caminant) i així t'asseguraràs de no perdre el camí.

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb

A) Verbs adverbials en què l'adverbi down expressa les idees de «disminució, reducció o destrucció»:

break down — INTR. 1 deixar de funcionar, avariar-se 2 debilitar-se TR. 1 abatre 2 debilitar
1a) The car broke down before we'd even left town.
El cotxe es va avariar abans que ni haguéssim marxat del poble.
b) Resistance to authority has gradually broken down.
La resistència a l'autoritat s'ha debilitat.
c) The firemen broke down the door.
Els bombers van abatre la porta.
d) Alcohol sometimes breaks down inhibitions.
L'alcohol a vegades debilita les inhibicions.
breakdown1 interrupció, fracàs 2 avaria 3 col·lapse de la salut 4 anàlisi de dades 5 descomposició

burn down — INTR. cremar-se del tot, sobretot un edifici TR. calar foc a, sobretot a un edifici
2a) His house burned down last night.
Anit es va cremar del tot la seva casa.
b) He said we should burn down the stores that sell pornography.
Va dir que hauríem de calar foc a les botigues que venen pornografia.

calm down — INTR. calmar-se, tranquil·litzar-se TR. calmar, tranquil·litzar
3a) Calm down! There's nothing to get excited about!
Tranquil·litza't! No hi ha cap motiu per a atabalar-te!
b) She managed to calm down the frightened horse.
Ella va aconseguir tranquil·litzar el cavall espantat.

cool downrefrescar-se, refredar-se
4) Luckily, water gets lighter as it cools down.
Afortunadament, l'aigua es fa més lleugera a mesura que es refreda.

cut downtallar i abatre (arbres)
5) Who cut down the cherry tree?
Qui va tallar el cirerer?

die downminvar gradualment
6) Let's wait until the excitement has died down.
Esperem fins que hagi minvat una mica l'esvalot.

narrow downreduir (nombre, abast)
7) New information has allowed searchers to narrow down the search area.
Nova informació ha permès que els buscadors puguin reduir l'àrea de la cerca.

run downparar-se un rellotge; perdre energia (una pila, bateria, etc.)
8) I was late because I didn't notice my watch had run down.
He arribat tard perquè no m'havia adonat que el meu rellotge s'havia parat.

settle downcalmar-se
9) It's hard sometimes to get the children to settle down.
A vegades és difícil de fer que els nens es calmin.

slow downalentir el pas
10) Slow down or you'll get a ticket.
Alenteix el pas o rebràs una multa.

tear down1 enderrocar 2 arrencar (cap avall)
11a) The old factory was torn down and the land was sold to developers.
La vella fàbrica fou enderrocada i el terreny fou venut als agents urbanitzadors.
b) During the night all their posters were torn down.
Durant la nit van ser arrencats tots els seus cartells.

turn downabaixar (temperatura, volum, etc.)
12) This program automatically turns down the heat at night.
De nit, aquest programa abaixa automàticament la calefacció.

water downaigualir
13) I wish they wouldn't water down the beer.
Tant de bo que no aigualissin la cervesa.

wear down — INTR. erosionar-se, desgastar-se TR. erosionar, desgastar
14a) Over the ages the cliffs have worn down.
Durant segles els penya-segats s'han erosionat.
b) Gnawing bones wears down a dog's teeth.
Rosegar ossos desgasta les dents d'un gos.

B) Altres verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb:

fall down caure
1) In the next room a child began to cry; probably it had fallen down.
A la sala del costat un nen començava a plorar; probablement havia caigut.
downfalldaltabaix (esdeveniment calamitós), esfondrament

lie downestirar-se
2) If you don't feel well, why don't you go lie down?
Si no et trobes bé, per què no vas a estirar-te?

look down1 mirar avall 2 abaixar els ulls
3a) As they were climbing the ladder she told him, "Don't look down!"
Mentre pujaven l'escala li digué: —No miris avall!
b) She looked down and shook her head sadly.
Va abaixar els ulls i mogué la testa contristada.

put downposar, deixar (una cosa en posició més avall)
4) Or maybe, I thought, putting down my glass, it was the drink.
O potser, pensava jo, deixant el meu got, era la beguda.

settle downestablir-se, instal·lar-se
5) They got married and settled down near Tarragona.
Es van casar i s'instal·laren a prop de Tarragona.

sit downasseure's
6) He hasn't sat down for three hours.
Fa tres hores que no s'ha assegut.

Verbs adverbials que no mantenen el sentit del verb

back down — [retract, renege] desdir-se'n, abandonar (una reclamació)
1) She told her boss he was wrong and lost her job when she wouldn't back down.
Va dir al cap que s'equivocà i perdé la feina quan es negà a desdir-se'n.

boil/come down toreduir-se a, resultar (al capdavall)
2) In the end it all boils/comes down to a question of money.
Al cap i a la fi tot es redueix a una qüestió de diners.

cool down — [become calm] calmar-se
3) You'd better wait until he's cooled down a bit.
Val més que esperis fins que s'hagi calmat una mica.

come down with — [catch] posar-se malalt de, caure malalt de
4) Sandra is always getting sick; what's she come down with now?
La Sandra sempre es posa malalta; ara què té?

cut down on — [reduce] reduir el consum de
5) It's best to cut down on fatty foods.
És millor reduir el consum de menjars greixosos.

get down on — [criticize] criticar (algú)
6) She always used to get down on me for my clothes.
Sempre em criticava per la meva roba.

get down to — [begin] entrar a fons en (una qüestió), començar a treballar de valent
7) Now that we have the new sales figures we can really get down to work.
Ara que tenim les noves dades de vendes podem començar a treballar de valent.

let down — [disappoint] decebre (fallar en les expectatives)
8) I'll never let you down.
Mai no et decebré.
letdowndecepció

look down on — [despise] menysprear
9) I used to look down on speculators.
Abans menyspreava els especuladors.

put down1 [kill] sacrificar (un animal) 2 [insult] denigrar (algú), clavar un moc (a algú)
10a) She had to put down her old cat.
Va haver de sacrificar el seu vell gat.
b) They have to put down others to make themselves feel better.
Han de denigrar els altres per fer-se sentir millor.
putdownmoc, repulsa

run down — [hit] atropellar
11) He lost control of the car and ran down two pedestrians.
Va perdre el control del cotxe i atropellà dos vianants.
rundownresum

step down — [quit] dimitir
12) The political crisis forced the president to step down.
La crisi política forçà el president a dimitir.

talk down toparlar amb condescendència amb
13) No one likes to be talked down to.
A ningú no agrada que li parlin amb condescendència.

turn down — [reject] rebutjar, dir no (a algú)
14) Both sisters turned him down.
Totes dues germanes li van dir que no.
downturnbaixa, caiguda, revés

Índex


Pas 18 — in

in — ADV. (cap a) dins; correspon al verb entrar

El mot in també s'usa com a preposició, que es tradueix en català per en, a, dintre i altres preposicions.

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit de l'adverbi

bring in entrar (alguna cosa) o fer entrar (algú) cap aquí
1) The boy brought in the paper. The nurse brought in the next patient.
El noi ha entrat el diari. La infermera ha fet entrar el següent pacient.

break inentrar amb força
2) Thieves broke in to steal a Picasso painting last night.
Ahir a la nit, lladres hi entraren (amb força) per robar un quadre de Picasso.
break-in1 entrada en un edifici efectuada forçant una porta, una finestra, etc. 2 període de prova en què s'avalua un nou empleat

carry inentrar (una cosa, portant-la)
3) Can you help me carry in the suitcases?
Em pots ajudar a entrar les maletes?

come inentrar (cap aquí)
4) Ask them to come in.
Demana'ls que entrin.
incomeingressos

drive inentrar conduint
5) If you walk back the way you drove in, you'll see a dirt path going off to the left.
Si tornes (caminant) pel camí pel qual has entrat (conduint), veuràs un sender de terra sortint cap a l'esquerra.
drive-inautocinema

get in — INTR. 1 (poder) entrar 2 arribar 3 pujar (en un cotxe) TR. fer entrar
6) If Father had been there perhaps he could have got in.
Si el pare hi hagués estat potser podria haver-hi entrat.
b) They told me they'd gotten in about twelve.
Em van dir que havien arribat cap a les dotze.
c) Get in, I'll drive you home.
Puja, t'acompanyaré a casa.
d) I can't get it in (p.e., una bicicleta al maleter d'un cotxe).
No puc fer-la entrar.

go inentrar (cap allà)
7) I wouldn't go in there if I were you.
No hi entraria si fos de tu.

let indeixar entrar
8) If you don't have ID they won't let you in.
Si no tens la teva documentació no t'hi deixaran entrar.
inlet1 cala 2 (mecànica) entrada

log in — INTR. iniciar una sessió informàtica TR. entrar dades (per a iniciar una sessió informàtica)
9a) You need a username and password to log in.
Et cal un nom d'usuari i una contrasenya per a iniciar la sessió.
b) After logging in, choose a topic from the list.
Després d'entrar-hi les dades, tria un tema de la llista.
login — (informàtica) inici de sessió

run inentrar corrent
10) I'll run in and tell them we're leaving now.
Hi entraré (corrent) i els diré que ara marxem.
run-inbaralla, confrontació

sneak inentrar furtivament a
11) She wasn't invited, but she snuck in.
No va ser convidada, però hi va entrar furtivament.

take inentrar (o fer entrar) (algú, alguna cosa) (cap allà)
12) She took him in and fed him jam and bread.
L'ha fet entrar i li ha donat melmelada i pa.

walk inentrar caminant
13) She walked in one day and said she'd found a job.
Un dia ella va entrar (caminant) i digué que havia trobat feina.

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb

be inser present (aquí, allà, a casa, a la feina, etc.)
1) They won't be in till later.
No seran aquí fins més tard.

fill inomplir (un formulari)
2) I haven't filled in the form yet.
Encara no he omplert el formulari.

fit in (persona) adaptar-se
3) Immigrants often have trouble fitting in at first.
Al principi, els immigrants sovint tenen problemes per a adaptar-se.

hold insuprimir i controlar (alguna cosa, sobretot una emoció), estar-se (de fer una cosa)
4) I felt like screaming but I held it in.
Tenia ganes de xisclar però me n'he estat.

look inmirar (cap a dins)
5) I lifted off the lid and looked in.
Vaig treure la tapa i mirava a dins.

move ininstal·lar-se (en un habitatge)
6) The landlord promised to paint the apartment before we moved in.
El propietari va prometre pintar el pis abans que ens hi instal·léssim.

put in1 posar-hi 2 instal·lar
7a) I first rubbed the pan with a clove of garlic and put in the butter to heat.
Primer fregava la paella amb un gra d'all i hi posava la mantega per a escalfar-se.
b) The farmers wanted to put in an irrigation system.
Els pagesos volien instal·lar un sistema de regadiu.
input1 (mecànica, electrònica) entrada 2 informació contribuïda

send in1 enviar (alguna cosa) 2 fer passar (algú)
8a) If you send us in a bill and it's legitimate, we pay it.
Si ens envies una factura i és legítima, la paguem.
b) Send him in.
Fes-lo passar.

stay inquedar-se (a casa)
9) I can't stay in, and I can't go out.
No puc quedar-me (a casa) i no en puc sortir.

