visca.com | Articles

La traducció en anglès de ja i encara

L'adverbi de temps ja

Afirmacions


Quan l'adverbi de temps ja s'usa en una afirmació amb el sentit de des d'abans —és a dir, quan descriu un esdeveniment que ha passat abans que algú esperés— es tradueix en anglès per already, el qual va en posició central. Exemples:

1) —Per què no fas els deures? —Ja els he fet.
"Why aren't you doing your homework?" "I've already done it."
2) (conversa telefònica) —Quan arribi l'Elisabet, diga-li que... —Ja és aquí!
"When Elisabet gets there, tell her..." "She's already here!"
3) Després de comprar el llibre he tornat a casa i he descobert que ja el tenia.
After buying the book I came home and found I already had it.
4) Encara no he començat a cuinar i ja vols menjar!
I haven't even started cooking yet and you already want to eat!

—Preguntes


Quan l'adverbi de temps ja s'usa en preguntes per a demanar si una acció ha tingut lloc o no, es tradueix en anglès per yet. Un punt que causa moltes confusions és que, quan en català es converteix una d'aquestes preguntes a una pregunta negativa, s'ha de canviar l'adverbi ja a encara; en anglès aquesta substitució no es fa, ja que s'empra yet en tots dos casos. Exemples:

Pregunta (yet = ja) Pregunta negativa (yet = encara)
Is he here yet? = Ja és aquí?
Have you finished yet? = Ja has acabat?
Isn't he here yet? = Encara no és aquí?
Haven't you finished yet? = Encara no has acabat?

Més Exemples:

1) Ja ha vingut el carter?
Has the mailman come yet?
2) Ja li n'has dit res?
Have you told him anything about it yet?

Ara bé, aquesta mateixa construcció catalana es fa servir a vegades per a expressar sorpresa; encara que la locució té forma de pregunta, el qui parla no espera resposta. En aquest cas ja es tradueix en anglès per already i l'ordre de la frase és:
auxiliar + subjecte + already + verb
Un ordre alternatiu que emfatitza encara més la sorpresa del qui parla és:
auxliliar + subjecte + verb + [complements] + already
En aquest segon cas, cal emetre la locució en to de veu d'estranyesa, emfatitzant la segona síl·laba de l'adverbi: /al··di/. Exemples:

3) Ja ets aquí?
Are you already here? o Are you here already?
4) (mirant el rellotge) Ja són les nou?
Is it already nine o'clock? o Is it nine o'clock already?
5) Ja li ho has dit?
(per saber-ho) Have you told him yet?
(amb to de veu de sorpresa) Have you already told him? o Have you told him already?
6) Ja està eixut, el meu abric?
(per saber-ho) Is my coat dry yet?
(amb to de veu de sorpresa) Is my coat already dry? o Is my coat dry already?

—Negacions


Quan l'adverbi de temps ja s'usa en negacions denotant que una acció ha cessat, es tradueix en anglès per un de tres locucions adverbials: no longer —que va en posició central—, o any longer o any more, que van en posició final. Totes tres expressions són igualment col·loquials, però hom es decanta per no longer si hi ha un complement directe llarg o complex (vegeu ex. 4). Exemples:

1) Ja no viuen aquí.
They no longer live here o They don't live here any more/longer.
2) Ja no surten junts.
They no longer go out together o They don't go our together any more/longer.
3) Ja no són criatures.
They're no longer children o They aren't children any more/longer.
4) Ja no bec aquesta cervesa que a tu t'agrada tant.
I no longer drink that beer that you like so much.

—Preguntes negatives


Quan l'adverbi de temps ja s'usa en preguntes negatives es tradueix en anglès o bé per still, quan el sentit de la frase és no continua? o bé per any more o any longer quan el sentit de la frase és ha cessat? (Excepte en casos formals, l'expressió no longer no se sol usar en preguntes negatives, ja que l'anglès gairebé sempre vol iniciar una pregunta negativa amb la contracció de l'auxiliar i not.) Per exemple, la pregunta Ja no menges carne? es tradueix en anglès per Don't you eat meat any more/longer? si el sentit és Has deixat de menjar la carn? o No menges més la carne? En canvi es tradueix per Don't you still eat meat? si el sentit és No continues menjant carne? Generalment no hi ha gaire diferència entre les dues expressions —vegeu els exemples 1-2—, però en altres contextos l'ús de les locucions any more i any longer pot implicar que l'acció ha cessat permanentment, mentre que l'ús de still implica que es parla d'una acció puntual (exs. 3-4). Exemples:

1) Ja no reps el diari?
Don't you still receive the newspaper.
Don't you receive the newspaper any more/longer?
2) Ja no estudies arquitectura?
Aren't you still studying architecture?
Don't you study architecture any more/longer?

3a) Ja no vols que vinguin amb nosaltres?
Don't you still want them to come with us?
b) No vols que vinguin més amb nosaltres?
Don't you want them to come with us any more/longer?

4a) Ja no estudien? (ara, en aquests moments).
Aren't they still studying?
b) Ja no estudien? o No estudien més? o Han deixat d'estudiar?
Don't they study any more/longer?

5) —On és el Bup? —Renoi, ja no és aquí?
"Where's Bup?" "Uh-oh, isn't he still here?"

L'adverbi de temps encara


Com a adverbi de temps, encara o bé denota accions que continuen tenint lloc, cas en el qual es tradueix en anglès per still, o bé denota accions que fins un cert moment —generalment el moment present— no tenen lloc, cas en el qual se sol traduir en anglès per yet. Ara bé, si es considera que l'acció continua sense tenir lloc, es tradueix en anglès per still. Així l'adverbi anglès still sempre denota accions continuades, tant si continuen tenint lloc com si continuen no tenint lloc.
Estudiarem ara tres casos: Afirmacions i preguntes, Negacions i Preguntes negatives.

