visca.com | Articles

Complementació verbal —
Complementació per infinitius i gerundis

Índex

Secció I — El verb principal i l'infinitiu o el gerundi tenen el mateix subjecte

Introducció
El to infinitive com a complement verbal
El gerundi com a complement verbal
  Verbs que accepten només el gerundi
  Verbs que accepten tant el gerundi com el to infinitive...
    ... i que no hi ha diferències entre els sentits
    ... i que hi ha una diferència subtil entre els sentits
    ... i que hi ha una diferència marcada entre els sentits
El simple infinitive com a complement verbal

Secció II — El verb principal i l'infinitiu o el gerundi tenen subjectes diferents

Introducció
Verb + complement d'objecte + to infinitive
Verb + for + complement d'objecte + to infinitive
Verb + complement de genitiu o d'objecte + gerundi
Verb + complement d'objecte + gerundi
Verb + complement d'objecte + simple infinitive


Llista de verbs que accepten infinitius o gerundis com a complement verbal

Verbs ordenats pel tipus de complementació verbal que accepten


Secció I — El verb principal i l'infinitiu o el gerundi tenen el mateix subjecte

Introducció

En aquesta secció estudiarem els verbs anglesos que accepten com a complements infinitius o gerundis que tenen el mateix subjecte que el verb principal. En són exemples expressions com I hope to see them (Espero veure'ls) i He continued speaking (Continuava parlant). Els dos punts més importants de tenir en compte són: 1) quan el complement és un infinitiu, en anglès és gairebé sempre el to infinitive i 2) hi ha molts casos en què l'anglès fa servir com a complement el gerundi on el català vol l'infinitiu.

ÍNDEX


El to infinitive com a complement verbal

Normalment, tant en anglès com en català, el verb que fa de complement d'un altre verb té forma d'infinitiu. Però cal recordar que l'infinitiu anglès té dues formes: el simple infinitive (p.e., walk) i el to infinitive (to walk), i que és el segon que sol fer de complement d'altres verbs.

Heus ací una llista dels verbs anglesos més comuns que accepten com a complement el to infinitive; podeu seguir els enllaços per veure més detalls sobre la complementació d'aquests verbs:

affordpermetre's, tenir recursos econòmics
agreeacordar, estar d'acord, posar-se d'acord
allowpermetre, admetre
arrange acordar, convenir
askdemanar, convidar, preguntar
begdemanar ardentment, suplicar
begin began beguncomençar
botherprendre's la molèstia
claimasseverar, sostenir, pretendre
continuecontinuar
dareatrevir, gosar, desafiar
decidedecidir
deservemerèixer
dreadtenir por de, tenir pànic a, horroritzar-se
expectesperar, suposar, exigir
forbid forbade forbiddenprohibir
forget forgot forgottenoblidar, descuidar-se de
guaranteegarantir, assegurar
hateno agradar (gens), odiar
helpajudar
hesitatedubtar (vacil⋅lar)
hopeesperar
intendtenir la intenció, pensar, proposar-se, voler
learnaprendre
likeestimar una mica, agradar
longdelir-se, tenir moltes ganes
manageaconseguir, arribar a
mean meant meant1 voler dir, significar 2 tenir la intenció, pensar, proposar-se
neednecessitar
neglectdescuidar-se, oblidar-se
offeroferir
permitpermetre
plantenir la intenció, pensar, proposar-se
preferestimar-se més, preferir
pretendfer veure
promiseprometre
refusenegar-se
rememberrecordar
requestdemanar
requireexigir
seemsemblar
startcomençar
suggestsuggerir
tempttemptar
think thought thoughtpensar
tryintentar
wantvoler, caldre

EXEMPLES:

 1. Demà vull veure't.
  I want to see you (no: I want see you) tomorrow.
 2. M'agrada caminar de nit.
  I like to walk (no: I like walk) at night.
 3. Espero sentir aviat alguna cosa d'en Marc.
  I hope to hear (no: I hope hear) from Marc soon.
 4. Va començar a ploure.
  It started to rain.
 5. Ja has après a escriure a màquina?
  Have you learned to type yet?
 6. No ens vam recordar de telefonar-los primer.
  We didn't remember to phone them first.