Verbs adverbials que no mantenen el sentit del verb

ask in — [invite someone to enter] convidar (algú) a casa
1) I'd ask you in but the house is a mess.
Us convidaria a entrar però la casa està molt desordenada.

blend in with — [not be noticed, harmonize] passar desapercebut en, harmonitzar amb
2) He's not the kind of guy to blend in with a crowd.
No és el tipus d'individu per a passar desapercebut en una munió.

bring in1 [introduce] introduir 2 [produce] rendir (produir un benefici) 3 [hire] contractar
3a) The invaders brought in a new philosophy and social ideology.
Els invasors van introduir una filosofia i una ideologia social noves.
b) These taxes bring in more than 10 billion euros a year.
Aquests impostos produeixen cada any un benefici de més de deu mil milions d'euros.
c) Burger King's owners have brought in a new CEO.
Els propietaris de Burger King han contractat un nou executiu en cap.

close in onacostar-se a, sobretot per tal d'aconseguir un fi
4) Researchers are closing in on the new melanoma gene.
Investigadors s'estan acostant al nou gen de melanoma.

come in1 [be] arribar (cursa, elecció, etc.) 2 [be] quedar (partida, lliga, etc.)
5a) John Edwards came in third with 5990 votes.
John Edwards va arribar tercer amb 5.990 vots.
b) Josep came in second.
En Josep ha quedat segon.

come in for — [receive] ser objecte de (crítiques, comentaris negatius)
6) The selection process has come in for a lot of criticism.
El procés de selecció ha estat objecte de moltes crítiques.

drop in — [visit] visitar informalment sense previ avís
7) Shall we drop in on your folks?
Visitem (informalment, sense previ avís) els teus pares?

fall in with1 [associate with] associar-se amb 2 [agree with] estar d'acord amb (un projecte, una opinió, etc.)
8a) He was a good boy but fell in with a bad crowd.
Era bon noi però es va associar amb mala gent.
b) He was hurt by her refusal to fall in with his plans.
Estava dolgut perquè ella es negava a estar d'acord amb els seus propòsits.

fill in for — [replace, substitute for] suplir (algú)
9) We'll have to find someone to fill in for Laura.
Haurem de buscar algú per a suplir la Laura.

give in — [yield] rendir-se
10) He's too stubborn to give in.
És massa tossut per a rendir-se.

go in for1 [favor] estar d'acord amb (una activitat) 2 [be interested in] interessar-se per
11a) Our school doesn't go in for boxing.
La nostra escola no està d'acord amb boxejar.
b) I've never gone in for old movies.
No m'he interessat mai en pel·lícules antigues.

hand inlliurar (sobretot deures)
12) We don't have to hand in the assignment until next week.
No hem de lliurar el treball fins a la setmana vinent.

pitch in — [work] treballar (reunint-se amb altra gent)
13) If we all pitch in we'll have it finished in an hour.
Si treballem junts ho tindrem acabat en una hora.

pour in — [enter] entrar a munts
14) Two hundred people poured in to hear the candidate talk.
Dues-centes persones entraren a munts per sentir parlar el candidat.

put in — [work] dedicar (temps, esforç) a
15) You'll have to put in ten hours a day.
Hauràs de dedicar-hi deu hores al dia.

put in for — [ask for] demanar
16) He couldn't get along with his supervisor so he put in for a transfer.
No podia avenir-se amb el seu supervisor i així demanà un trasllat.

sink in — [seem real] semblar real, fer-se la idea
17) They're going to have a baby but I don't think it has really sunk in yet.
Tindran un fill però no crec que encara s'hagin fet la idea.

sit in on — [attend] assistir a, participar en
18) Representatives from UNESCO were invited to sit in on the talks.
Representants de la UNESCO van ser convidats a participar en les converses.

take in1 [lodge] allotjar (algú a casa) 2 [deceive] enganyar (algú) 3 [give a home to] acollir (un animal)
19a) Many famílies took in boarders during the summer.
Moltes famílies allotjaven hostes durant l'estiu.
b) The king was completely taken in by the false document.
El rei va ser completament enganyat pel document fals.
c) She took in an abandoned kitten.
Va acollir un gatet abandonat.

tie in with — [connect to] lligar amb, sobretot idees o conceptes
20) In Holland, the idea of social housing was tied in with immigration.
A Holanda, la idea d'habitatge social anava lligada amb la immigració.

turn in1 lliurar (un treball) 2 lliurar (algú) a la policia
21a) When do we have to turn in our essays?
Quan hem de lliurar les redaccions?
b) The neighbors turned him in.
Els veïns el van lliurar a la policia.

walk in onentrar inesperadament
22) Our seven-year-old son walked in on us while we were making love.
El nostre fill de set anys va entrar inesperadament mentre fèiem l'amor.

Índex


Pas 19 — off

off — ADV. fora de lloc, no tocant; correspon als verbs anar-se'n i allunyar(-se); separar-se i treure('s)

L'adverbi off correspon a dos conjunts de verbs catalans amb sentits diferents:

— anar-se'n i allunyar(-se), sinònim de l'adverbi away (vegeu, més amunt, Pas 14 — away). Exemple:
He got angry and walked off.
S'ha empipat i se n'ha anat (caminant).

desenganxar(-se), treure('s) i verbs amb sentits afins. Exemples:
The tape has come off.
La cinta adhesiva s'ha desenganxat.
Take off your shoes.
Treu-te les sabates.

Per tant, dividirem en dues seccions l'apartat dels verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit de l'adverbi.

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit de l'adverbi

A) anar-se'n i allunyar-se

drive offanar-se'n conduint
1) Thorndyke and I entered the taxi and we drove off.
En Thorndyke i jo vam pujar al taxi i ens n'anàrem (conduint).

go offanar-se'n (allunyar-se [cap allà])
2) The two men went off together to town and got drunk.
Els dos homes se'n van anar junts al poble i s'emborratxaren.

hurry offanar-se'n amb pressa
3) He was only here a moment, then he hurried off.
Només ha estat aquí un instant i després se n'ha anat amb pressa.

ride offanar-se'n (a cavall, amb bicicleta, etc.)
4) He got on his bike and rode off.
Pujà a la bicicleta i se'n va anar.

run offfugir (allunyar-se corrent, anar-se'n corrent)
5) Her daughter ran off for two days with a man she met online.
La seva filla fugí durant dos dies amb un home que va conèixer en línia.
runoff1 sobreeixida 2 elecció addicional per a resoldre un empat

rush offanar-se'n amb pressa
6) They had to rush off to a meeting.
Van haver d'anar-se'n amb pressa a una reunió.

set offanar-se'n, partir (començar un viatge)
7) Monday we set off at dawn.
Dilluns vam partir a trenc d'alba.

walk offallunyar-se caminant, anar-se'n caminant
8) There was a tense moment before Mary also walked off.
Hi va haver un moment de tensió abans que la Mary també se n'anés (caminant).

B) desenganxar(-se), treure('s) i altres verbs afins

come offdesenganxar-se i verbs afins
1) When I pulled the doorknob it came off.
Quan he estirat el pom de la porta s'ha desenganxat.

cut offtallar (separant una part d'una cosa de la part principal); amputar
2a) He had two fingers cut off.
Es va tallar (o Se li van tallar) dos dits.
b) Choose a straight stem and cut it off just below a leaf node.
Trieu una tija recta i talleu-la just a sota un nus de fulla.

fall offdesenganxar-se i verbs afins
3) The hands of the watch have fallen off.
Les busques del rellotge s'han desmuntat.

fence offseparar amb tanques
4) They fenced off thirty acres for pasture land.
Van separar amb tanques trenta acres per a pasturatge.

get off1 (poder) treure (una cosa) 2 (poder) treure's (peça de roba, joies, etc.)
5a) The lid was on so tight I couldn't get it off.
La tapa estava tan enganxada que no la podia treure.
b) I was at a jeweler once and tried on a ring and I couldn't get it off.
Una vegada era en una joieria i em vaig emprovar un anell i no podia treure-me'l.

lift offtreure, aixecant (alguna cosa)
6) Remove the mounting bolts and lift off the carburetor.
Traieu els perns de muntatge i aixequeu el carburador.

pull off1 treure (arrencant, tibant) 2 treure's, estirant, una peça de roba, joies, etc.
7a) It hurt a little when the nurse pulled off the bandage.
Feia una mica de mal quan la infermera va arrencar la bena.
b) She hurriedly pulled off her gloves and tore off her coat.
Amb pressa ella es va treure els guants i l'abric.

shave offtreure's la barba
8) You'd better shave off your beard.
Val més que et treguis la barba.

take off — INTR. treure's (una peça de roba, joies, etc.) TR. treure
9a) You should take off your hat in the presence of a lady.
Hauries de treure't el barret en presència d'una dama.
b) To repair a watch, you first take off the dial.
Per reparar un rellotge, primer en treus l'esfera.

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb

A) Verbs adverbials en què l'adverbi off expressa les idees de «desaparèixer», «desconnectar» o «completar»:

break off — INTR. trencar-se TR. trencar
1a) The point of his dagger broke off.
S'ha trencat el punt del seu punyal.
b) Break me off a piece of chocolate.
Trenca'm un tros de xocolata.

cut offdesconnectar (línia telefònica, corrent elèctric)
2) We were cut off just when she was getting to the interesting part.
Ens han desconnectat la línia just quan ella arribava a la part més interessant.

ease offalleujar-se (p.e., el dolor, la pluja, la velocitat, etc.)
3) The pain eased off and completely vanished.
El dolor s'ha alleujat i ha desaparegut del tot.

finish offacabar (del tot)
4) Do you mind if I finish off the cookies?
T'importa si m'acabo les galetes?

round offarrodonir
5) The coffee and liqueurs rounded off a perfect meal.
El cafè i els licors arrondoniren un àpat perfecte.

switch offapagar (un aparell elèctric), tancar
6) Switch off the charger before connecting the cables to the battery.
Apaga el carregador abans de connectar els cables a la bateria.

turn offapagar (un motor, una màquina, un llum, etc.)
7) The jammers will turn off the phones of idiots.
Els inhibidors de freqüències apagaran el telèfons dels idiotes.

wear offdisminuir
8) The effects of the novocaine should wear off within a couple hours.
Els efectes de la novocaïna haurien de disminuir en menys d'un parell d'hores.

