visca.com | Els phrasal verbs, pas a pas

Comparació de freqüència d'ús dels adverbis around, round i about

Vet aquí una taula amb els verbs adverbials més comuns que contenen l'adverbi around i per als quals és opcional l'ús de l'adverbi round. Les xifres representen freqüència d'ús, nord-americana/britànica, segons el Corpus of Contemporary American English i el British National Corpus. (Les xifres nord-americanes són més grans perquè la seva base de dades té més entrades.)

VERB around round    VERB around round
bring 24/2 4/5    pass 140/7 6/14
come 1.445/61 104/609    run 1.162/96 7/65
get 2.559/181 30/338    take 29/29 1/6
go 3.047/227 223/937    turn 4.216/167 52/373
look 3.530/378 49/294

Quan volen dir per aquí, per allà o arreu, els adverbis around i about solen ser sinònims, encara que, en la majoria dels casos, around es fa servir més que about. De seguida oferim una taula amb els verbs adverbials més comuns per als quals és opcional l'ús dels adverbis around i about. Les xifres representen freqüència d'ús, nord-americana/britànica, segons el Corpus of Contemporary American English i el British National Corpus. (Les xifres nord-americanes són més grans perquè la seva base de dades té més entrades.)

VERB around about    VERB around about
carry 328/38 62/16    lie 74/21 59/36
go 3.047/416 2.546/227    move 1.254/196 414/115
jump 112/31 23/6    run 1.161/96 291/35
knock 16/6 12/5    stand 409/45 137/32
look 3530/378 343/118    turn 4.216/167 57/22


visca.com | Els phrasal verbs, pas a pas