visca.com | Articles

El «fer» causal es tradueix per «make» o «have»

Una de les accepcions del verb català fer és ocasionar (l'acció expressada per un verb en infinitiu), com en les oracions Em faràs caure o Li he fet firmar el contracte. Una construcció afina és «fer que + clàusula subordinada»; per exemple, Faràs que jo caigui o He fet que ell firmi el contracte. En la majoria d'aquests casos, l'anglès tradueix fer per make made made —p.e.: You'll make me fall o I've made him sign the contract— (observem que el complement verbal és l'infinitiu sense to), però hi ha casos importants en què fer es tradueix per have had had. L'elecció de l'ús d'un verb o de l'altre és una mica complexa; tot seguit n'oferim un resum:

Subjecte impersonal: «fer» es tradueix per «make»

1) La música em fa pensar en tu.
The music makes me think of you.

2) Aquest llum fa que les ombres semblin més fosques.
This light makes the shadows seem darker.

Subjecte personal: «fer» es tradueix per «make»

— Exemples en què fer denota obligació:

1) Els faré pagar el doble (Els obligaré a pagar el doble).
I'll make them pay double.

2) Va fer que el seu marit dormís al sofà (El va obligar a dormir al sofà).
She made her husband sleep on the sofa.

— Exemples en què fer va seguit de verbs que denoten emocions, percepcions, etc.

3) Ens feien sentir com a casa.
They made us feel welcome.

4) Ella fa que els seus clients s'oblidin dels problemes.
She makes her clients forget their problems.

Subjecte personal: «fer» es tradueix per «have»

have someone do something

Si es tracta d'instruccions, convenis o serveis, fer es tradueix per «have»; en anglès, aquesta construcció es descriu així: have someone do something, gir que en català s'expressa fer fer una cosa a algú o fer que algú faci una cosa:

1) (instruccions) Ens van fer triar a cadascun una parella (no Ens van obligar a triar...)
They had us each choose a partner.

2) (convenis) Farem que tots els convidats portin un plat (no Els obliguem a portar...).
We'll have all the guests bring a dish.

3) (serveis) Els faré pintar tota la sala (no Els obligaré a pintar...).
I'm going to have them paint the whole room.

Ens cal emfatitzar que l'ús de make en aquests exemples seria gramaticalment correcte, però que implicaria que algú obligués l'altre a fer quelcom contra la seva voluntat.

Observem que l'anglès també disposa de la construcció «get someone to do something», que significa «intentar que algú faci una cosa» o «convèncer algú que faci una cosa»:

4) Van aconseguir que admetés que s'abusa de la presó preventiva.
They got him to admit that the remand is often abused.

have something done

Fem servir la construcció «have something done» («have» + objecte + participi») quan volem que es faci una cosa per nosaltres sense esmentar qui ho fa. L'èmfasi es posa en l'acció i no pas en la persona que la fa. Les construccions catalanes que corresponen a aquest gir anglès són «fer fer una cosa» o, si la subordinada regida per fer és una expressió impersonal o passiva, «fer que (es faci una cosa / una cosa sigui feta)». Exemples:

1) M'he fet tallar els cabells.
I've had my hair cut.

2) Vaig fer que els documents es portessin (que fossin portats) al despatx.
I had the documents delivered to my office.

Observem que aquest mateix gir també s'usa per a parlar de desgràcies:

3) They had their throats cut = Els van tallar la gola.

4) I've had my driver's license suspended = Em van retirar el carnet.

5) They had their land taken = Els van prendre la terra.

Finalment fem esment del gir «get something done», que és una expressió sinònima però menys formal que «have something done»:

6) Pots comptar amb en Joan per fer que les coses es facin.
You can count on Joan to get things done.

Oferim ara una sèrie d'exemples en què fer causal es tradueix en anglès per make o have

Subjecte impersonal — «fer» es tradueix per «make»

1) Aquests esdeveniments em van fer adonar que m'equivocava.
These events made me realize I was mistaken.

2) Els seus ulls em feien pensar en blavets.
Her eyes made me think of cornflowers.

3) Veure gent pobra, sempre em fa sentir trist.
Seeing poor people always makes me feel sad.

4) Això va fer que ens canviéssim els plans.
This made us change our plans.