B) Altres verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb:

fall off caure (cap a un lloc més avall)
1) He rode his bike as far as the corner, then fell off.
Va portar la bicicleta fins a la cantonada, després va caure.

get offbaixar (d'un vehicle públic, d'un cavall, d'una bicicleta, etc.)
2) Where are we supposed to get off?
On hem de baixar?

jump offbaixar fent un bot, saltar (d'un lloc)
3) What's the highest building someone has jumped off and survived?
Quin és l'edifici més alt des d'on algú ha saltat i ha sobreviscut?

send offenviar
4) I must send off some emails at once.
He d'enviar uns missatges (de correu electrònic) de seguida.
sendoffcomiat

Verbs adverbials que no mantenen el sentit del verb

be off — [leave] anar-se'n
1) I'm off!
Me'n vaig!

beg offdemanar desculpes per no complir un compromís o una obligació
2) It was rainy and cold, so we decided to beg off going canoeing.
Plovia i feia fred, per tant vam decidir no (complir el compromís d') anar a fer piragüisme.

bring off — [accomplish] dur a terme amb èxit (superant obstacles)
3) It was a very risky film to make, but the director has managed to bring it off.
Era una pel·lícula molt arriscada de fer, però el director ha aconseguit dur-la a terme amb èxit.

brush off — [disregard] no fer cas a, rebutjar
4) We complained about it to the manager but she brushed us off.
Ens en vam queixar a l'encarregada però ella no ens va fer cas.
brushoffrebuig

call off — [cancel] anul·lar
5) The party has been called off.
S'ha anul·lat la festa.

come off — [succeed] tenir èxit (un afer)
6) I'm glad your presentation came off well.
Estic content que la teva presentació ha tingut èxit.

cool off — [become calm] calmar-se
7) At first he got really mad, but then he cooled off.
Al principi es va enfadar molt, però després es va calmar.

cut off1 interrompre el pas (d'algú) 2 [disinherit] desheretar 3 [separate] aïllar
8a) A truck cut us off and we skidded when I hit the brakes.
Un camió ens va interrompre el pas i relliscàrem quan vaig aplicar els frens.
b) Granny has cut us off without a cent.
L'àvia ens ha desheretat sense ni cinc.
c) City life has cut them off from their rural roots.
La vida de la ciutat els ha aïllat de les seves arrels rurals.
cutoff1 terminació d'un període 2 drecera o variant 3 acte d'interrompre el proveïment d'alguna cosa

drop off — INTR. [go to sleep] adormir-se TR. [take] portar i deixar pel camí (alguna cosa o algú)
9a) I'm about ready to drop off.
Estic a punt d'adormir-me.
b) Hop in and I'll drop you off at the gym.
Puja i et portaré (deixant-te) al gimnàs.
drop-off1 precipici 2 baixada de qualitat

get off — INTR. 1 [finish work] plegar (de treballar) 2 ser absolt (d'un crim); rebre una sentència menys greu del que es pot esperar TR. aconseguir que (algú) sigui absolt d'un crim o que rebi una sentència menor
10a) What time do you get off?
A quina hora plegues?
b) He was lucky that he got off with only a fine.
Va tenir sort que només havia de pagar una multa.
c) He was guilty but his lawyer got him off on a technicality.
Era culpable però el seu advocat va aconseguir que fos absolt per una tecnicalitat.

go off1 [explode] explotar (una bomba, un petard, una alarma) 2 fer-se malbé (un menjar)
11a) The warning was only about to be delivered when the bomb went off.
L'avís només estava a punt de lliurar-se quan l'artefacte va explotar.
b) How can you tell if meat has gone off?
Com es pot saber si la carn s'ha fet malbé?

head off — [intercept] interceptar
12) The police headed them off and arrested them.
La policia els va interceptar i els detingué.

hold off — INTR. no arribar (una intempèrie) TR. 1 [resist] resistir; mantenir (algú) a distància o defensar-se (d'algú) 2 fer esperar (algú), resistint les seves exigències
13a) I hope the weather holds off.
Espero que no arribi la intempèrie.
b) I tried to stop him, but he was too strong, I couldn't hold him off.
Intentava fer-lo parar però era massa fort, no podia mantenir-lo a distància.
c) You have to decide now; I can't hold them off any longer.
Has de decidir-te ara; no els puc fer esperar més.

laugh off — [take something as a joke] agafar-s'ho de broma
14) He tried to laugh it off but I could tell he was upset.
Va intentar agafar-s'ho de broma però es notava que estava molest.

lay off — [dismiss] acomiadar temporalment (per falta de feina)
15) The company has laid off more than a thousand workers since January.
Des del gener l'empresa ha acomiadat (temporalment) més de mil obrers.
layoffacte d'acomiadar temporalment per falta de feina

let offdeixar anar (sense càstig o amb un càstig menys important del que es podria esperar)
16) The police came, arrested them, then let them off with a caution.
Va venir la policia, els detingué, i després els deixà anar amb un avís.

nod off — [begin to sleep] adormir-se
17) I could see she was nodding off so I cut my story short.
Veia que ella s'adormia i així vaig escurçar la meva història.

pass off1 fer passar (una cosa) fraudulentament 2 [disregard] passar per alt (una cosa)
18a) He passed the painting off as his own work.
Va fer passat l'obra com a feina seva.
b) He didn't believe in ghosts so he passed it off as an optical illusion.
No creia en fantasmes i així ho passà per alt com una il·lusió òptica.

put off1 [postpone] ajornar 2 [bother] desanimar o molestar (algú)
19a) You can't put it off forever, you know.
Saps que no ho pots ajornar per sempre.
b) Seeing men holding hands and kissing puts him off.
Veure homes agafats de mà i fent-se petons el molesta.

rub off on — [influence] influir inconscientment el comportament o característiques d'algú a un altre
20) Parents' dieting habits can rub off on children.
La manera en què els pares fan règim pot influir els fills.

see off — [say goodbye to] acomiadar
21) We then went home to see our friends off.
Després vam tornar a casa per acomiadar els amics.

set off1 [explode] fer explotar, fer sonar (una alarma) 2 [instigate] instigar, causar
22a) They set off the charges as the train was passing through the tunnel.
Van fer explotar les càrregues mentre el tren passava pel túnel.
b) Heavy snowstorms followed by warmer weather have set off avalanches.
Fortes tempestes de neu seguides de temps més calorós han instigat allaus.
offset1 element que compensa per un altre 2 òfset

show off — [act ostentatiously] fanfarronejar
23) He's always showing off.
Sempre fanfarroneja.
showofffatxenda (persona)

shrug off — [disregard] no donar importància a, minimitzar
24) I was surprised when I saw them together, but I shrugged it off.
M'estranyava veure'ls junts, però no hi donava importància.

sign off — [end a broadcast] donar el missatge que conclou una transmissió radiofònica
25) What time did they sign off?
A quina hora van acabar la transmissió?

sound off — [talk loudly] expressar-se enèrgicament
26) Everybody was sounding off and nobody was listening.
Tothom s'expressava enèrgicament i ningú escoltava.

spin off formar una empresa nova separant-la de l'empresa principal
27) The first unit they spun off was Hinda-Hoo, the doll makers.
La primera unitat que van separar de l'empresa principal era Hinda-Hoo, el fabricant de nines.
spinoffentitat nova derivada de la divisió d'una altra més gran

take off — INTR. 1 [leave the ground] enlairar-se 2 [leave] (col·loq.) anar-se'n 3 [increase dramatically] pujar disparadament TR. 1 [discount] abaixar (el preu) 2 [lose] perdre pes 3 [not go to work] agafar un dia de festa
28a) He had an attack of nausea as the plane was taking off.
Patia un atac de nàusea mentre l'avió s'enlairava.
b) He took off half an hour ago.
Se n'ha anat fa mitja hora.
c) The markets are nervous and the price of gold has taken off.
Els mercats estan inquiets i el preu d'or s'ha apujat disparadament.
d) They took off three percent because we paid in cash.
Van abaixar el preu un tres per cent perquè pagàrem en efectiu.
e) I'm taking tomorrow off.
Demà agafo un dia de festa.
takeoff1 envol 2 paròdia

tell off — [scold] renyar
29) I got tired of his lies and pretty much told him off.
Em cansava de les seves mentides i el vaig renyar bastant.

touch off — [instigate] fer esclatar, suscitar
30) The singer's remarks touched off a full-scale riot.
Els comentaris del cantant van fer esclatar un aldarull de mil dimonis.

write off1 [cancel] cancel·lar (un deute) que no es pot cobrar 2 [reject] descartar
31a) We had to write off quite a lot of bad debts at the end of the year.
Al final de l'any vam haver de cancel·lar uns quants deutes (per la impossibilitat de cobrar).
b) We don't want to write off this system until we're sure it isn't useful.
No volem descartar aquest sistema fins que estiguem segurs que no és útil.
write-off1 un deute que no es pot cobrar 2 un vehicle sinistrat el valor del qual és menys que el cost de reparar-lo 3 deducció fiscal

Índex


Pas 20 — on

on — ADV. a sobre, continuant endavant; correspon al verb continuar

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit de l'adverbi

drive on continuar (endavant, conduint)
1) Pierre descended the hill and drove on.
En Pierre va baixar del tossal i continuava endavant (conduint).

go oncontinuar (endavant, cap allà)
2) This could go on for hours, I thought.
Això podria continuar durant hores, pensava jo.

run oncontinuar corrent
3) They ran on until they came to the old mill.
Continuaven corrent fins que arribaren al vell molí.

stay onquedar-se, continuar (en un lloc) sense marxar
4) If I stay on in London, I am likely to regret it.
Si continuo vivint a Londres, el més probable és que me'n penedeixi.

walk oncontinuar caminant
5) For some time we walked on without speaking.
Durant bastant temps continuàvem caminant sense parlar.
walk-onpaper secundari en una obra de teatre, normalment sense diàleg; l'actor que fa aquest paper

work oncontinuar treballant
6) He worked on in spite of the noise.
Va continuar treballant malgrat el soroll.

