visca.com | Articles

L'ús del present perfect

Un alumne ens va comentar l'altre dia que els seu professor d'anglès li havia dit que el temps anglès present perfect (exs.: I have done it, We have seen her, etc.) es fa servir per a expressar accions recents. Tot i que hi ha molts casos en què això és veritat, el tema, ben mirat, és una mica més complex.

Per començar, observem que, a diferència del temps català pretèrit indefinit (exs.: Ho he fet, L'hem vista, etc.), el present perfect pot expressar accions i estats que comencen en el passat i que duren fins ara, és a dir, accions i estats que el català expressa en el present. Exemples en són We have been here for an hour (Som aquí des de fa una hora), He has had this car since 1994 ( aquest cotxe des de 1994), I have known her since she was born (La conec des que va néixer) i Lately I have felt a little funny (Recentment em trobo una mica estrany).

Per altra banda, el present perfect també es fa servir per a descriure accions acabades que tenen rellevància en el present. Si considerem que el temps català de pretèrit indefinit denota accions completades dins el mateix període de temps en el qual encara som, no ens ha de sorprendre que els dos temps sovint corresponen. Vegem ara un exemple senzill:

La Maria ha visitat Rússia = Maria has visited Russia.

Observem que, des del punt de vista del català, el període de temps en el qual encara som és la vida de la Maria i que, des del punt de vista de l'anglès, la rellevància que té l'acció en el present és el fet que la Maria encara és viva. No es podrien fer servir ni el pretèrit indefinit ni el present perfect si la Maria fos morta.

NOTA: Tampoc no es poden fer servir aquests dos temps si el país no existeix. Per exemple, són impossibles les oracions La Maria ha visitat la Unió Soviètica ni Maria has visited the Soviet Union.

Una altra condició de l'ús d'aquests dos temps en aquest context és que el temps de l'acció ha de ser indefinit; els temps de pretèrit indefinit i de present perfect no solen anar acompanyats d'expressions que denoten un determinat temps o període en el passat (exceptuant, en el cas de pretérit indefinit, les accions acabades avui, cas que estudiarem més avall). Exemples d'aquestes expressions són fa un any (a year ago), el desembre passat (last December), l'any 1990 (in 1990), ahir (yesterday), etc. Així de la mateixa manera que no podem dir en català *La Maria ha visitat Rússia fa una setmana, no podem dir en anglès *Maria has visited Russia a week ago perquè així, per al català, l'acció transcorre durant un temps en el qual ja no hi som i, per a l'anglès, l'acció ja no té rellevància en el present. Les expressions correctes són La Maria va visitar Rússia fa una setmana i Maria visited Russia a week ago.

Dit això, val a dir que hi ha expressions de temps que lliguen l'acció del verb al present i, per tant, se solen fer servir amb els temps de pretèrit indefinit i present perfect. Exemples en són avui (today), aquest(a) setmana/mes/any (this week/month/year), recentment (recently), fins ara (so far, until now, up to now), encara no (not yet, still not), ja (already, yet) i (no) mai (ever, never). Exemples:

Què has fet avui? On heu anat aquest(a) setmana/mes/any?
What have you done today? Where have you gone this week/month/year?
Recentment he vist moltes pel·lícules.
I have seen many films recently.
Fins ara no he fet res.
We haven't done anything (so far / until now / up to now).
Encara no m'han pagat.
They haven't paid me yet / They still haven't paid me.
Ja has esmorzat? Sí, ja he esmorzat.
Have you had breakfast yet? Yes, I have already had breakfast.
Has menjat mai formigues? No, no he menjat mai formigues.
Have you ever eaten ants? No, I've never eaten ants.

Ara bé, hem dit més amunt que ni el pretèrit indefinit ni el present perfect solen anar acompanyats d'expressions que denoten un determinat temps o període en el passat, però en el cas del temps català cal esmentar una excepció important: Tals expressions sí que s'usen quan l'acció ha acabat avui. Per exemple, encara que no podem dir *Ahir l'he vista ni *Li he parlat fa dos dies —cal dir, per exemple, Ahir la vaig veure i Li vaig parlar fa dos dies—, si les expressions de temps es refereixen a avui, l'ús de pretèrit indefinit és correcte —Aquest matí l'he vista i Li he parlat fa dues hores—, perquè l'acció és completada dins el mateix període en el qual encara som: avui. En canvi, el present perfect es fa servir quan l'acció completada té rellevància al mateix moment en què som. Per tant, expressions de temps com this morning (dit a la tarda) i two hours ago no poden acompanyar el temps de present perfect; cal usar el simple past: I saw her this morning i I spoke with her two hours ago. Més exemples d'accions acabades avui:

Han arribat a classe a les deu.
They got to class at ten o'clock.
Hem començat fa una hora.
We began an hour ago.
Aquest matí han rentat el cotxe (dit a la tarda).
They washed their car this morning.
Han treballat durant una hora.
They worked for an hour.
A quina hora heu esmorzat?
What time did you have breakfast?
Ella m'ha fet un petó i després ha marxat.
She kissed me and then left.
Hem engegat el cotxe i tot seguit hem sentit un soroll estrany.
We started the car and immediately heard a strange noise.
M'ha dit que no l'havia vist.
He told me he hadn't seen it.
Hem pres dues cerveses abans de dinar.
We had two beers before lunch.
Aquells nois ens miren des que hem entrat.
Those boys have been watching us since we came in.

Esmentem ara dos casos més en què el pretèrit indefinit català no es tradueix en anglès per present perfect, sinó per simple past:

— Amb l'expressió fa poc
Fa poc que han tingut un fill.
Not long ago they had a child.
Ha tornat al despatx fa poc.
He got back to the office a little while ago.

— Amb l'expressió aquesta nit (passada)
On heu anat aquesta nit? A quina hora has arribat a casa?
Where did you go last night? What time did you get home?

Nota: En anglès, quan es refereix a la nit d'avui hom diu tonight i quan es refereix a la nit passada diu last night.

contacte / email


visca.com | Articles