visca.com | Articles

Es tradueix «el mateix que» per «the same as» o «the same that»?

El gir català «article definit + mateix + nom + que» es pot traduir de dues maneres en anglès: «the same + nom + as» i «the same + nom + that». Com a regla pràctica podem dir que el gir es tradueix per the same ... as excepte quan el complement és una clàusula subordinada, cas en què s'usa amb més freqüència the same ... that.

Mirarem primer tres casos en què el gir «article definit + mateix + nom + que» es tradueix en anglès per «the same + nom + as»: quan el complement és un nom, quan és una clàusula subordinada i quan és un adverbi:

El complement de «article definit + mateix + nom + que» és un nom:
1) Les dones volem els mateixos drets que els homes.
We women want the same rights as men.

2) És el mateix un psicòleg que un psiquiatre?
Is a psychologist the same as a psychiatrist?

3) El programa televisiu té el mateix nom que aquest blog.
The television program has the same name as this blog.

4) La meva malaltia té el mateix origen que la vostre.
My illness has the same origin as yours.

5) El tren segueix el mateix horari aquest any que l'any passat.
The train has the same timetable this year as last year.


El complement de «article definit + mateix + nom + que» és una clàusula preposicional:
1) La cervesa té el mateix preu a Vic que a Girona.
Beer has the same price in Vic as in Girona.

2) L'any 1997 es va mesurar la toxicitat de la mateixa manera que en aquest estudi.
In 1997 the toxicity was measured the same way as in this study.

3) Férem servir els mateixos criteris que per als experiments anteriors.
We used the same criteria as for the previous experiments.


El complement de «article definit + mateix + nom + que» és un adverbi:
1) El més probable és que estiguem en la mateixa situació que abans.
We'll probably be in the same position as before.

2) Es comporta, ara, de la mateixa manera que quan ens vam casar.
She acts the same way now as when we got married.

Ara mirarem exemples en què el gir «article definit + mateix + nom + que» introdueix una clàusula subordinada i es tradueix per «the same + nom + that». Observem que es pot suprimir el pronom that si fa de complement en la subordinada. Exemples:

El complement de «article definit + mateix + nom + que» és una subordinada:
1) La mateixa empresa que ven aspiradores també ven la Roomba.
The same company that sells vacuum cleaners also sells the Roomba.

2) Crec que és la mateixa gent que ahir a la nit es queixava del menjar.
I think they're the same people that were complaining about the food last night.

3) Són els mateixos jugadors que la setmana passada van golejar el Sevilla?
Are they the same players that scored a lot of goals against Sevilla last week?

4) Aquestes són les mateixes qüestions que discutíem fa vint anys.
These are the same issues (that) we were arguing about twenty years ago.

5) No m'agraden les matemàtiques per la mateixa raó que no m'agrada la física.
I don't like math for the same reason (that) I don't like physics.

contacte / email


visca.com | Articles