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb

A) Verbs adverbials en què l'adverbi on expressa les idees de «connectar» o «subjectar un element a un altre»:

hang onagafar-se
1) Hang on tight, we're about to go through the rapids!
Agafa't fort, estem a punt de passar pels ràpids!

hold onagafar-se
2) Hold on tight and don't let go!
Agafa't fort i no afluixis!

keep onmantenir posat (una peça de roba, joies, etc.)
3) You can't get pregnant if you keep your pants on.
No pots quedar embarassada si mantens posats els pantalons.

sew oncosir
4) He had no trouble sewing on a button.
No tenia cap problema de cosir un botó.

stay onquedar-se, no separar-se, mantenir-se lligat
5) Do you think the plaster will stay on?
Penses que s'hi quedarà el guix?

turn onengegar (un motor, una màquina, etc.), encendre (llum)
6) When I turn on the heater, the fan works but no hot air comes out.
Quan engego l'estufa, el ventilador funciona però no surt aire calent.

B) Altres verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb:

come on (imperatiu) Au! Vinga!
1) Come on, everybody!
Au! Vinga tothom!
come-on1 incentiu, sobretot comercial 2 (col·loq.) proposta romàntica

get onpujar (en un vehicle públic, en una bicicleta, etc.), muntar (a cavall)
2) She took one look at the bus and said, "I wouldn't get on if I were you."
Va donar una mirada a l'autobús i digué: —No hi pujaria si fos de tu.

jump onsaltar a, saltar sobre; pujar fent un bot
3) The cat ran towards the bus, jumped on and ran under one of the seats.
El gat va córrer cap a l'autobús, hi pujà fent un bot i es va ficar (corrent) sota un dels seients.

look onobservar (sense fer res)
4) When he has looked on for a while, he may want to try his luck.
Quan hagi observat (allò) una estona, pot ser que vulgui provar la sort.

put on1 posar a 2 posar-se (una peça de roba, joies etc.)
5a) I told him to clean off all the old varnish and put on a slight wax polish.
Li vaig dir que en tregui tot el vell vernís i que hi posi un lleuger llustre de cera.
b) I put on a mackintosh and an old felt hat.
Em vaig posar un impermeable i un vell barret de feltre.

send onreenviar
6) But she had sent on a trunk to her father, who was going by train.
Però havia reenviat un bagul al seu pare, que viatjava amb tren.

take onacceptar (una feina), responsabilitzar-se'n
7) What other man would have taken on a job like this?
Quin altre home hauria acceptat una feina així?

Verbs adverbials que no mantenen el sentit del verb

bring on — [cause] propiciar, fer avançar una cosa
1) What has brought on this sudden change of heart?
Què ha propiciat aquest canvi de sentiment?

carry on1 [continue] continuar, prosseguir 2 [behave in a silly way] (col·loq.) fer el mico 3 [misbehave] comportar-se maleducadament
2a) We carried on in spite of the difficulties.
Vam continuar malgrat les dificultats.
b) It's hard to concentrate when the children are carrying on in the backseat.
És difícil concentrar-me quan els nens estan fent el mico al seient de darrere.
c) If he starts carrying on, don't give him any more to drink.
Si comença a comportar-se maleducadament, no li donis més per a beure.
carryondit d'un equipatge prou petit per a poder portar a l'avió, a l'autobús, etc.

catch on(col·loq.) 1 [become popular] popularitzar-se 2 [understand] entendre
3a) I don't think electronic books will catch on.
No crec que els llibres electrònics es popularitzin.
b) It took me a few seconds to catch on to what he really meant.
He tardat una mica d'entendre el que realment volia dir.

drag on — [continue boringly] continuar llangorosament i avorrida
4) The speeches dragged on for hours.
Els discursos continuaven (llangorosament i avorrida) durant hores.

egg on — [encourage] encoratjar, sobretot a fer alguna cosa imprudent
5) He wouldn't have put the lizard in her bed if Billy hadn't egged him on.
No hauria ficat el llangardaix al seu llit si en Billy no l'hagués encoratjat.

get on1 [be on good terms] avenir-se 2 [to age] fer-se gran
6a) He's a good worker but he has trouble getting on with others.
És un bon treballador però té problemes per a avenir-se amb els altres.
b) Their fans are getting on a bit.
Els seus aficionats s'estan fent grans.

get on with — [continue] continuar amb (una tasca)
7) Don't stop now, get on with your work.
No pareu ara, continueu amb la vostra feina.

go on1 [happen] passar, ocórrer 2 encendre's (un llum)
8a) What's going on in here?
Què passa aquí?
ongoing continu
b) When they broke the windowpane, all the lights went on.
Quan van trencar el vidre de la finestra, tots els llums s'encengueren.

go on about — [chatter] garlar sobre
9) What's your daughter going on about now?
Sobre què està garlant la teva filla ara?

hang on1 [maintain an advantage] (esports) mantenir un avantatge 2 [wait] esperar-se
10a) They hung on to win 72-68 Saturday afternoon.
Dissabte a la tarda van poder mantenir l'avantatge i guanyaren 72-68.
b) Hang on for a bit, we won't be long.
Espereu-vos una mica, no tardarem gaire.

hold on1 [resist] resistir (suportar l'adversitat sense cedir) 2 [maintain an advantage] (esports) mantenir un avantatge 3 [wait] esperar-se
11a) They can't hold on much longer.
No poden resistir gaire més temps.
b) The other team rallied but ours held on to win.
L'altre equip s'han refet però el nostre ha mantingut l'avantatge i ha guanyat.
c) Hold on for a bit, we won't be long.
Espereu-vos una mica, no tardarem gaire.

lead on — [deceive] enganyar (atraure enganyosament)
12) I know she's only leading me on but I can't help myself.
Sé que m'atrau només per enganyar-me, però no me'n puc estar.

pass on — [die] morir-se (eufemisme)
13) When did your mother pass on?
Quan es va morir la teva mare?

put on1 posar-se (peça de roba, joies, etc.) 2 [produce] produir (un espectacle) 3 [gain (weight)] guanyar (pes) 4 encendre (un llum) 5 [to kid] enganyar (fent broma)
14a) Put on your red dress, honey, «cause we»re going out tonight.
Posa't el vestit vermell, xata, perquè aquesta nit sortirem.
b) They're putting on a version of Chekov's Seagull next week.
La setmana entrant produiran una versió del Seagull de Txèkov.
c) I'll still love you even if you put on a bit of weight.
Continuaré estimant-te encara que guanyis una mica de pes.
d) Put on the light, I can't see a thing.
Encén el llum, no veig res.
e) He refused to believe it and thought I was putting him on.
No s'ho creia i pensava que jo li estava fent broma.
put-onacte d'enganyar algú o burlar-se'n, per divertir-se

take on1 [challenge] jugar o lluitar contra (algú) 2 [hire] contractar
15a) He decided to take on the best player on their team.
Va decidir jugar contra el millor jugador del seu equip.
b) I'm sorry, we can't take on any more sales personnel at the moment.
Em sap greu però de moment no podem contractar més comercials.

try onemprovar-se
16) Try it on; if it fits, we'll take it.
Emprova-te'l; si et va bé el comprarem.

turn on — [sexually attract] (col·loq.) excitar, sobretot sexualment
17) I like him but he doesn't turn me on.
M'agrada (ell) però no m'atrau sexulament.
turn-oncosa que dóna plaer, il·lusió, etc.

Índex


Pas 21 — out

out — ADV. (cap a) fora; correspon als verbs sortir i treure

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit de l'adverbi

ask outconvidar (algú) a sortir
1) Who were you thinking of asking out?
Qui pensaves convidar a sortir?

break outtreure (alguna cosa, preparant-la per a ús)
2) This calls for a celebration; let's break out the champagne!
Això és una ocasió per celebrar; traiem el xampany!

bring out1 treure (algú, alguna cosa) cap aquí 2 fer sortir (algú) cap aquí
3a) He brought out his old violin and began to play.
Va treure el seu violí vell i començà a tocar.
b) During the song the women brought out their children.
Durant la cançó les dones van fer sortir els seus fills.

carry outtreure (alguna cosa) cap a fora
4) Can you carry these boxes out to the car for me please?
Si us plau, em podeu treure cap al cotxe aquestes caixes?
carryoutdit d'un menjar que es consumeix fora de l'establiment on es compra

come outsortir (cap aquí)
5) As the man came out, he slipped and cut his foot.
Mentre l'home sortia, relliscà i es va fer un tall al peu.

drive outsortir (conduint)
6) He walked into the garage and, ten minutes later, drove out.
Va entrar al garatge a peu i, deu minuts més tard, sortí conduint.

get out 1 (poder) sortir 2 treure
7a) He couldn't get out of the mine.
No podia sortir de la mina.
b) Get out your guitar and play us a song.
Treu la guitarra i toca'ns una cançó.

go outsortir (cap allà), sortir (una parella)
8) He goes out four nights a week, to the opera, symphony or theater.
Surt quatre nits per setmana, a l'òpera, a concerts d'orquestra o al teatre.

jump outsortir fent un bot
9) When the monster jumps out, real adrenaline roars through your body.
Quan el monstre surt fent un bot, adrenalina de debò corre pel teu cos.

let outdeixar sortir
10) You let him out of the theatre and later you let him in.
L'has deixat sortir del teatre i més tard l'has deixat entrar.

run outsortir corrent
11) I ran out and opened the door.
Vaig sortir corrent i vaig obrir la porta.

sneak outsortir furtivament
12) She would sneak out at night and go visit her boyfriend.
Sortia de nit furtivament i anava a visitar el seu xicot.

take outtreure (algú, alguna cosa) (cap allà)
13) On the whole he was glad that his work would take him out of England.
Fet i fet, estava content que la seva feina el portés fora d'Anglaterra.

walk outsortir caminant
14) Tros walked out, fastening the door behind him.
Tros sortí (caminant), ajustant la porta darrere seu.