NOTA: En català a vegades es col⋅loca una preposició entre el verb principal i l'infinitiu que fa de complement (vegeu els exemples 4-6). Això no passa mai en anglès; la partícula to, que es col⋅loca davant l'infinitiu, en forma part; no és una preposició.

ÍNDEX


El gerundi com a complement verbal

A diferència del català, en anglès hi ha un important nombre de verbs que exigeixen un gerundi com a complement verbal on l'idioma llatí vol un infinitiu. Alguns d'aquests verbs accepten únicament el gerundi com a complement i altres accepten tant el gerundi com el to infinitive. En aquest segon cas, a vegades l'ús de l'un o l'altre no afecta el sentit de la frase, però en altres casos hi ha una diferència de significat que és adés marcada adés subtil.

ÍNDEX


Verbs que accepten com a complement el gerundi però no l'infinitiu

admitreconèixer, confessar
avoidevitar
can't helpno poder evitar, no poder estar-se, no poder controlar
can't standno suportar
delayendarrerir, retardar
denynegar
discussparlar de, discutir (examinar en detall una qüestió)
end upacabar
enjoygaudir (de)
finishacabar
keep kept keptcontinuar...
mindimportar-se
misstrobar a faltar, enyorar
practiceassajar
quit quit quitdeixar (parar)
recommendrecomanar
regretpenedir-se
riskarriscar-se

Exemples:

 1. Evito dir coses que podria fer-lo enfadar.
  I avoid saying things that might make him angry.
 2. Encara no ha acabat de vestir-se.
  She still hasn't finished dressing.
 3. No em puc estar de pensar que hauríem de fer alguna cosa.
  I can't help thinking we should be doing something.
 4. Vam acabar quedant-nos al restaurant.
  We ended up staying at the restaurant.
 5. Dubto molt que pugui deixar de fumar.
  I really doubt he'll be able to quit smoking.

ÍNDEX


Verbs que accepten com a complement tant el gerundi com l'infinitiu sense que hi hagi un canvi de sentit

allowpermetre, admetre
begin began beguncomençar
botherprendre's la molèstia
continuecontinuar
dreadtenir por de, tenir pànic a, horroritzar-se
intendtenir la intenció, pensar, proposar-se, voler
preferestimar-se més, preferir
startcomençar
suggestsuggerir

Exemples:

 1. Tots van callar quan la noia començà a cantar.
  Everybody fell silent when the girl began/started (to sing / singing).
 2. No s'ha pres la molèstia de dir-nos-en res.
  He hasn't bothered (to tell / telling) us anything about it.
 3. Ens estimaríem més no esperar fins a demà.
  We'd prefer not (to wait / waiting) until tomorrow.

NOTA: L'ús del gerundi és més freqüent després dels verbs allow i suggest. En canvi, el verb intend sol modificar el to infinitive.

ÍNDEX


Verbs que accepten com a complement tant el gerundi com l'infinitiu amb un canvi de sentit subtil

affordpermetre's, tenir recursos econòmics
hateno agradar (gens), odiar
likeestimar una mica, agradar

Exemples:

 1. No ens podem permetre de viure a Barcelona.
  We can't afford to live in Barcelona (i per això no hi vivim).
 2. No ens podem permetre de viure a Barcelona.
  We can't afford living in Barcelona (i per això n'haurem de marxar).
 1. No li agrada de portar cotxe a la ciutat.
  He doesn't like to drive in the city (i, per tant, no ho sol fer).
 2. No li agrada de portar cotxe cada dia a Barcelona.
  He doesn't like driving to Barcelona every day (però, ai las!, ho ha de fer).
 1. No m'agrada gens perdre el temps fent cua.
  I hate to waste my time standing in line (i per això faig les compres per telèfon).
 2. No m'agrada gens perdre el temps aquí fent cua.
  I hate wasting my time standing in line here (però de moment no tinc opcions).