Afirmacions i preguntes


Pel que fa a les afirmacions i preguntes, l'adverbi de temps català encara sempre es tradueix en anglès per still. Recordem que still es col·loca en posició central i que l'ordre d'una pregunta és:
Auxiliar + subjecte+ still + verb
Exemples:

1) Encara hi queda una mica de vi.
There's still a little wine left.
2) Encara dorm, en Joan.
Joan's still sleeping.
3) Encara penso que allà darrere hauríem d'haver girat a la dreta.
I still think we should have turned left back there.
4) Encara volen que jo treballi dissabte?
Do they still want me to work Saturday?
5) Encara fas fúting cada matí?
Do you still jog every morning?

—Negacions


Quan l'adverbi de temps encara denota una acció que encara no té lloc, generalment es tradueix en anglès per yet. Ara bé, si el qui parla considera que l'acció continua sense tenir lloc, encara es tradueix per still. Vegem ara un parell d'exemples:
—Si algú acaba de fer una feina i li preguntem Have they paid you yet? (Ja t'han pagat?), la seva resposta pot ser: No, they haven't paid me yet (No, encara no m'han pagat). En canvi, si espera molt temps sense cobrar, és més probable que la seva resposta a la mateixa pregunta sigui: No, they still haven't paid me, és a dir, Continuen sense pagar-me. En català, aquest matís s'expressa més aviat amb el to de veu, emfatitzant la segona síl·laba de l'adverbi: Encara no m'han pagat.
—Si en una festa algú demana a l'amfitrió Has Maria come yet? (Ja ha arribat la Maria?), si no ha arribat la resposta podria ser: No, she hasn't come yet (Encara no ha arribat). Mitja hora més tard, si la mateixa persona repeteix aquesta pregunta, la resposta de l'amfitrió serà: No, she still hasn't come, o sigui, Continua sense arribar. En anglès aquest matís és important, perquè si a la segona vegada l'amfitrió hagués tornat a respondre amb yet, el qui li preguntava hauria tingut la impressió que l'amfitrió hagi oblidat que ja havia fet aquesta pregunta.
Exemples (recordem que still es col·loca sempre davant una contracció negativa):

1) Encara no sabem qui ha guanyat.
a) We don't know who won yet.
b) (Continuem sense saber...) We still don't know who won.

2) Encara no està satisfet.
a) He isn't satisfied yet.
b) (Continua sense estar...) He still isn't satisfied.

3) Encara no me n'han dit res.
a) They haven't told me anything about it yet.
b) (Continuen sense haver...) They still haven't told me anything about it.

4) Encara no entenc per què hi havia tants problemes.
I still don't understand why there were so many problems.

—Preguntes negatives


Tot el que hem dit en l'apartat anterior sobre la traducció en anglès de negacions que inclouen l'adverbi encara també s'aplica en el cas de les preguntes negatives. Tot i així val a dir que, quan es tracta d'accions negatives continuades, el que és una pregunta negativa en català serà una pregunta normal en anglès, ja que el sentit de la locució anglesa és Continuar sense...?; així l'ordre de la frase serà:
«auxiliar + subjecte+ still not + verb» Exemples:

1) Per què encara no m'has contestat?
a) Why haven't you answered me yet?
b) (Per què continues sense contestar...) Why have you still not answered me?

2) Encara no li han donat les gràcies?
a) Haven't they thanked her yet?
b) (Continuen sense donar...) Have they still not thanked her?

3) Per què encara no ha fet el viatje?
a) Why hasn't he made the trip yet?
b) (Per què continua sense fer...) Why has he still not made the trip?

Exercicis

1) Encara vol venir amb nosaltres.
2) Encara el confonc amb el seu germà.
3) Encara som aquí.
4) Encara no ho entenc (Continuo sense entendre-ho).
5) Els ho hem explicat tres vegades però encara no ho entenen.
6) Encara no està satisfet.
7) Encara es queixa de la calor.
0 8) Encara no he tingut temps de trucar-li.
9) Encara treballes a Globus?
10) Encara fan els deures, els nens?
11) Encara no els has pagat?
12) Encara no ha acabat?
13) Ja ha nascut el seu fill?
14) Encara no me n'han dit res.
15) ( " ) (Continuen sense dir-me'n res)
16) Encara no li han donat les gràcies?
17) Ja l'he vist. Ja són aquí.
18) Ja són les nou? (dos sentits: per saber-ho i amb to de veu de sorpresa)
19) Ja li ho han dit? (dos sentits: per saber-ho i amb to de veu de sorpresa)
20) Ja no ve aquí.
21) Ja no surten junts.
22) Ja ha trucat, el meu cap? No, encara no.
23) Ja no plora quan veu la gent pobra al carrer.
24) Ja hem dinat, però encara hi queda una mica de vi.
25) Encara fuma tres paquets de cigarrets cada dia?
26) Ja no beuen cervesa?
27) Ja han esmorzat? Sí, ja han esmorzat. No, encara no han esmorzat.
29) — Bona tarda, hi és la Mònica?
— Sí, però encara no ha acabat de vestir-se.
Trenta minuts més tard...
— Ja he esperat mitja hora.
— Ho sento, però encara no ha acabat de vestir-se.
30) Encara plou.

contacte / email


visca.com | Articles