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb

A) Verbs adverbials en què l'adverbi out expressa les idees de «acabament, desaparició, obliteració»:

blow out — apagar (amb una ràfega d'aire)
1) She made a wish and blew out all the candles.
Va demanar un desig i apagà (amb una ràfega d'aire) totes les espelmes.

burn outapagar-se; parar de cremar (per manca de fuel)
2) Sometimes it's better to let a forest fire burn itself out.
A vegades és millor deixar que un foc forestal s'apagui sol.
burnout1 avaria deguda a escalfament excessiu 2 exhauriment físic o emocional

clean outnetejar, sobretot buidant un espai
3) My mum wants me to clean out the attic.
La meva mare vol que netegi les golfes.

cross outratllar amb una ics
4) The odd integers have already been crossed out.
Els números impars ja s'han ratllat (amb una ics).

cut outeliminar (certs aliments, tabac, etc.)
5) The doctor told me I'd have to cut out fatty foods.
El metge em va dir que hauria d'eliminar menjars greixosos.
cutout1 cosa retallada 2 fusible

die outminvar molt, fins a desaparèixer
6) After the gas crisis, interest in electric cars died out.
Després de la crisi del petroli, l'interès en cotxes elèctrics va minvar molt.

empty outbuidar
7) He emptied out his closets and gave away all his clothes.
Va buidar els armaris i regalà tota la roba.

fade outdesaparèixer o afluixar gradualment
8) As we drove away from Los Angeles, the radio station started fading out.
Mentre ens allunyàvem (conduint) de Los Angeles, l'emissora de ràdio començà a afluixar.

hear outescoltar (algú fins que hagi acabat de parlar)
9) Before deciding I think we should hear him out.
Abans de decidir-nos em sembla que hauríem d'escoltar tot el que té a dir.

miss outperdre (una oportunitat, una cosa avantatjosa)
10) We could have bought it on sale last week, but we missed out.
La setmana passada podríem haver-ho comprat de rebaixes, però vam perdre l'oportunitat.

put out1 extingir 2 apagar (el llum)
11a) It took the firemen three hours to put out the blaze.
Els bombers van tardar tres hores a extingir el foc.
b) Put out the lights and come to bed.
Apaga els llums i vine al llit.

tire outfer cansar
12) Landing a trout takes patience; first you have to tire him out.
Falta paciència per a portar a la riba una truita; primer l'has de fer cansar.

turn outapagar (un llum)
13) Who turned out the lights?
Qui ha apagat els llums?

wear outdesgastar, fer-se malbé (com a resultat d'ús)
14) How can I tell if my shock absorbers are worn out?
Com puc saber si els meus amortidors s'han fet malbé?

wipe outeliminar del tot, destruir
15) The entire village was wiped out by the hurricane.
Tot el poble va ser destruït per l'huracà.
wipeoutdestrucció total

B) Altres verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb:

fall out caure (a fora)
1) They must have fallen out into the water.
Deuen haver caigut (fora) cap a l'aigua.
fallout1 pluja radioactiva 2 efecte secundari i indesitjable

keep outmantenir fora, no deixar entrar
2) He tried to keep the police out while his wife destroyed the evidence.
Intentava mantenir fora la policia mentre la seva dona destrossava les proves.

leak outvessar-se
3) There's no longer any water; it's all leaked out.
Ja no hi ha aigua: s'ha vessat tota.

look outmirar cap a fora (per una finestra, etc.)
4) He ran to the window and cautiously looked out.
Va córrer a la finestra i mirà cautelosament a fora.
lookout1 talaia 2 persona que vigila

put outfer (o posar) fora
5) Did you remember to put out the cat?
Has recordat a fer fora el gat?

send outenviar (a un altre lloc); emetre
6) He sent out apologies to the people we'd disturbed.
Va enviar disculpes a la gent que havíem molestat.

spread out — INTR. dispersar-se, escampar-se TR. col·locar (espaiadament), dispersar, escampar
7a) We spread out through the woods.
Ens dispersàrem pels bosquets.
b) Open the bag and spread out the apples on the shelf.
Obriu la bossa i col·loqueu espaiadament les pomes al prestatge.

stay outquedar-se a fora
8) I am prepared to stay out all night.
Estic preparat per a passar tota la nit a fora.

tear outarrencar (sobretot amb violència)
9) He tore out all the photos of her ex-husband.
Va arrencar totes les fotos del seu ex-marit.

Verbs adverbials que no mantenen el sentit del verb

be out of — [not have] no quedar (una cosa), no tenir
1) Can you run to the store? We're out of diapers.
Pots anar al súper? No ens queden bolquers.

black out — [faint] desmaiar-se
2) He stood up too fast and blacked out.
Es va posar dret massa ràpidament i es desmaià.
blackout1 falta d'il·luminació, sobretot deguda a una avaria elèctrica 2 desmai

break out — [escape] escapar-se (de la presó)
3) This is one prison no one will ever break out of.
Aquesta sí que és una presó d'on ningú no s'escaparà mai.
breakoutfuga sobtada

bring out — [highlight] 1 destacar, fer prominent 2 [publish] publicar
4a) You've brought out a good point and I think we should discuss it.
Has destacat un punt important i penso que hauríem de parlar-ne.
b) He brought out two new volumes of poetry last year.
L'any passat publicà dos volums nous de poesia.

carry outcomplir, dur a terme
5) He never carries out his threats.
Mai no compleix les amenaces.
carryoutdit d'un menjar que es consumeix fora de l'establiment on es compra

check out1 anar-se'n (d'un hotel, bo i pagant la factura); treure llibres d'una biblioteca 2 [examine] (col·loq.) donar un cop d'ull a
6a) What time do we have to check out?
A quina hora hem d'anar-nos-en (de l'hotel)?
checkout1 acte de sortir d'un hotel o d'un supermercat després de pagar el que es deu; acte de treure llibres d'una biblioteca
b) If you need help with math, check out these websites.
Si necessites ajut amb les matemàtiques, dóna un cop d'ull a aquests llocs web.

chicken out(col·loq.) no fer (una cosa) per por, acollonir-se
7) He said he was going to ride the bronco this morning but he chickened out.
Va dir que aquest matí muntaria el cavall salvatge però s'ha acollonit.

come out1 [be published] sortir (publicar-se) 2 sortir (resultar) 3 [become known] resultar (esdevenir conegut) 4 marxar (una taca)
8a) When is her new novel coming out?
Quan sortirà la seva nova novel·la?
b) The new menus have come out really well.
Les noves cartes han sortit molt bé.
c) It came out that he wasn't married after all.
Resultà (Va esdevenir conegut) que després de tot no era casat.
d) Those blackberry stains will never come out.
Aquelles taques de móra no marxaran mai.
outcomeresultat

come out for — [give support to] declarar-se a favor de
9) The unions have come out for Senator O'Brien.
Els sindicats s'han declarat a favor del senador O'Brien.

drive out — [expel] expulsar
10) They drove out the original inhabitants of the area.
Van expulsar els habitants originaris de l'àrea.

drop out — [leave school] abandonar els estudis
11) If you drop out what kind of a job do you expect to get?
Si abandones els estudis, quin tipus de feina esperes trobar?
dropoutpersona que abandona els estudis

drown out — [make inaudible] tapar un so amb un altre, sobretot amb soroll
12) The noise from the traffic drowned out his voice.
El soroll del trànsit tapava la seva veu.

figure out1 [discover] esbrinar 2 [solve] solucionar
13a) The police haven't been able to figure out what the thieves were searching for.
La policia no ha pogut esbrinar què buscaven els lladres.
b) Can you figure out this puzzle?
Pots solucionar aquest trencaclosques?

find out — [discover] descobrir, assabentar-se'n
14) What did you find out?
Què vas descobrir?

get out of — [avoid] escapolir-se de (p.e., una obligació)
15) She wanted me to go shopping with her, but I managed to get out of it.
Volia que l'acompanyés a anar a comprar, però me n'he pogut escapolir.

go out1 apagar-se 2 [become unfashionable] passar de moda
16a) What did they do when the lights went out?
Què van fer quan s'apagaren els llums?
b) Tight pants went out ages ago.
Fa anys que els pantalons cenyits van passar de moda.

grow out of1 [result from] ser el resultat de 2 [stop doing] deixar gradualment de, anar deixant de 3 fer-se massa gran per (una peça de roba)
17a) The idea for this new program grew out of my frustration with Word.
La idea d'aquest nou programari va ser el resultat de la meva frustració amb Word.
b) Reading comics is something most boys grow out of.
Llegir els còmics és una cosa que la majoria dels nois deixen de fer.
c) I've never seen a boy grow out of his clothes so fast.
No he vist mai cap noi fer-se massa gran per la seva roba tan ràpidament.

hold out1 [resist] resistir (persones); suportar dificultats sense cedir 2 no exhaurir-se les existències (d'una cosa)
18a) The defenders held out for a month.
Els defensors resistien durant un mes.
b) How's the wine holding out?
Encara hi ha vi?
holdoutnegociador que espera guanyar concessions negant-se a transigir

leave out — [omit] ometre
19) I think you should leave out the second half of the chapter.
Penso que hauries d'ometre la segona meitat del capítol.

look out — [be careful] anar amb compte, vigilar
20) You'll find yourself in trouble if you don't look out.
Et trobaràs en un embolic si no vas amb compte.
lookout1 talaia 2 persona que vigila

make out — INTR. 1 [do well] anar fent 2 (col·loq.) fer-se petons TR. 1 fer (un document o un xec) en nom d'algú 2 [understand] entendre
21a) We're making out all right.
Anem fent.
b) They would park the car in the woods and make out in the back seat.
Aparcaven el cotxe al bosc i es feien petons al seient de darrere.
c) Who should I make the check out to?
En nom de qui hauria de fer el xec?
d) I couldn't make out what she was saying.
No podia entendre què deia.

pass out — [faint] perdre el coneixement, sobretot a causa de l'embriaguesa
22) Have you ever passed out?
Has perdut mai el coneixement?

put out — [generate] generar
23) Older generators put out much more pollution than new ones.
Els generadors vells produeixen molta més contaminació que els nous.

rule out — [exclude] excloure, eliminar
24) They ruled out the possibility that it was only a coincidence.
Van excloure la possibilitat que només fos una casualitat.

run out1 acabar-se, exhaurir-se 2 [expire] caducar (una garantia)
25a) The printer has run out of ink.
S'ha acabat la tinta de la impressora.
b) The warranty has run out.
Ha caducat la garantia.