5) L'arracada em fa semblar (fa que sembli) un pirata.
The earring makes me look like a pirate.

6) Alguna cosa feia que ell es girés.
Something made him turn around.

7) Clavar-li un cop de puny no va solucionar res, però em va fer sentir millor.
Punching him didn't really solve anything, but it made me feel better.

8) Aquests comentaris em van fer dubtar que mai hagués estat a l'Índia.
These comments made me doubt that he had ever been in India.

Subjecte personal — «fer» es tradueix per «make»

— sentit d'obligació

1) El vaig fer parar (El vaig obligar a parar).
I made him stop.

2) Van fer que el nen digués la veritat (El van obligar a dir la veritat).
They made the boy tell the truth.

3) La seva germana li ha fet prometre que no ho diria a ningú (l'ha obligat a prometre-ho).
His sister made him promise that he wouldn't tell anyone.

4) Va fer que els alumnes descontrolats seguessin al davant de la classe (els va obligar a seure-hi).
She made the unruly students sit in the front of the class.

5) Vaig fer que el meu marit es tragués la corbata verda per a la recepció (el vaig obligar a treure-se-la).
I made my husband take off his green tie for the reception.

6) Tot és culpa meva, perquè el vaig fer tornar a Mèxic (el vaig obligar a tornar-hi).
It's all my fault, because I made him come back to Mexico.

7) En tocar-li el front, ella el va fer tornar al llit (el va obligar a tornar-se'n al llit).
When she felt his forehead, she made him go back to bed.

8) La vaig fer triar entre ell i jo (la vaig obligar a triar).
I made her choose between him and me.

9) El va fer esperar una setmana abans d'estar d'acord de casar-s'hi (el va obligar a esperar).
She made him wait a week before agreeing to marry him.

10) El diable m'ho va fer fer (em va obligar a fer-ho).
The Devil made me do it.

11) No em facis esperar.
Don't make me wait.

— amb verbs d'emoció o de percepció

1) El feia sentir jove.
She made him feel young.

2) Li encantava quan el feien riure/somriure.
He loved it when they made him laugh/smile.

3) Ella em feia pensar en tu.
She made me think of you.

4) L'has fet semblar un ximplet.
You made him look like a fool.

5) Em fa oblidar que sóc casat.
She makes me forget I'm married.

6) Els qui et poden fer creure absurditats poden fer-te cometre atrocitats.
Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities.

7) M'ha fet adonar que tot és possible.
He's made me realize anything is possible.

8) M'ha fet veure de què es tracta la vida.
He made me see what life was all about.

«fer» es tradueix per «have»

have someone do something

1) Volem fer que vingui molta gent.
We want to have a lot of people come.

2) Faré que (ell) et truqui quan vingui.
I'll have him call you when he comes in.

3) Els farem arreglar el nostre cotxe.
We'll have them repair our car.

4) La Mireia és una meravella; has de fer que (ella) et faci un massatge!
Mireia is a wonder; you must have her give you a massage!

5) Si voleu la suite de nuvis, digueu-m'ho i faré que (ells) us la reservin.
If you want the honeymoon suite, tell me and I'll have them hold it for you.

6) Fes-li descriure la seva feina.
Have him describe his job.

7) El podríem fer dormir a l'habitació de la Beatrice?
Could we have him stay in Beatrice's room?

8) Fes que (ell) s'estiri bocaterrós al llit.
Have him lie face-down on the bed.

9) Faré que el nostre advocat comprovi la nostra posició legal.
I'll have our lawyer check out our legal position.

10) Feu-lo entrar.
Have him come in.

have something done

1) Es va fer treure una berruga.
She had a wart removed.

2) M'he de fer netejar les dents.
I have to have my teeth cleaned.

3) Vaig fer que es publiqués (que fos publicat) al diari.
I had it published in the paper.

4) Vam fer que les ampolles es posessin (que fossin posades) al celler.
We had the bottles put in the cellar.

5) Cada sis mesos es fan revisar el cotxe.
They have their car serviced every six months.

6) Quan us fareu reparar aquella finestra?
When are you going to have that window fixed?

7) Ens fem (estem fent) pintar la casa.
We're having our house painted.

8) Va fer que s'assassinés (fos assassinada).
He had her killed.

