visca.com

Articles sobre punts interessants d'anglès
de Lou Hevly

Complementació

Complements indirectes com a subjecte — Ex.: I was given a second chance = Em van donar una segona oportunitat.
El gerundi com a complement verbal — Ex.: I avoid seeing them = Evito veure'ls.
L'infinitiu com a complement verbal — Ex.: M'agrada estar sol = I like to be alone.
Llista de 90 verbs... que accepten infinitius o gerundis com a complement verbal
Llista de 90 verbs... ordenats pel tipus de complementació verbal que accepten
Subordinades de complementació — Ex.: Vull que m'ajudis = I want you to help me.

Estudis lèxics

Comparació de find i find out — Ex.: They (found [experiència] / found out [algú els ho va dir] the shop was closed.
In the middle of — Exs.: in the middle of the road = al mig del camí; in the middle of Junea mitjan juny
Quan comencem la carrera? — Ex.: estudiar una carrera estudiar un grau?
Respostes breus: «persona + també/tampoc» — Exs.: —Hi vam anar; —Nosaltres també = "We went there"; "So did we".
Traducció del verb quedar(-se) — Exs.: Quedeu-vos aquí = Stay here; Quan heu quedat? = When are you meeting?
Traducció dels sufixos anglesos — Exs.: foolish = ximple; poisonous = verinós
  -ward/-wise — Els sufixos -ward i -wise
Traducció dels teguments pèl, pell, cabell i pela — Ex.: gos de pèl curt = short-haired dog
Traducció del mot even — Ex.: Fins i tot ballàrem a "Hava Nagila" = We even danced to "Hava Nagila".
Verbs de moviment: (a)pujar(-se), (a)baixar(-se) — Exs.: apujar el lloguer = raise the rent; abaixar la persiana = lower the blinds

Noms i pronoms

It (ho) s'omet quan representa una subordinada — Ex.: M'ho van dir = They told me.
It com a subjecte quan identifiquem les personesLook, it's Maria = Mira, és la Maria.
«Número + guionet + mesura + nom» destacant la quantitat o mida — Ex.: 10-story building = edifici de deu plantes
Noun + noun 1, noms modifiquen noms — Exs. cavall de curses = race horse; cursa de cavalls = horse race
Noun + noun 2, combinacions idiomàtiques — Exs.: duct tape = cinta americana; soap opera = telesèrie (cast.: «culebrón»)
Noun + noun 3, 500 exemples de «nom + nom» — Exs.: law enforcement = aplicació de la llei, heart attack = atac de cor

Estudis gramaticals

Adjectius compostos: «part del cos» + -ed» — Ex.: a fair-minded judge
Adverbis i preposicions amb sentits similars — Exs.: under the table = sota la taula; ten degrees below zero = deu graus sota zero
Els mots as i so — Exs.: as many as... = tants com..., so many that... = tants que....
Exclamacions admiratives — Ex: what a shame/pity! = quina llàstima!
Fer causal = make o have — Exs.: Farem que dormi al sofà = We'll make/have him sleep on the couch.
Futur: will, be going to i present continuous — Exs.: Potser guanyarà = Maybe he will win; Li diré la veritat = I'm going to tell him the truth; Aquesta nit ens quedem aquí = We're staying here tonight.
La combinació de «any» amb els noms comptables, no comptables i plurals — Les regles gramaticals anglesos diuen que l'adjectiu any sol modificar noms plurals i incomptables, però no modifica noms comptables singulars. Però les estatístiques ens mostren que les regles s'hauran de modificar.
Preguntes: «preposició + mot interrogatiu + verb»Amb qui vols ballar? = Who do you want to dance with?
Present perfect i pretèrit indefinit — Exs.: Què has dit? = What did you say?; Hem començat fa una hora = We began an hour ago.
Perífrasis verbals — Exs.: No acaba de funcionar = It didn't quite work; Això queda per veure = This remains to be seen.
Adverbis de temps: ja i encara — Exs.: —Ja han vingut?, —Encara no, encara són a casa = "Have they come yet?" "Not yet, they're still at home".
La preposició at davant de complements — Exs.: mirar = look at; riure's de = laugh at

Pronunciació

Vegeu les nostres pàgines sobre la pronunciació aquí: Pronunciació

Tal o tal

Ortografia

Els sons terminals [k] i [tx] — Precedits per una vocal, s'escriuen ck i tch; per dues vocals, k i ch
Els sufixos -able i -ible — Exs.: justifiable = justificable; preferable = preferible
Els sufixos -ise i -ize — Exs.: realise vs realize; quin s'usa més?
Els sufixos -tial i -cial — Exs.: essential = essencial; financial = financial

Miscel⋅lània

visca.com