sell outvendre's, trair
26) The witnesses in the trial sold out.
Els testimonis del judici es van vendre.
sellout1 persona que es ven 2 acte per al qual s'han venut totes les entrades

stand out — [become prominent] destacar-se, sobresortir
27) He soon began to stand out as a top player.
Aviat va començar a destacar-se com un jugador d'elit.
standoutpersona destacada per excel·lència

take out1 [obtain] obtenir, sobretot un préstec 2 convidar (algú) a sortir socialment
28a) Many students need to take out loans to get through college.
Molts alumnes han d'obtenir préstecs per a complir els estudis universitaris.
b) She took us out for pizza and beer.
Ens va convidar a sortir per prendre pizza i cervesa.
takeoutdit d'un menjar que es consumeix fora de l'establiment on es compra

throw out — [expel] expulsar
29) The mayor was thrown out of office.
L'alcalde va ser expulsat del càrrec.

turn out1 resultar 2 [attend] aplegar-se (persones per a un esdeveniment especial)
30a) How did your date with Tina turn out?
Com va resultar la teva cita amb la Tina?
b) More than five thousand people turned out to hear the candidates.
Més de cinc mil persones es van aplegar per sentir els candidats.
turnout1 nombre de persones assistint a un esdeveniment 2 una part més ampla de la carretera on es pot aparcar

walk out — [leave] anar-se'n, sobretot com a senyal de protesta
31) The film was really boring so we ended up walking out.
La pel·lícula era molt avorrida i així vam acabar anant-nos-en.
walkout1 vaga 2 acte d'anar-se'n d'un lloc com a senyal de protesta

walk out ondeixar plantat (algú)
32) If he'd said that to me I would have walked out on him too.
Si m'hagués dit això, jo també l'hauria deixat plantat.

work out — INTR. [exercise] fer exercici, entrenar-se TR. 1 [develop] desenvolupar 2 [solve] solucionar 3 [calculate] calcular
33a) She works out three times a week.
Fa exercici tres cops a la setmana.
workoutexercici d'entrenament
b) They have worked out a pilot project to combat doping.
Han desenvolupat un projecte pilot per a combatre el dopatge.
c) She tried to work out the problem without his help.
Intentà solucionar el problema sense el seu ajut.
d) I'll give you an estimate once I've worked out the costs.
Et donaré un pressupost un cop que he calculat les despeses.

Índex


Pas 22 — over

overper aquí, per allà; per sobre; d'un costat a l'altre; tombant

Observem que el mot over es fa servir més com a preposició que no pas com a adverbi; quan s'empra adverbialment sovint se sobreentén el lloc travessat.

NOTA: No hi ha verbs adverbials que es tradueixin en català segons el sentit de l'adverbi

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb

bring over portar cap aquí
1) I brought him over because I want him to apologize to you.
L'he portat cap aquí perquè vull que us demani desculpes.

come overvenir, visitar
2) What time do you want us to come over?
A quina hora voleu que vinguem?

cross overtravessar (a l'altre costat)
3) When Elisha struck the water it divided and he crossed over.
Quan Elies donà un cop a les aigües, aquestes van separar-se i ell travessà pel mig.

drive over anar o venir conduint (a un lloc)
4) He could drive over to Caxton and have dinner at the hotel there.
Podria anar (conduint) cap a Caxton i sopar a l'hotel que hi ha allà.

fall overcaure rodó
5) She fell over and landed in the snow.
Va caure rodó i anà a parar a la neu.

get over(poder) passar per sobre
6) The gate was too high for us to get over.
La reixa era massa alta perquè poguéssim passar per sobre.

go overanar, visitar
7) We can go over when we've finished having lunch.
Podem anar-hi quan hàgim acabat de dinar.

jump oversaltar per sobre, cap a l'altra banda
8) We've raised the fence but the dog still has no trouble jumping over.
Hem apujat la tanca però el gos encara no té problemes per saltar per sobre.

look over1 mirar (en una direcció determinada) 2 inspeccionar
9a) Then I looked over and saw him hiding something under the cushion.
Llavors mirava (cap allà) i el vaig veure amagar una cosa a sota el coixí.
b) We looked over their notes and pointed out the mistakes.
Inspeccionàvem els seus apunts i assenyalàvem els errors.

move overfer lloc, desplaçar-se cap al costat
10) Motorists must move over or slow down when approaching an emergency vehicle.
En acostar-se a un vehicle d'urgències, els conductors han de desplaçar-se cap al costat o alentir (la velocitat).

roll overgirar-se (rodolant)
11) Roll over, you're snoring.
Gira't, estàs roncant.

run overanar, córrer (cap aquí o cap allà)
12) I have to run over to Crompton on business.
He d'anar a Crompton per negocis.

send overenviar (cap aquí, cap allà)
13) We'll send two men over to help you with the loading.
Enviarem dos homes per ajudar-vos a carregar.

stay overquedar-se a dormir
14) One night, I stayed over at Nana's.
Una nit em vaig quedar a dormir a casa de la Nana.

take overportar cap allà
15) His teacher has taken him over to his new school three times.
El seu mestre l'ha portat tres cops a la nova escola.

walk overcaminar (cap aquí o cap allà)
16) I could walk over there and see if anybody was home.
Podria caminar allà per veure si hi ha algú a casa.
walkover1 victòria aconseguida fàcilment 2 (gimnàstica) acte en què la gimnasta s'inclina cap endavant o cap endarrere, toca les mans a terra i arqueja les cames una després l'altra per sobre les mans acabant en posició dreta.

Verbs adverbials que no mantenen el sentit del verb

ask over — [invite] convidar (algú) a casa
1) I regret asking them over.
Em penedeixo d'haver-los convidat a casa.

be over — [end] acabar-se (un esdeveniment)
2) When is the concert supposed to be over?
Quan s'ha d'acabar el concert?

blow over — [be forgotten] quedar oblidat (un afer)
3) You'd better lie low and wait for the affair to blow over.
Val més que no treguis el cap i esperis fins que l'afer quedi oblidat.

do over — [redo, redecorate] renovar, decorar de nou
4) I like the apartment itself but we'd have to do over the kitchen.
M'agrada el pis però hauríem de renovar la cuina.

gloss over1 [minimize] amagar, esquivant un error o una situació incòmoda, minimitzant-ne la importància 2 [treat briefly] resumir insuficientment i superficial
5a) The pharmeceutical company didn't try to gloss over the side effects.
L'empresa farmacèutica no intentava amagar els efectes secundaris.
b) Internet poker has a much different strategy that is only glossed over in other books.
Pòquer a internet té una estratègia molt diferent, que en altres llibres només és resumida insuficientment.

go over — [be successful] guanyar aprovació (sobretot del públic)
6) Their parodies of political leaders have really gone over well.
Les seves paròdies dels dirigents polítics han guanyat molta aprovació.

hand over — [deliver] lliurar (capitulant)
7) The court forced him to hand over the documents.
El tribunal el va obligar a lliurar els documents.

hold over — [postpone] ajornar
8) The meeting has been held over until Thursday.
La reunió ha estat ajornada fins dijous.
holdovercosa que sobreviu des d'un temps anterior

keel over — [faint] caure desmaiat o d'esglai
9) When she told him she'd married his grandson, the old man keeled over.
Quan ella li va explicar que s'havia casat amb el seu nét, el vell caigué desmaiat.

make over — [redo] refer, fer de nou
10) The album was completely made over for American audiences.
Es va refer completament el disc per a públics nord-americans.
makeoverun canvi d'aspecte complet

pass over — [ignore] no fer cas de, ometre, deixar fora
11) We'd best pass over this film.
Val més que no fàcim cas d'aquesta pel·lícula.
Passoverfestival jueu que celebra l'Èxode
overpasspas superior

pull over — INTR. arrambar-se (un vehicle) TR. fer parar (un vehicle)
12a) Pull over, there's a truck coming.
Arramba't, que ve un camió.
b) The police pulled him over when they saw his car was zigzagging.
La policia el va fer parar quan veieren el cotxe fent ziga-zaga.
pulloverjersei sense botons, cremallera, etc, que es posa pel cap

run over — INTR. [excede a time limit] durar més del compte TR. 1 atropellar 2 [review quickly] donar un cop d'ull a
13a) The project ran over by nearly a year and a half.
El projecte va durar gairebé un any i mig més del compte.
b) Va atropellar un biciclista.
He ran over a bike rider.
c) Would you run over these figures for me?
Em donaries un cop d'ull a aquestes xifres?

take over — INTR. [take control] prendre el control TR. [take control] apropiar-se de (sobretot d'una empresa)
14a) Drive until you get tired then I'll take over.
Condueix fins que estiguis cansat i després en prendré el control.
b) He specializes in taking over companies bigger than his own.
S'especialitza a apropiar-se d'empreses més grans que la seva pròpia.
takeoverabsorció (acte de prendre el poder d'una empresa, d'una organització, etc.)

tide overajudar temporalment (algú) (sobretot durant temps difícils)
15) Can you lend me a few pounds to tide me over till I get paid?
Em pots deixar unes quantes lliures per ajudar-me fins que cobri?

tip over — INTR. [overturn] bolcar-se TR. [overturn] bolcar
16a) I don't like this tricycle; it tips over too easily.
No m'agrada aquest tricicle; es bolca massa fàcilment.
b) We tipped over the container and the potatoes rolled out.
Vam bolcar el cubell i les patates en sortiren rodolant.

win over — [persuade successfully] convèncer
17) I've always been skeptical about psychiatry, but this book ended up winning me over.
Sempre he estat escèptic sobre la psiquiatria, però aquest llibre acabà convencent-me.

Índex


Pas 23 — through

through de punt a punt, de banda a banda

NOTA: No hi ha verbs adverbials que es tradueixin en català segons el sentit de l'adverbi

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb

follow throughcontinuar (una acció, després de fer contacte amb un objecte)
1) Be sure to follow through after making your serve.
Assegura't de prolongar el moviment del braç després de fer el servei.
follow-throughseguiment, acompanyament. (Termcat: follow-through — Fase del cop posterior a l'impacte consistent a prolongar el moviment del braç, durant la qual es produeix la desacceleració d'aquest moviment.)

get through(poder) passar
2) The door was so narrow we couldn't get through.
La porta era tan estreta que no hi podíem passar.

pass throughestar de passada
3) We aren't staying the night, we're just passing through.
Aquesta nit no ens quedem aquí, només estem de passada.

think throughconsiderar totes les possibilitats
4) If you think it through I'm sure you'll change your mind.
Si consideres totes les possibilitats estic segur que canviaràs d'opinió.