9) Cal que facis planxar aquest vestit.
You need to have this suit pressed.

10) Ens vam fer construir una casa.
We had a house built.

11) Hem hagut de fer canviar els panys.
We had to have the locks changed.

12) Quan voleu fer (fer / que es faci) la feina?
When do you want to have the work done?

13) Val més que us feu analitzar l'aigua.
You'd better have your water tested.

14) Em vull fer reparar el rellotge.
I want to have my watch fixed.

Exercicis

Fer que algú faci una cosa; Fer que alguna cosa es faci

1) Vaig fer que el detinguessin (que fos detingut).
2) Faré que el portin al meu despatx.
3) Vaig fer que fos enterrada al costat del meu pare.
4) Ha fet que jo li talli una llesca de pa.
5) Vaig fer arrencar la mala herba.
6) Van fer que fos declarada bé d'interès cultural.
7) Em vaig fer portar les flors a casa.
8) Vaig fer remolcar el seu cotxe.
9) Es va fer instalAlar una ràdio al cotxe.
10) Te'ls fas fer? Sí, me'ls faig fer.
11) Aquest matí m'he fet enviar les flors.
12) M'he de fer prendre la pressió.
13) S'ha fet netejar les moquetes.
14) M'he tallat els cabells.
15) La setmana vinent ens podem fer la prova.
16) Es va fer examinar els genolls.
17) Si tingués els diners es faria pintar la casa.
18) M'he fet posar les ampolles al celler.
19) Veig que heu fet colAlocar de nou les cortines.
20) Em faré entapissar de nou les butaques.
21) M'he fet treure una dent.
22) Em vaig fer revisar el cotxe.
23) Es va fer comprovar les dades.
24) M'ha fet tancar els llums.
25) Ens ha fet llegir d'una revista de notícies.

Tenir + nom + participi

26) Em tens confós.
27) Tenien controlat el foc forestal.
28) Em tenia convençut que tot era culpa meva.
29) El tenia arraconat.
30) Ho tenia entès.
31) Em tenies enganyat.
32) El tinc assenyalat.
33) Ho tinc memoritzat.
34) Els tinc enumerats.
35) Et tenia clissat des del primer moment en què et vaig veure.
36) La tenia subjectada contra la paret.
37) Així ho tenia planificat.
38) Em tenies espantat.
39) Ho tinc muntat per a dimarts.
40) El tenia colAlocat bocaterrós al tapís.
41) Tinc les fotos emmagatzemades a l'ordinador.
42) La tenia atrapada.
43) Teníem guanyat el partit.
44) Em tenies preocupat.
45) Tenia la vida solucionada.
46) Ho tinc controlat.

Have someone do something, have something done

1) I had them arrest him.
2) I'll have them bring it to my office.
3) I had her buried beside my father.
4) He's had me cut him a slice of bread.
5) I had the weeds pulled up.
6) They had it declared of cultural interest.
7) I had the flowers delivered to my home.
8) I had their car towed.
9) He had a radio installed in his car.
10) Do you have them made? Yes, I have them made.
11) I had the flowers sent this morning.
12) I have to have my blood pressure checked.
13) She's had the carpets cleaned.
14) I've had my hair cut.
15) We can have the test done next week.
16) He had his knees examined.
17) If he had the money he'd have his house painted.
18) I had the bottles put in the cellar.
19) I see you've had the curtains hung again.
20) I'll have the armchairs reupholstered.
21) I've had a tooth pulled.
22) I had my car serviced.
23) He had the data checked.
24) He had me put out the lights.
25) He had us read from a news magazine.

«have» + noun + participle

26) You have me confused.
27) They had the forest fire contained.
28) She had me convinced that it was all my fault.
29) I had him cornered.
30) I had it figured.
31) You had me fooled.
32) I have it marked.
33) I have it memorized.
34) I have them numbered.
35) I had you pegged the first moment I saw you.
36) He had her pinned against the wall.
37) He had it planned that way.
38) You had me scared.
39) I have it set up for Tuesday.
40) She had him settled face down on the mat.
41) I have the photos stored on my computer.
42) He had her trapped.
43) We had the match won.
44) You had me worried.
45) I had it made.
46) I have it covered.

contacte / email


visca.com | Articles