ÍNDEX


Verbs que accepten com a complement tant el gerundi com l'infinitiu amb un canvi de sentit marcat

forget forgot forgottenoblidar, descuidar-se de
mean meant meant1 voler dir, significar 2 tenir la intenció, pensar, proposar-se
neednecessitar
rememberrecordar
stopparar
tryintentar
wantvoler, caldre

Exemples:

 1. He oblidat de portar el formatge.
  I forgot to bring the cheese.
 2. Un home mai no podria oblidar d'haver conegut algú com tu.
  A man could never forget meeting someone like you.
 1. Tenim la intenció de marxar tan d'hora com sigui possible.
  We mean to leave as early as possible.
 2. Per fi va trobar una feina, però significava haver de llevar-se a dos quarts de sis.
  He finally found a job, but it meant having to get up at five-thirty.
 1. Necessito parlar amb tu.
  I need to talk with you.
 2. Cal cosir aquests texans teus.
  Those jeans of yours need mending.
 1. Sempre recorda de tenir a mà una abundància de paper higènic.
  Always remember to have plenty of toilet paper on hand.
 2. No recordo d'haver vist cap senyal d'avís.
  I don't remember seeing any warning signs.
 1. Vam parar per dinar
  We stopped to have lunch.
 2. They never stop talking.
  No paren mai de parlar.
 1. He intentat d'actualitzar aquest programa però només rebo missatges d'error.
  I've tried to update this program but I just get error messages.
 2. Si tens problemes per dormir, intenta-ho fent exercicis energètics.
  If you have trouble getting to sleep, try doing some strenuous exercises.
 1. Vull guanyar molts diners.
  I want to make a lot of money.
 2. Cal repensar els teus valors.
  Your values want rethinking.

ÍNDEX


El simple infinitive com a complement verbal

Només hi ha dos verbs en anglès que solen acceptar com a complement el simple infinitive: help (ajudar) i dare (atrevir, gosar, desafiar). A més, el verb need pot acceptar el simple infinitive en frases no afirmatives (ex.: You needn't come until tomorrow No cal que vinguis fins a demà). Val a dir, però, que hi ha alguns verbs importants que accepten com a complement el gir complement d'objecte + simple infinitive, els quals estudiarem més avall.

Exemples:

 1. M'agradaria ajudar a muntar l'estand.
  I'd like to help set up the stand.
 2. No goso tornar-hi ara.
  I don't dare go back there now.

ÍNDEXSecció II — El verb principal i l'infinitiu o el gerundi tenen subjectes diferents

Introducció

En els casos que hem estudiat en la Secció I, el subjecte de la frase principal i el de l'infinitiu (o del gerundi) que en fa de complement és el mateix. Per exemple, quan diem Vol anar-hi (He wants to go there) o Gaudeix cantant (He enjoys singing), la persona que vol o que gaudeix és la mateixa que va o que canta: ell.

En canvi, si una persona altra que el subjecte fa l'acció de l'infinitiu, en català el complement del verb sol esdevenir una clàusula subordinada: Vol que hi vagin (ells) o Gaudeix que li cantin cançons. En aquests casos l'anglès fa servir una sintaxi completament diferent: el subjecte de la subordinada catalana, en aquests casos ells, es tradueix per un pronom subjectiu (them) i els verbs en temps subjuntiu (vagin i cantin) es tradueixen pel to infinitive o pel gerundi: He wants them to go i He enjoys them singing him songs.

També ens cal esmentar dos punts conflictius: primer, amb certs verbs, l'anglès col⋅loca la preposició for davant el complement d'objecte; ex.: We agreed for them to water our plants (Vam acordar que ens reguessin les plantes). Estudiarem aquests verbs en l'apartat Verb + for + complement d'objecte + to infinitive.