Verbs adverbials que no mantenen el sentit del verb

be through — [finish] arribar (persones) al final (d'una tasca, d'un esdeveniment, etc.)
1) When are you going to be through in here?
Quan acabareu aquí?

break through1 [erupt] sortir, erupcionar 2 [penetrate] avançar (superant un impediment)
2a) Apart from her molars, all her milk teeth have broken through.
A part dels seus queixals, totes les dents de llet han sortit.
b) The angry mob surged against the police lines and threatened to break through.
La gentada irada empenyia contra les barreres policials i amenaçava d'avançar.
breakthrough1 acte de superar un obstacle 2 èxit important que prepara el terreny per a més avanços

carry throughdur a terme
3) He never carries through his threats.
Mai no duu a terme les amenaces.

come through — [fulfill one's expectations] complir amb èxit (una promesa, un encàrrec, etc.)
4) Our supporters are wonderful and I'm sure they'll come through for us.
Els nostres partidaris són una meravella i estic segur que ho compliran per a nosaltres.

drive throughsaltar (un semàfor)
5) The light was red, but he drove through anyway.
El semàfor era vermell però malgrat això se'l va saltar.

fall through — [fail] frustrar-se
6) Our plans have fallen through.
Les nostres expectatives s'han frustrat.

follow through — [pursue completely] complir
7) He's clever at conceiving a project but he has trouble following through.
És enginyós a l'hora de concebre un projecte però té problemes per a complir-lo.
follow-throughacte de dur a terme un projecte ja començat

get through1 [finish] arribar (persones) al final (d'una tasca, d'un esdeveniment, etc.) 2 [make contact] entrar en contacte (per telèfon)
8a) What a job! I thought we'd never get through!
Quina feinada! Pensava que no l'acabaríem mai!
b) I tried calling her last night but I couldn't get through.
Ahir a la nit intentava trucar-li però no podia contactar-hi.

go through withdur a terme, complir, sobretot a contracor
9) What should I do: cancel the wedding or go through with it?
Què hauria de fer: anul·lar el casament o dur-lo a terme?

pull through1 [survive] superar una dificultat, sortir-se'n 2 [recover] recuperar-se (d'una malaltia o d'una ferida)
10a) Many people have known poverty, yet ended up pulling through.
Moltes persones han conegut la pobresa, però han acabat sortir-se'n.
b) After a day of being ill and close to dying, she managed to pull through.
Després d'un dia d'estar malalta i quasi a punt de morir-se, va aconseguir recuperar-se.

run through1 [pierce] travessar (alguna cosa, amb un instrument de punxa) 2 [review quickly] repassar (un procés, un procediment, etc.); fullejar
11a) The swordsman ran his opponent through.
L'espadatxí va travessar el seu adversari.
b) The stewardess ran through the safety procedure.
L'hostessa va repassar el procediment de seguretat.
run-throughassaig sense interrupcions

see through — [complete] dur a terme
12) It's not a job I like, but I'll see it through.
No és una feina que m'agradi, però ho duré a terme.
see-throughtransparent

Índex


Pas 24 — up

up — ADV. (cap) amunt; correspon al verb pujar

Observem que, encara que up se sol usar com a adverbi, és a vegades una preposició. En aquests casos, el gir «up + nom» es tradueix sovint en català per «nom + amunt». Exemples:
They ran off up the street.
Van fugir carrer amunt.
The ant is climbing up your arm.
La formiga se t'enfila braç amunt.

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit de l'adverbi

bring up 1 pujar (alguna cosa) cap aquí 2 fer pujar (algú) cap aquí
1a) Bring me up the clothespins.
Puja'm les agulles d'estendre.
b) When your friends get here, bring them up.
Quan arribin els teus amics, fes-los pujar.

come up pujar (cap aquí)
2) He came up to my office a little after three.
Va pujar al meu despatx una mica després de les tres.

drive up 1 pujar conduint 2 arribar conduint
3a) As he drove up to the hermitage he looked at his watch.
Mentre pujava (conduint) a l'ermita mirà el rellotge.
b) A taxi had just driven up and was letting out its fare.
Un taxi acabava d'arribar (conduint) i deixava sortir els clients.

get up (poder) fer pujar (alguna cosa)
5) I want to put the suitcase on the top shelf, but it weighs so much I can't get it up.
Vull posar la maleta al prestatge de dalt, però pesa tant que no puc pujar-l'hi.

go up pujar (cap allà)
6) It went up instead of down.
Va pujar en lloc de baixar.

let updeixar pujar, deixar aixecar-se
7) The boys defended their tree-fort and wouldn't let anyone else up.
Els nois defensaven la seva fortalesa a l'arbre i no deixaven pujar-hi ningú més.

run up pujar corrent
8) She went out very quietly, shut the door, and ran up to her room.
Va sortir molt silenciosament, tancà la porta i pujà corrent a la seva habitació.

send upfer pujar
9) I will send up a page-boy with the fellow's card.
Faré pujar un patge amb la targeta de l'home.

take up pujar, fer pujar (algú, alguna cosa) cap allà
10) I took the samples up to the laboratory at once.
De seguida vaig pujar les mostres al laboratori.

walk up pujar caminant
11) My dad lived on the 10th floor, and even if he had luggage, he would walk up.
El meu pare vivia al desè pis i, encara que tingués equipatge, pujava caminant.
walkuppis o despatx en un edifici sense ascensor

Verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb

A) Verbs adverbials en què l'adverbi up expressa les idees de «acabament» o «destrucció»:

be booked up(hostaleria) estar ple; tenir totes les habitacons ocupades
1) I called the hotel but they said they were all booked up.
He trucat a l'hotel però han dit que ès ple.

burn up — INTR. cremar-se completament TR. cremar completament, destruir amb foc
2a) The meteorite burned up in the planet's atmosphere.
El meteorit es va cremar completament a l'atmosfera del planeta.
b) They burned up all the evidence.
Van cremar completament totes les proves.

buy upcomprar totes les existències
3) The railroad bought up all the property between 129th and 140th.
Els ferrocarrils van comprar tota la propietat entre els carrers 129 i 140.

clean upnetejar o endreçar completament
4) You're not going anywhere until you clean up your room.
No vas enlloc fins que netegis la teva habitació.

close up1 INTR. tancar-se, sobretot permanentment TR. tancar, sobretot permanentment
5a) Half the grocery stores have closed up.
La meitat de les botigues de queviures han tancat (permanentment).
b) Scar tissue may have already closed up the hole.
Pot ser que el teixit de la cicatriu ja hagi tancat el forat.

drink upbeure-s'ho tot
6) Don't invite those blokes; last time they drank up all the beer.
No convideu aquells paios; l'última vegada es van beure tota la cervesa.

dry up — INTR. eixugar-se completament TR. eixugar completament
7a) The pastures and the springs have dried up.
Les pastures i les fonts s'han eixugat completament.
b) The army of Cyrus dried up the Euphrates river bed by diverting it.
L'exèrcit de Cir eixugà el riu Eufrates desviant-lo.

eat upmenjar-s'ho tot
8) Those gluttons have eaten up everything.
Aquells golafres s'ho han menjat tot.

end upacabar (la fi d'un acte o d'un estat com a efecte d'un trànsit o mudança)
9) Those hoodlums are going to end up in prison.
Aquests brètols acabaren a la presó.

fill up — INTR. omplir-se completament TR. omplir completament
10a) His lungs had filled up with water, it was hard to get oxygen to him.
Els seus pulmons s'havien omplert (completament) amb aigua, era difícil fer-hi arribar l'oxigen.
b) She filled up the bathtub with hot water.
Va omplir la banyera amb aigua calenta.

finish up — INTR. acabar-se (del tot) TR. acabar (del tot)
11a) There are still a couple things that need to be finished up before we leave.
Encara hi ha un parell de coses que s'han d'acabar (del tot) abans que marxem.
b) They finished up the job and left town.
Van acabar (del tot) la feina i marxaren del poble.

shake upsacsejar vigorosament
12) He shook up the bottle so that the contents foamed and fizzed.
Sacsejà l'ampolla per tal que el contingut escumegés i fes efervescència.

shut uptancar (algú, alguna cosa) en un lloc segur
13) Albert the duck was missing when Caroline went to shut up the animals.
Hi faltava l'ànec Albert quan la Caroline anà a tancar els animals.

soak upembeure
14) This sandy soil soaks up a lot of water.
Aquest sòl sorrenc embeu molta aigua.

swallow upempassar-se completament
15) The eruption of Mount Vesuvius swallowed up the city.
L'erupció del Mont Vesuvi s'empassà completament la ciutat.

tear upesquinçar
16) She tore up the letter before I had a chance to look at it.
Ella esquinçà la carta abans que jo tingués l'oportunitat de mirar-la.

use upconsumir del tot
17) When we've used up all the oil, then what?
Quan hem consumit tot el petroli, llavors què?

B) Altres verbs adverbials que es tradueixen en català segons el sentit del verb:

back up1 donar suport a 2 tirar-se enrere
1a) You'll never be alone; we'll back you up.
No estaràs mai sol; et donarem suport.
b) Back up a little further.
Tira't una mica més enrere.

beat upapallissar
2) My father says he'll beat him up if he comes back.
El meu pare diu que l'apallissarà si torna.
beat-upatrotinat

break up1 separar-se (una parella), trencar una relació 2 esmicolar
3a) They broke up two months after starting to live together.
Es van separar dos mesos després de començar a viure junts.
b) Break up the bread and then drizzle the butter over it.
Esmicola el pa i després goteja la mantega a sobre.

ease upalleujar-se (p.e., el dolor, la pluja, la velocitat, etc.)
4) The pain eased up after I lay down for half an hour.
El dolor s'ha alleujat després que m'he estirat durant mitja hora.

get up aixecar-se (posar-se dret); llevar-se
5) Don't get up, we'll only be a minute.
No us aixequeu, només tardarem un minut.

jump up saltar amunt
5) He stamped his foot upon the floor, and then jumped up from his seat.
Va picar de peus a terra i després saltà del seu seient.

line up — INTR. arrenglar-se TR. arrenglar
6a) They lined up and the president shook their hands one by one.
Es van arrenglar i el president els donava la mà, un per un.
b) They lined them up and shot them down.
Els van arrenglar i els mataren amb trets.

look up 1 mirar amunt 2 aixecar els ulls
7a) At the foot of the stairs, I paused, looking up, with my hand on the balustrade.
Al peu de les escales he fet una pausa, mirant amunt, amb la mà a la barana.
b) When I looked up I saw her looking at me.
Quan vaig aixecar els ulls, la vaig veure que em mirava.

make up compondre
8) I had to make up a list of all last year's customers.
Vaig haver de compondre una llista de tots els clients de l'any passat.

put up 1 aixecar, posar en posició (més) alta 2 muntar
9a) Put your feet up higher than your hands.
Posa els peus més alts que les mans.
b) Where are you going to put up your tent?
On muntaràs la tenda?

send upenviar (a un lloc més alt, més amunt)
10) They sent us up to 110th street.
Ens van enviar al carrer 110.

set upmuntar
11) Where shall we set up the tables?
On muntarem les taules?
setupmuntatge

stay up vetllar (quedar-se despert)
12) Oh, if it's necessary I'll stay up till midnight.
Bé, si cal vetllaré fins a la mitjanit.