En segon lloc, pel que fa a la construcció «verb + complement d'objecte + gerundi», observem que alguns parlants consideren que, amb certs verbs, és més correcte fer servir el complement genitiu en lloc del complement d'objecte, dient He enjoys their singing him songs en lloc de He enjoys them singing him songs. Així estudiarem els verbs que accepten les dues formes de complementació en l'apartat Verb + complement de genitiu o d'objecte + gerundi i els que només accepten el complement d'objecte en l'apartat Verb + complement d'objecte + gerundi.

Finalment, hi ha verbs en anglès que accepten la construcció «verb + complement d'objecte + simple infinitive»; ex.: They let me do anything (no: They let me to do anything (Em deixen fer qualsevol cosa). Estudiarem aquests verbs en l'apartat Verb + complement d'objecte + simple infinitive.

ÍNDEX


Verb + complement d'objecte + to infinitive

Tot seguit oferirem una llista dels verbs més importants que accepten com a complement la construcció «complement d'objecte + to infinitive».

adviseaconsellar, informar
allowpermetre, admetre
askdemanar, convidar, preguntar
authorizeautoritzar
begdemanar ardentment, suplicar
causeprovocar, fer
dareatrevir, gosar, desafiar
encourageencoratjar
expect esperar, suposar, exigir
forbid forbade forbiddenprohibir
hateno agradar (gens), odiar
helpajudar
intendtenir la intenció, pensar, proposar-se, voler
likeestimar una mica, agradar
mean meant meant1 voler dir, significar 2 tenir la intenció, pensar, proposar-se
neednecessitar
orderordenar (manar)
permitpermetre
preferestimar-se més, preferir
promiseprometre
remindrecordar, fer pensar
requestdemanar
requireexigir
teach taught taughtensenyar (instruir)
tell told tolddir, informar
tempttemptar
urgeinstar, recomanar molt
wantvoler, caldre

Exemples:

 1. La seva dona no permet que jugui a pòquer.
  His wife doesn't allow him to play poker.
 2. Hem demanat als nostres amics que ens ajudessin a pintar la sala d'estar.
  We've asked our friends to help us paint the living room.
 3. Li va suplicar que es casés amb ell.
  He begged her to marry him.
 4. Esperava que ella m'ajudés més del que va fer.
  I expected her to help me more than she did.
 5. M'agrada que la gent faci el que dic.
  I like people to do what I say.
 6. Es proposava que els seus fills tinguessin totes les avantatges que ell mai no havia tingut.
  He meant his children to have all the advantages that he'd never had.
 7. Necessito que m'ajudis.
  I need you to help me.
 8. El professor ha ordenat que els alumnes es quedin als seients.
  The teacher has ordered the students to remain in their seats.
 9. M'estimaria més que ens enviessin la tramesa a Vic.
  I'd prefer them to send our shipment to Vic.
 10. Volen que ho oblidem.
  They want us to forget.

Val a dir que no totes les construccions angleses «verb + complement d'objecte + to infinitive» es tradueixen en català per subordinades. Exemples:

 1. Et desafio a dir-li això a la cara.
  I dare you to say that to her face.
 2. Hauríem d'encoratjar-los a ser independents de nosaltres.
  We should encourage them to be independent of us.
 3. M'ha promès que no sortiria del jardí.
  He promised me not to go out of the garden.
 4. Si et plau, fes-me pensar a trucar en Toni a les sis.
  Please remind me to call Toni at six.
 5. Em pots ensenyar a jugar a escacs?
  Can you teach me to play chess?

ÍNDEX


Verb + for + complement d'objecte + to infinitive

Presentem ara una llista dels verbs més importants que accepten com a complement el gir «for + complement d'objecte + to infinitive». Observem que el sentit d'aquesta construcció és el mateix que el gir «complement d'objecte + to infinitive»; la paraula for no es tradueix.

affordpermetre's, tenir recursos econòmics
agreeacordar, estar d'acord, posar-se d'acord
arrange acordar, convenir
begdemanar ardentment, suplicar
can't standno suportar
hate no agradar (gens), odiar
likeestimar una mica, agradar
longdelir-se, tenir moltes ganes
mean meant meant1 voler dir, significar 2 tenir la intenció, pensar, proposar-se
plantenir la intenció, pensar, proposar-se
praypregar
preferestimar-se més, preferir
requestdemanar

Comparem els exemples següents:

Més exemples:

 1. No tinc els recursos econòmics perquè puguis continuar vivint aquí.
  I can't afford for you to go on living here.
 2. No m'agradaria gens que ens veiessin ara.
  I'd hate for them to see us now.
 3. Ens hem proposat que els convidats inflatin globus i que s'hi assentin a sobre.
  We've planned for our guests to blow up balloons and sit on them.
 4. Òbviament no tenien mai la intenció que descobríssim això.
  They obviously never meant for us to find this out.

ÍNDEX


Verb + complement de genitiu o d'objecte + gerundi

Com ja hem dit a l'introducció, alguns dels verbs que accepten com a complement el gerundi també accepten els girs «complement de genitiu + gerundi» o «complement d'objecte + gerundi». Recordem que, a grans trets, les dues expressions són equivalents.

can't helpno poder evitar, no poder estar-se, no poder controlar
can't standno suportar
discussparlar de, discutir (examinar en detall una qüestió)
enjoygaudir (de)
likeestimar una mica, agradar
mindimportar-se
misstrobar a faltar, enyorar
riskarriscar-se

Exemples:

 1. No puc evitar que begui massa vi.
  I can't help his/him drinking too much wine.
 2. No suportem que pensin que tot era culpa nostra.
  We can't stand their/them thinking that it was all our fault.
 3. Gaudeixen que els fàcim el sopar.
  They enjoy our/us making them dinner.
 4. M'agrada que ella em fregui l'esquena.
  I like her rubbing my back.
 5. Us importa que em segui aquí?
  Do you mind my/me sitting here?
 6. No ens volíem arriscar que ho esbrinessin.
  We didn't want to risk them/their finding out about it.

ÍNDEX


Verb + complement d'objecte + gerundi

Heus ací una llista dels verbs més importants que accepten com a complement el gir «complement d'objecte + gerundi». A diferència dels verbs de l'apartat anterior, aquests no accepten un complement de genitiu.

feel felt feltconsiderar, sentir
hear heard heardsentir
keep kept keptcontinuar, fer continuar
noticenotar, adonar-se, veure
rememberrecordar
see saw seenveure
startcomençar
wantvoler, caldre
watchmirar, vigilar

Nota: El verb want ha de ser negatiu per a acceptar el gir "complement d'objecte + gerundi".

Exemples:

 1. Sentia que em tocava la pell.
  I felt her touching my skin.
 2. Els sentíem barallant-se a la casa del costat.
  We heard them fighting next door.
 3. Ens van fer continuar treballant.
  They kept us working.
 4. Els recordo com entraven a classe el primer dia del curs.
  I remember them coming into class the first day of school.
 5. Els hem vist esperant-te a la cantonada.
  We saw them waiting for you on the corner.
 6. No vull que els veïns sàpiguen tot el que fem!
  I don't want the neighbors knowing everything we do!
 7. Els miràvem com jugaven.
  We watched them playing.

ÍNDEX


Verb + complement d'objecte + simple infinitive

Heus ací una llista dels verbs més importants que accepten com a complement el gir «complement d'objecte + simple infinitive».

feel felt feltconsiderar, sentir
guaranteegarantir, assegurar
have had hadfer
hear heard heardsentir
helpajudar
let let letdeixar (permetre)
make made madefer...
see saw seenveure
watchmirar, vigilar

Exemples:

 1. Farem que els alumnes corregeixin els seu propis deures.
  We'll have the students correct their own homework.
 2. Em pots ajudar a portar aquesta estufa de llenya al cotxe?
  Can you help me carry this woodstove to the car?
 3. No deixa que les seves filles surtin després de les onze de la nit.
  She doesn't let her daughters go out after eleven at night.
 4. La policia haurà de fer-li dir la veritat.
  The police will have to make him tell the truth.
 5. L'has vista entrar?
  Did you see her come in?

ÍNDEX


contacte / email


visca.com | Articles