Verbs adverbials que no mantenen el sentit del verb

act up1 [misbehave] fer entremaliadures (aplicat a persones) 2 [malfunction] funcionar irregularment (aplicat a coses)
1a) Those two boys are always acting up in class.
Aquells dos nois sempre fan entremaliadures a classe.
b) My computer is acting up again.
El meu ordinador torna a fer-me la guitza (funcionar irregularment).

add up — [make sense] quadrar, tenir sentit
2) He must be lying; the explanations he's giving us just don't add up.
Deu mentir; les explicacions que ens dóna simplement no quadren.

back up — [copy, duplicate] copiar (arxius) per seguretat
3) A program is run every night that backs up any files that have changed during the day.
Cada nit s'executa un programa que crea una còpia de seguretat de tots els arxius que han sofert un canvi durant el dia.
backup1 substitut de reserva 2 còpia de seguretat 3 acumulació (d'alguna cosa) que causa obstrucció

be up to1 [be able to do] ser capaç de fer 2 [do] fer, pensar fer 3 estar disposat a
4a) He tried hard but he just wasn't up to the task.
S'hi va esforçar de valent però no era capaç de fer la tasca.
b) I wonder what the children are up to?
Em pregunta què fan els nens?
c) Are you up for a game of tennis?
Et ve de gust un partit de tenis?

blow up — INTR. 1 [explode] esclatar (fer explosió) 2 [get angry] enfadar-se molt (perdre els estreps) TR. 1 [destroy] fer esclatar 2 [enlarge] en fotografia, ampliar (una foto)
5a) When he turned the key his car blew up.
Quan va girar la clau esclatà el cotxe.
b) Boy, when Mom finds out she's really going to blow up!
Renoi, quan la mare se n'assabenti s'enfadarà molt!
c) The commandos blew up the bridge.
Els comandos van fer esclatar el pont.
d) People have blown up the photos to reveal the letters on the sign.
Algunes persones han ampliat les fotos per revelar les lletres del rètol.
blowup1 explosió 2 rampell de mal geni 3 ampliació (d'una foto)

bring up1 [raise] criar (fills) 2 [introduce] introduir (un tema)
6a) It's easier to bring up children with two parents.
És més fàcil criar fills amb dos pares.
b) I wish you hadn't brought up that subject.
Tant de bo que no haguessis introduït aquest tema.
upbringingcriança i educació

catch up — [get up to date] posar-se al dia
7) He's missed so many classes that it's going to take him a while to catch up.
Ha perdut tantes classes que tardarà una mica a posar-se al dia.

come up1 [approach] acostar-se 2 [happen unexpectedly] sortir (un imprevist)
8a) He came up and whispered to her: "Shall we leave?".
S'hi acostà i li va xiuxiuejar: —Marxem?
b) Something has come up and I won't be able to come with you.
M'ha sortit un imprevist i no podré venir amb vosaltres.

come up against — [encounter] topar amb
9) We've come up against some unexpected problems.
Hem topat amb uns problemes inesperats.

come up with — [think of] pensar en (sobretot una solució)
10) Have you come up with any ideas on how we can help these women?
Has pensat en cap idea sobre com podem ajudar aquestes dones?

face up to — [confront] enfrontar-se a
11) Some businesses have had to face up to severe budget restrictions.
Algunes empreses han hagut d'enfrontar-se a greus restriccions de pressupost.

figure up — [calculate] calcular
12) We figured up the interest we'd make, less taxes.
Vam calcular els interessos que guanyaríem, menys impostos.

follow upprosseguir (un afer que ja està en marxa)
13) The Romans followed up their success by an attack on Olbia.
Els romans prosseguien l'èxit amb un atac a Òlbia.
followupprosseguiment

get up — [get out of bed] llevar-se (del llit)
14) I don't feel like getting up.
No tinc ganes de llevar-me.
getupmodelet

give up — INTR. [surrender] rendir-se TR. [quit] deixar de (fer una cosa)
15a) They kept fighting and refused to give up.
Continuaven lluitant i es negaren a rendir-se.
b) We've had to give up snacking.
Hem hagut de deixar de menjar entre àpats.

go up1 [be built] ser construït 2 [approach] acostar-se
16a) I don't think there will be many new buildings going up soon.
No crec que aviat hi hagi gaires edificis nous construïts.
b) She went up behind him and said, "Boo!".
Es va acostar darrere seu i digué: —Buu!

hang up — [replace the receiver] penjar (el telèfon)
17) If he calls again, hang up.
Si torna a trucar, penja.
hangupmania (aversió injustificada)

hang up onpenjar bruscament el telèfon a (algú)
18) It's rude to hang up on people.
És de mala educació penjar bruscament el telèfon a algú.

hold up1 [obstruct, delay] aturar 2 [rob] atracar
19a) Traffic was held up for over an hour.
El trànsit va estar aturat durant més d'una hora.
b) They held up the Winnemucca Bank in Nevada and then headed for South America.
Van atracar el Banc de Winnemucca a Nevada i després anaren cap a Amèrica del Sud.
holdupatracament

keep up with — [be current with] estar al dia de
20) It's hard to keep up with all the new developments in technology.
És difícil d'estar al dia de tota l'evolució de la tecnologia.

let upafluixar, no fer-s'hi tant
21) John should let up a little; otherwise he'll give himself an ulcer.
En John hauria afluixar una mica; si no, agafarà una úlcera.
letup1 alleujament, afluixament del pas 2 pausa

live up tocomplir (sobretot el que s'espera d'algú)
22) I doubt whether this movie will live up to all the hype.
Dubto que aquesta pel·lícula compleixi les expectatives produïdes per la publicitat.

look up1 recercar (en un diccionari, enciclopèdia, etc.) 2 [visit] cercar i visitar (algú)
23a) "What's the capital of Cameroon?" "I don't know, look it up."
— Quina és el capital de Camerun? —No ho sé, busca-ho.
b) If you're passing through Tuscon be sure to look up Wyatt.
Si passeu per Tuscon assegureu-vos de cercar i visitar en Wyatt.

look up to — [respect] respectar
24) The problem is that young men often look up to those who are violent.
El problema és que els homes joves sovint respecten els qui són violents.

make up — INTR. [resolve a quarrel] fer les paus TR. 1 [invent] inventar 2 recuperar (p.e., una classe) 3 [apply cosmetics] aplicar maquillatge a
25a) They only fight so they'll have an excuse to make up.
Només es barallen perquè tinguin una excusa per a fer les paus.
b) We made up the verses as we went along.
Inventàvem les estrofes sobre la marxa.
c) When can we make up the exam?
Quan podem recuperar l'examen?
d) She made herself up as a zombie.
S'aplicava maquillatge per assemblar-se a un zombi.
makeup1 composició 2 maquillatge 3 examen de recuperació

make up for — [compensate for] compensar
26) A good product doesn't make up for bad service.
Un bon producte no compensa un mal servei.

pick up1 [acquire] adquirir per causualitat 2 [arrest] detenir (un sospitós) 3 [get] passar a buscar (una persona)
27a) I picked up some interesting old records.
Vaig adquirir (per casualitat) uns vells discos interessants.
b) They were picked up for hitch-hiking.
Van ser detinguts per fer autoestop.
c) I'll come by and pick you up at seven.
Passaré a recollir-te a les set.
pickup1 camioneta descoberta (camió petit amb cabina i l'àrea de càrrega oberta) 2 captador de so (per a un instrument musical)

pull up — [stop] parar (un vehicle)
28) One day he pulled up in my driveway behind my car.
Un dia va parar el seu cotxe a la via d'entrada darrere el meu.
pull-updominació (tipus d'exercici)

put up1 [increase] apujar (tarifes, preus) 2 allotjar 3 [provide] proporcionar (diners)
29a) They've put up their prices too high.
Han pujat massa els preus.
b) Can you put me up for the night?
Em pots allotjar aquesta nit?
c) Congress hasn't put up enough money to fund the project.
Congrès no ha proporcionat prou diners per a fundar el projecte.

put up with — [tolerate] suportar, tolerar
30) I refuse to put up with it any longer.
Em nego a suportar-ho més.

round up — [collect] recollir
31) The inspector told his men to round up the usual suspects.
L'inspector digué als seus homes que recollissin els sospitosos habituals.
roundup1 recollida de bestiar 2 detenció de sospitosos 3 resum (de notícies)

size up — [evaluate] avaluar
32) The lawyers sized him up and decided not to call him as a witness.
Els advocats el van avaluar i decidiren no cridar-lo com a testimoni.

stand up for — [uphold] donar suport a, defensar
33) Get up, stand up: stand up for your rights!
Aixequeu-vos, poseu-vos drets: defenseu els vostres drets!

stand up to — [confront] plantar cara a
34) He's pretty feisty; he'll stand up to anybody.
És bastant combatiu; plantarà cara a qualsevol persona.

take up1 tractar (un tema) 2 ocupar (temps, espai, habitatge, etc.) 3 [shorten] fer més curt (una peça de roba)
35a) We're running out of time so we'll have to take up this other matter tomorrow.
Se'ns acaba el temps; així haurem de tractar aquest altre tema demà.
b) This old sofa takes up too much room.
Aquest sofà vell ocupa massa espai.
c) Can you take up this skirt for me?
Em pots fer més curtes aquestes faldilles?

throw up — [vomit] vomitar
36) If you eat like a pig you'll throw up like a dog.
Si menges com un porc vomitaràs com un gos.

touch upretocar
37) I'll touch up these photos a bit and then we'll have them printed.
Retocaré una mica aquestes fotos i després farem que se les imprimeixin.
touchupacte de fer petits retocs

turn up — INTR. [come] presentar-se TR. [raise] apujar, posar més fort
38a) Do you think they'll turn up?
Penses que s'hi presentaran?
b) Turn up the heat, I'm freezing.
Apuja la calefacció, estic gelada.
turnuppuny (part o allargament de la màniga que cobreix el puny)

use upexhaurir
39) Have I used up all my chances?
He exhaurit totes les meves possibilitats?

visca.com